Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση]

 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μικρής κλίμακας με αυξημένο βαθμό εμβάθυνσης και λεπτομέρειας. Η ανάλυση ενός υπάρχοντος σχολικού περιβάλλοντος και η επιλογή της σχεδιαστικής παρέμβασης απαιτεί την κριτική  αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σε σχέση με τη σημασία του χώρου στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές και φοιτήτριες:

·                   Θα έχουν κατανοήσει την κοινωνική πολυπλοκότητα που διαχειρίζεται ο χώρος του σχολείου.

·                   Θα έχουν βελτιώσει τα αναπαραστατικά εργαλεία του σχεδιασμού σε κλίμακα 1/20 με έμφαση στην κατασκευή προπλασμάτων.

·                   Θα έχουν την δυνατότητα να καταρτήσουν ένα λειτουργικό πρόγραμμα και να το εφαρμόσουν στο χώρο του σχολείου.

·                   Θα έχουν την δυνατότητα να εμβαθύνουν στο σχεδιασμό λεπτομερειών και να πάρουν αποφάσεις για την επιλογή των υλικών, του εξοπλισμού και όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για την λειτουργία ενός ποιοτικού χώρου εκπαίδευσης.

·                   Θα έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν το προϊόν του σχεδιασμού αναγνωρίζοντας πιθανά πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα

·                   Θα έχουν την δυνατότητα να ιεραρχούν και να παίρνουν σχεδιαστικές αποφάσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα υπάρχοντα σχολικά συγκροτήματα αναπαράγουν ήδη παρωχημένα πρότυπα οργάνωσης με πανομοιότυπες σχολικές αίθουσες κατά μήκος διαδρόμων κυκλοφορίας, ελάχιστους έως καθόλου ημιυπαίθριους χώρους και ομοιογενή υπαίθριο χώρο που εξαντλείται συνήθως σε αθλητικά γήπεδα. Οι απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος και οι προδιαγραφές ασφαλείας αφήνουν ελάχιστα περιθώρια σχεδιασμού ποιοτικών χώρων, ανταποκρίνονται περισσότερο στα τεχνικά και ποσοτικά κριτήρια ενός γραφειοκρατικού μηχανισμού και όχι στις ψυχικές και πνευματικές ανάγκες των μαθητών. Αντικείμενο του μαθήματος θα είναι το σχολικό συγκρότημα του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω στην Αθήνα, και συγκεκριμένα οι εν-διάμεσοι χώροι ανάμεσα στην σχολική αίθουσα και την αυλή: ο διάδρομος, τα πλατύσκαλα, ο χώρος υποδοχής. Οι φοιτητές θα κληθούν να αναπτύξουν σενάρια μάθησης και κοινωνικής συναναστροφής που γεφυρώνουν δύο αντίθετες συνθήκες της σχολικής ζωής: το μάθημα και το διάλειμμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα αναζητηθούν οι τρόποι που οι παραπάνω χώροι δημιουργούν συγκεκριμένες συμπεριφορές, άλλοτε περιορίζοντας και άλλοτε οδηγώ-ντας σε τακτικές οικειποίησης από μαθητές, διδάσκοντες και περίοικους. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η δυνατότητα εμπλουτισμού των ενδιάμεσων χώρων, ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα τόπο συναναστροφής, παιχνιδιού, μάθησης και έρευνας.  Σκοπός είναι μέσα από το μάθημα να προκύψει ένα πλαίσιο σχεδιαστικών προτάσεων και δράσεων που θα αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι φοιτητές θα εργάζονται αποκλειστικά μέσα στο τρίωρο του μαθήματος και θα εξελίσσουν τις προτάσεις τους ομαδικά μέσα από συζήτηση και καθοδήγηση από το διδάσκοντα. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κάθε εργασία θα αναπτυχθεί μέσα από διαφορετικές παραλλαγές και στρατηγικές σχεδιασμού.  Βασικό εργαλείο σχεδιασμού θα είναι η κατασκευή προπλασμάτων. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στο χώρο του σχολείου το Μάιο, σε εργαστήριο στο οποίο θα συμμετέχουν δάσκαλοι και μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου. Στόχος είναι οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις προτάσεις τους σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, να συζητήσουν τις ιδέες τους με τους τελικούς χρήστες και να εμβαθύνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική εργασία με βάση την οποία αξιολογούνται οι φοιτητές είναι ατομική. Η αξιολόγηση θα βασιστεί τόσο στην παρουσία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όσο και στην παρουσίαση των εργασιών στο σχολείο. Πάνω από τρεις απουσίες θεωρούνται μη επαρκής παρακολούθηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  • Γερμανός, Δημήτρης, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής: η Παιδαγωγική Ποιότητα του Χώρου, εκδόσεις Gutenberg, 1993
  • Γερμανός, Δημήτρης, Οι τοίχοι της γνώσης: ο Σχολικός Χώρος στην Εκπαίδευση, εκδόσεις Gutenberg, 2006
  • Cannon Design+VS Furniture_Bruce Mau Design, The Third Teacher, Abrams NY, 2010
  • Hertzberger, Herman, Space and Learning: Lessons in Architecture 3
  • Dudek, Mark, Schools and Kindergartens: a Design Manual, Birkhauser, 2015
  • Διεθνής Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ, Νέα Σχολεία, Τεύχος 07 2010