Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Ανάλυση, Αξιολόγηση]

Το μάθημα της Διαθεματικής αποπειράται με συστηματικό και εξειδικευμένο τρόπο να εμβαθύνει στις διαδικασίες έρευνας  με βάση τις διεπιστημονικές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπως παρουσιάζονται στα αντικείμενα των διδακτορικών διατριβών. Κυρίως στηρίζεται στην ποιητική μεταφορά, η οποία θέτει τις προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη μεταφορά γνωστικών στοιχείων από ένα γνωστικό πεδίο σε ένα άλλο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα έρευνας πολλαπλών γνωστικών εκδοχών στα διαφορετικά αντικείμενα των ερευνητών.

Απευθύνεται στους (στις) προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που πρόκειται να προετοιμάσουν το ερευνητικό τους. Με αυτόν τον τρόπο συναντώνται σε διάλογο αυτοί που παράγουν έρευνα με αυτούς που θα διεξάγουν έρευνα, σε μια διαδικασία κριτικής μάθησης.

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του προπτυχιακού θα έχουν κατανοήσει πως οργανώνεται η διαδικασία έρευνας ενός αντικειμένου-θέματος. Συγκεκριμένα:

1.      Πως οργανώνεται η θέση του ερωτήματος που πρέπει να θέσει η έρευνα

2.      Την ανάγκη έρευνας των απαντήσεων που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη διεθνή συζήτηση, ώστε να προχωρήσουν από κει και πέρα, προσδοκώντας στην καινοτόμο συμβολή της έρευνάς τους

3.      Την επιλογή της μεθόδου που θα μπορέσει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο το ερευνητικό τους ερώτημα

4.      Την εξειδικευμένη διεπιστημονική διαδικασία που απαιτεί η έρευνά τους

5.      Την βιβλιογραφική οργάνωση γενική και ειδική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Παρουσιάσεις γύρω από τα θέματα οργάνωσης της έρευνας, κυρίως που αφορούν μεθόδους διεπιστημονικής έρευνας και ειδικότερα την λογική της ποιητικής μεταφοράς, τόσο στις θετικές επιστήμες όσο και στις ανθρωπιστικές. Το βασικό υπόβαθρο αυτών των διαλέξεων είναι: η φιλοσοφική Ποιητική, η σύγχρονη επιστημολογία και η λογοτεχνική θεωρία, με την χρήση βασικών εργαλείων από την εθνολογία, ανθρωπολογία (ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους), μαθηματική λογική (θεωρία συνόλων, τοπολογία, κ.ά),

2. Παρουσιάσεις των υποψηφίων διδακτόρων έτσι που να φανερώνεται το είδος της επιστημολογικής προσέγγισης που διενεργούν και πως εφαρμόζεται αυτό εξειδικευμένα.

3. Διορθώσεις στο δοκίμιο που πρόκειται να παρουσιάσει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια στο τέλος του εξαμήνου. Ένα δοκίμιο που συγκροτεί ένα είδος κριτικής παρουσίασης, με διεπιστημονικό τρόπο, ενός βιβλίου από οποιαδήποτε επιστημονική περιοχή ή τέχνης έχει επιλέξει ο ίδιος ο φοιτητής και η φοιτήτρια.

4. Πρακτικά το τρίωρο μάθημα περιέχει την παρουσίαση της έρευνας (concept, μέθοδο, διεθνή συζήτηση, βιβλιογραφία) που διεξάγει κάθε υποψήφιος, υποψήφια διδάκτορας, τη διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υποψηφίων διδακτόρων, φοιτητών, φοιτητριών του προπτυχιακού, παρευρισκόμενων διδασκόντων  και τυχόν προσκεκλημένων  επιστημόνων και καλλιτεχνών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αgamben G., Βεβηλώσεις, Άγρα, 2006
Αggacinski S., ' Philosophies et Politiques de l'architecture. Galilee, 1992
Αριστοτέλης, ' Περί ποιητικής ', Μετ. Συκουτρής, Εστία 1937
Augé M., 'Για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων', Αλεξάνδρεια, 1999
Badiou A., ' L’Être et l’événement' Seuil, 1988
                        Ηθική , Scripta, 1998

Brenda Laurel, ' Computer as theatre', Αddison- Wesley, 1991

Derrida J., 'Γραφή και διαφορά' , Καστανιώτης, 2003
                  'Η έννοια του αρχείου', Εκκρεμές, 1996
                  'Περί γραμματολογίας', Γνώση, 1990
                  ' Η Λευκή Μυθολογία', Εστία, 2004
                  ' Χώρα', Καρδαμίτσα, 2000
Derrida J., Eiseman, ' Chora L works' éd. Kipris J., Leeser T.,  Monacelli Press, 1997
Foucault M., 'Αρχαιολογία της γνώσης', Εξάντας, 1986

FlusserV., Γραφή , Ποταμός , 2006

GenetteG., 'Εισαγωγή στο αρχηκείμενο., Εστία , 2001

Murray J., ' The cyberbard and  the multiform plot', Hamlet on theé Holodck, N.Y. Frère Press, 1997, pp. 185-213
Λακανιαδα, επ. Μουσταφά Σαφουάν, Κέδρος, 2005
Καντ Ι., ' Κριτική της Κριτικής Δύναμης', Ιδεόγραμμα, 2002

HeideggerM., ' Η προέλευση του έργου τέχνης ', Δωδώνη, 1986
            'Ο Χαιντερλιν και η ουσία της ποιητικής δημιουργίας ', Νέα Εστία, 87, σ.718-725
            'Κτίζειν , κατοικείν, σκέπτεσθαι' Πλεθρον, 2008
            ' Thequestionconcerningtechnology' Garlandpublishing, 1977
Lacoue-LabarthePh., 'Typology, Galilée, 1981, 1983
OraiopoulosFilippos, ' Performativeconference«Neo-poeticsortheeideticeventinthefinesarts", SchoolofVisualArts, 2009

RocoeurP., 'Η ζωντανή μεταφορά', Κριτική, 1998

Wiley M., "The architecture of deconstruction: Derrida's haunt" ΜΙΤ, 1993.