Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Θ: Τοπία σε κίνηση - Παρεμβάσεις διευρυμένου πεδίου
ΑΣ1509, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Καλές Τέχνες.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Υποστηρικτική Διδασκαλία: Γιώργος Λουκάκης

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το εργαστήριο εισάγει τους σπουδαστές σε ένα είδος αρχιτεκτονικής σκέψης που επαναπροσδιορίζει την έννοια και τη σημασία του χώρου στο πλαίσιο μιας δομικής  πραγματικότητας που διαμορφώνεται από τις νέες τεχνολογίες. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να αναπτύσσουν ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο το οποίο αντιμετωπίζει τη φυσική και την ψηφιακή πραγματικότητα ως μία συνέχεια, συνύπαρξη ή παραλληλία. Συνεπώς, αναπτύσσουν τις αντίστοιχες σχεδιαστικές ικανότητες, εξερευνούν σύγχρονες μεθόδους αναπαράστασης και καλλιεργούν μία αρχιτεκτονική κριτική ματιά σχετικά με τον σχεδιασμό σε υβριδικά περιβάλλοντα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές και οι φοιτήτριες:

• Θα έχουν κατανοήσει την πολυπλοκότητα και τις δυνατότητες του ψηφιακού σχεδιασμού.
• Θα έχουν κατανοήσει την σχέση του φυσικού και του τεχνητού, του υλικού και του άυλου, του πραγματικού χώρου και των δυνατοτήτων του.
• Θα έχουν πειραματιστεί με νέα λογισμικά σχεδιασμού που επιτρέπουν τη διάδραση (gameengines).
• Θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους σε ποικίλα αναπαραστατικά εργαλεία.
• Θα είναι σε θέση να καταρτίζουν ένα πρόγραμμα κατοίκησης των νέων ψηφιακών τοπίων.
• Θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν κατασκευές λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του προγράμματος  του τοπίου και άλλων μετρικών/ ποσοτικών  περιορισμών που τίθενται κάθε φορά.
• Θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται μορφολογικά τις κατασκευές τους.
• Θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να αξιολογούν το προϊόν του σχεδιασμού αναγνωρίζοντας πιθανά πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα.
• Θα έχουν τη δυνατότητα να ιεραρχούν εναλλακτικές επιλογές και να παίρνουν σχεδιαστικές αποφάσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων δημόσιου ενδιαφέροντος προς τιμήν των Αδελφών Μανάκια στη γενέτειρά τους, τον αγροτικό ορεινό οικισμό της Αβδέλλας Γρεβενών.

Οι σπουδαστές καλούνται να επέμβουν στο ορεινό τοπίο μέσα από δύο επίπεδα παρεμβάσεων:

1. Σχεδιασμό "εγκατάστασης-μνημείου" μέσα από την διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικισμού. Με τον όρο "εγκατάσταση-μνημείο" εγκαθίσταται ένα φανερό και ταυτόχρονα ένα κεκαλυμμένο εννοιολογικό δίκτυο προθέσεων και ορίων που διαχειρίζονται τόσο τις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου όσο και τις αναφορές σε ιστορικό, συμβολικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Έμφαση δίνεται στον επαναπροσδιορισμό της διάστασης της τοπικότητας καθώς και σε παράγοντες που επηρεάζουν την ταυτότητα και τη δομή της.

2. Σχεδιασμό χώρων φιλοξενίας, σεμιναρίων και εκθέσεων σε περιοχή του οικισμού που θα επιλέξουν  οι φοιτητές. Έμφαση δίνεται στη σημασία των «συνθηκών» ως εγγενών μηχανισμών παραγωγής χώρου αλλά και ως υβριδικών μηχανισμών. Οι συνθήκες αυτές αφορούν περιβαλλοντικά, σεναριακά, ή ακόμη και σκηνοθετικά δεδομένα, η κατανόηση των οποίων κρίνεται αναγκαία κατά την παραγωγή της αρχιτεκτονικής πρότασης. Επιδιώκεται με αυτό τον τρόπο μία ολιστική και ακόλουθη των νέων τεχνολογικών μέσων προσέγγιση της διαδικασίας του σχεδιασμού, η οποία εξοικειώνει τους φοιτητές με την πολύπλευρη και πολυπαραγοντική φύση του.

Το μάθημα οργανώνεται σε τέσσερις φάσεις:

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Οι συμμετέχοντες καλούνται να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή και βιβλιογραφική έρευνα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για τον οικισμό καθώς και για την ζωή και το έργο των Αδελφών Μανάκια με στόχο την δημιουργία της δικής τους αφήγησης-σεναρίου.

Β. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ: Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν τακτικές επέμβασης στο υπάρχον περιβάλλον με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (Unreal Engine) με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του φυσικού και του τεχνητού, του υλικού και του άυλου, του πραγματικού χώρου και των δυνατοτήτων του.

Γ. ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ: Ζητείται από τους συμμετέχοντες να συνθέσουν μια οπτικοακουστική αφήγηση του νέου τοπίου με στόχο την ερμηνευτική διερεύνηση της προτεινόμενης εγκατάστασης.  

Δ. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: Η τελευταία φάση αφορά στη συνθετική επίλυση των ζητουμένων. Οι φοιτητές καλούνται να ενσωματώσουν στις σχεδιαστικές τους προτάσεις τα στοιχεία των αφηγήσεων που έχουν προκύψει από τις τρεις προηγούμενες φάσεις, προκειμένου η επίλυση των ποικίλων επιπέδων παρέμβασης να διακρίνεται από μία ενιαία προσέγγιση του τόπου ως διευρυμένου πεδίου έκφρασης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν μία πλήρη σχεδιαστική λύση της πρότασής τους (κείμενα περιγραφής, αρχιτεκτονικά σχέδια, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, οπτικοακουστικές συνθέσεις), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν ατομικά ή σε ομάδες των δύο φοιτητών/τριών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Foucault, Michel, Of Other Spaces: Heterotopias, Architecture, Mouvement, Continuité, 1984

Leach, Neil (Ed.), Designing for a Digital World, Academy Press; 2002

McCullough, Malcolm,  Digital Ground: Architecture, Pervasive Computing, and Environmental Knowing,The MIT Press; 2005

Amoroso,Nadia, Digital Landscape Architecture Now, Thames & Hudson; 2012

N. Hirsch, A. Melasniemi, M.Miller, R. Tiravanija (Eds)DO WE DREAM UNDER THE SAME SKY, Sternberg Press, 2015