Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΜΠΑΡΟΚ, ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΘΚ0801, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Επιλογής στο εξαμ. 7, 9, ECTS: 3
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Ιστορία και Θεωρία, Καλές Τέχνες.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Ανάλυση]

1) Η εμβάθυνση και η κατανόηση των συγκεκριμένων περιόδων της ιστορίας μέσα από την αναλυτική παρουσίαση: (α) της θεωρίας που αναπτύχθηκε σε αυτές, και (β) της πρακτικής εφαρμογής της σε χαρακτηριστικά έργα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης με επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα εξής:

•        Την συγκρότηση μιας κριτικής οπτικής πάνω στο σύνολο των υπό μελέτη εποχών και την εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής ως τέχνης και πρακτικής ταυτόχρονα.

•        Την τοποθέτηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα σε μια σύγχρονη βάση (σε αντιδιαστολή με την παράδοση και τον ρόλο του μάστορα/ τεχνίτη), μετεξέλιξη της οποίας αποτελεί το σημερινό επάγγελμα.

2) Εξίσου σημαντικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έρευνα, η καθοδήγηση στις ιστορικές (και λοιπές) πηγές, η αναζήτηση βιβλιογραφίας (πρωτογενούς, δευτερογενούς) με αξιολογικά κριτήρια σπουδαιότητας, με κύριο ζητούμενο την σύνταξη μικρής έκτασης μελέτης γύρω από ένα ιστορικό-θεωρητικό ζήτημα (περ. 3.000 λέξεις με βιβλιογραφία και υποσημειώσεις).

Το ακαδημαϊκό ήθος και η δεοντολογία της έρευνας, καθώς και η έντιμη χρήση των πηγών αναφοράς, τίθεται επίσης ως πρωταρχικό ζητούμενο, η εμπέδωση του οποίου επιδιώκεται μέσω κυρίως της γραπτής εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η θεμελίωση μιας νέας εποχής για τον Δυτικό Κόσμο μέσα από την επιστροφή σε ένα ξεχασμένο για πάνω από μια χιλιετία πρότυπο: του Κλασικού κόσμου (Ρώμη, Ελλάδα). Το μάθημα πραγματεύεται και αναλύει το φαινόμενο αυτής της επιστροφής σε δύο διακριτές περιόδους της νεότερης ιστορίας, της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, καθώς και της σημασίας της ενδιάμεσης σε αυτές εποχής: του Μπαρόκ.

•        Πώς αυτές οι τρείς περίοδοι τίθεται σε μια ακολουθία και τι καινούργιο κομίζουν στο χώρο της Αρχιτεκτονικής;

•        Ποιά νοητικά εργαλεία αναβιώνουν, διευθετούν και ορθολογικοποιούν το χωρικό ζήτημα με την παραγωγή νέων δομών (πόλη, κτήριο);

•        Πώς η τέχνη υποβοηθά στην αναπαράσταση, κατανόηση, και παραγωγή της νέας αρχιτεκτονικής;

•        Τι κρατάει και τι απορρίπτει η εποχή αυτή από το προηγούμενο θεοκρατικό παρελθόν;

•        Πώς ο παράγοντας άνθρωπος, ως σώμα και πνεύμα σε συνδυασμό, τίθεται ξανά στο προσκήνιο αποτελώντας βάση προβληματισμού για τον σχεδιασμό;

•        Τι σημαίνει ‘κλασικό’ και ποια η σημασία του για την διαχρονία του πολιτισμού;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα-άξονες πάνω στα οποία κινείται το μάθημα ως προς το περιεχόμενό του μεταφέροντας τον σχετικό προβληματισμό στο παρόν και αναλύοντας την επιδραστικότητα των υπό μελέτη εποχών σε αυτό.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο τελικός βαθμός απονέμεται αθροιστικά (30% από γραπτή εξέταση και 70% από ερευνητικό δοκίμιο με δημόσια παρουσίασή του).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

RobertFurneau-Jordan, Iστορία της Αρχιτεκτονικής, εκδ. 'Υποδομή', 1981.

ErnstH. Gombrich, Το Χρονικό της Τέχνης, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 1994.

A.R. Turner, H Aναγέννηση στη Φλωρεντία, University Studio Press, 2011.

PatriciaCastelli, ΗΑισθητική της Αναγέννησης, εκδ. 'Πολύτροπον', 2007.

Χιού Χόνορ/ Τζόν Φλέμινγκ, Ιστορία της Τέχνης, εκδ. "Υποδομή" (για την Ελλην. γλώσσα), 2001.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ά. Χαραλαμπίδης, Η Ιταλική Αναγέννηση: Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική, Univ. Studio Press, 2014.

Ά. Χαραλαμπίδης, Μπαρόκ: Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική, University Studio Press, 2017.

Σ. Σίνος, Θεωρία και Πράξη στην Προμοντέρνα Εποχή, εκδ. Πατάκης, 2012.

[Συλλογικό] Αρχιτεκτονική Θεωρία & Πράξη από την Αναγέννηση μέχρι Σήμερα, 'Γνώση', 2005.

Matei Calinescu, Πέντε Όψεις της Νεωτερικότητας, εκδ. ΑΣΚΤ, 2011 [Μόνο για το Κεφ. 1: "Η Έννοια της Νεωτερικότητας"]

Γ. Λάββας, Επίτομη Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, University Studio Press, 2002.

D. Watkin, A History of Western Architecture, Barrie & Jenkins, London, etc., 2000.

Gardner’s Art through the Ages, 11η (ή μεταγενέστερη) έκδοση, Harcourt Brace Jovanovich, Publ., San Diego, etc., 2000. – Άμεσα σχετικό εγχειρίδιο για τους σκοπούς του μαθήματος.

M. Trachtenberg & I. Hyman, Architecture from Pre-History to Postmodernism, Harry N. Abrams, Inc., New York, 1986 (ή μεταγενέστερο).

M. Stokstad, Art History (2τομο), Prentice Hall, Inc., and Harry N. Abrams, Publishers, New York, 1995

H. W. Janson, History of Art, 3η έκδ. (ή μεταγενέστερη), Harry N. Abrams, Inc., New York, 1986.

Sir Banister Fletcher's A History of Architecture, Dan Cruickshank (ed.), 20η έκδ., Architectural Press, Oxford, Boston, etc., 1996.

S. Kostof, A History of Architecture: Settings and Rituals, Oxford, New York,1η έκδ. 1985 (ή μεταγενέστερη).