Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Χαρτογραφίες σωμάτων και αφήγησης. Η πόλη και η αρχιτεκτονική μέσα από κείμενα και χαρτογραφικές απεικονίσεις
ΘΚ0710, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Επιλογής στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 3
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Ιστορία και Θεωρία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

“That is the complete SPACE OF THE PERFORMANCE, with the movements, the thoughts, the received instructions of the actors, as well as the social and physical context in which they performed

Bernard Tschumi. Architecture and Disjunction

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Ανάλυση, Αξιολόγηση]

 

Από τη κατανόηση του σώματος ως πηγή γέννησης του χώρου, δημιουργείται μια καινούρια συνθήκη θεωρητικής-πρακτικής έρευνας, που προτείνει μια νέα απεικόνιση ιστορικών αναζητήσεων και λογοτεχνικών αναπομπών. Μέσα από τα χαρτογραφικά εργαλεία, αναδύεται η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει η αφήγηση στη χωρική αστική και πολεοδομική αναζήτηση μέσα από τα ίδια τα αφηγηματικά γεγονότα –ή διαφορετικά μέσα από τις κινήσεις των σωμάτων μέσα στους πολεοδομικούς ιστούς και στις αστικές δομές-. Ο στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία αυτών των χωρικών αφηγήσεων -χαρτογραφιών- έχοντας ως βάση λογοτεχνικά ή ιστορικά κείμενα που αποκαλύπτουν λανθάνουσες ιδιότητες των αστικών περιοχών σε κρίση -αρχιτεκτονική και πολεοδομική-, ενώ προσδιορίζουν ταυτόχρονα νέες σύγχρονες δομές μέσα από τη σύζευξη παρελθόντος-παρόντος-μέλλοντος.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα:

·        Είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαδικασίες μεταγραφής της λογοτεχνικής γλώσσας σε αρχιτεκτονικό γραφικό λεξιλόγιο

·        Έχουν εξοικειωθεί με χαρτογραφικές απεικονίσεις των ενσώματων εμπειριών στον χώρο

·        Έχουν γνώση των αρχών απεικόνισης δυναμικών σωματικών μεταβλητών στον χώρο

·        Μπορούν να αναπαραστήσουν και να αναδομήσουν ψηφιακά κινήσεις σωμάτων και τις σχέσεις που τα σώματα δημιουργούν στον χώρο της πόλης

·        Έχουν αναπτύξει το δικό τους προσωπικό γραφικό λεξιλόγιο απεικονίσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα βασίζεται σε μια υπόθεση: το σώμα είναι παράγοντας γέννησης χώρου. Ο στόχος του είναι να θέσει την ιδέα ενός καρτεσιανού χώρου σε κρίση υπέρ μιας πιο σωματικής, δυναμικής και ζωντανής αντίληψης του χώρου. Η μέθοδος που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο θεωρητικής-πρακτικής εκμάθησης είναι η χαρτογραφική αφήγηση. Μέσα από την μυθιστορηματική αφήγηση, οι χαρτογραφίες επιδιώκουν να αποκαλύψουν τι μπορεί να κάνει ένα σώμα στο αστικό τοπίο, για το οποίο προτείνονται διάφορες αναλύσεις ως περιπτωσιολογικές μελέτες.

Η δομή του μαθήματος χωρίζεται σε δύο διακριτά μα συνεργαζόμενα μέρη, τα οποία εξελίσσονται παράλληλα. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις, συζητήσεις και προβολές αφηγηματικού περιεχομένου που αποσκοπούν στην κατανόηση της σημασίας της χαρτογραφικής αφήγησης και νέων τρόπων απεικόνισης του αστικού τοπίου. Στο πρακτικό μέρος επιζητείται η βιωματική εμπειρία του χώρου, η περιήγηση στον αστικό ιστό μέσα από τα μάτια του λογοτεχνικού ή ιστορικού κειμένου και τη προσωπική βιωματική αφήγηση του κάθε φοιτητή.

 

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη άσκηση μπορούν να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές. Για την αξιολόγηση τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι η ενεργή συμμετοχή, η ανταπόκριση στα ζητούμενα του μαθήματος, η ικανότητα απεικόνισης και η κριτική απόκριση στην ιστορικότητα των αστικών ιστών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην τελική παράδοση/παρουσίαση οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να εκθέσουν με πολυμεσικό τρόπο την κύρια αφηγηματική ιδέα του αρχικού κειμένου, τα χωρικά απομονωμένα συμβάντα όπου επικεντρώθηκαν, τις προσωπικές τους σημειώσεις από την επίσκεψη στον τόπο και τις χαρτογραφικές απεικονίσεις που εκπόνησαν για τις ενσώματες αναπαραστάσεις του χώρου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Abrams, J. and Hall, P., eds. (2006): Elsewhere Mapping: New Cartographies of Networks and Territories. Minneapolis: University of Minnesota Press

Beckmann J. (1998), The virtual dimension: architecture, representation, and crash culture, Princeton Architectural Press.

Crampton, J. and Krygier J. (2006): An introduction to critical cartography. ACME: An International E-journal for Critical Geographies 4:1, 11-33.

Certeau, M.D. (2011) The Practice Of Everyday Life, 3rd Revised Edition Edition, University of California Press.

Hunter, V. (ed.) (2015) Moving Sites: Investigating Site-Specific Dance Performance, London ; New York, Routledge.

Lobsinger, M.L, Cedric Price.(2000) An architecture of the performance.  Daidalos n-7

Pallasmaa, J. (2014). La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura, Gustavo Gil

Virilio, P., A (2000) Landscape of Events (Writing Architecture), The MIT Press, Cambridge.

Wood, D. (2006): Map Art. Cartographic Perspectives 53, Winter