Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΚΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού, Οργάνωση Προμελέτης.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση]

Με το τέλος του μαθήματος  οι φοιτητές /-ριες θα έχουν εξασκηθεί στα εξής:

·        Να διακρίνουν βασικές οργανωτικές και τυπολογικές δομές του δημόσιου χώρου

·        Να αντιλαμβάνονται την πολιτική διάσταση της αρχιτεκτονικής της πόλης ως δυνατότητας πρότασης για το είδος του χώρου

·        Να αναλαμβάνουν την ευθύνη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στη συγκρότηση της αστικής διάστασης και να εκπονούν σχεδιαστικές προτάσεις στο πλαίσιο αυτό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η οροφή του υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από τη Βαρβάκειο Αγορά στην οδό Αθηνάς στην Αθήνα έχει υποστεί σειρά διορθωτικών κοσμητικών επεμβάσεων τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά (ή και εξαιτίας αυτών), σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα HarryGuggerσυγκεντρώνει στο σχεδιασμό της "όλα τα λάθη που μπορεί να κάνει κανείς στον αστικό σχεδιασμό". Σήμερα αποτελεί έναν απόλυτα περιθωριακό αστικό χώρο στην καρδιά μιας από τις πιο ζωντανές, ενδιαφέρουσες, ανεκτικές, πολυπεριεκτικές κεντρικές περιοχές της Αθήνας. Μια τρύπα στον ιστό της ζωτικότερης πλευράς της πόλης.

Στο χώρο αυτό στεγαζόταν η Βαρβάκειος Σχολή, σε νεοκλασικό κτίριο το οποίο τραυματίστηκε βαριά στα Δεκεμβριανά και τελικά κατεδαφίστηκε. Κατόπιν η Σχολή μετακόμισε σε άλλες εγκαταστάσεις. Σήμερα ο χώρος θεωρείται "πλατεία".

Τι πραγματικά είναι αυτός ο χώρος και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ουσιώδης ρόλος του στην πόλη, αφενός, και ποια είναι η μορφή του, αφετέρου, είναι τα δύο ερωτήματα με τα οποία θα καταπιαστεί το εργαστήριο.

Οι φοιτητές θα εργαστούν ατομικά ή σε μικρές ομάδες. Το εργαστήριο θα οργανωθεί σε τρεις φάσεις με ενδιάμεσες παρουσιάσεις. Στην πρώτη θα προσεγγιστεί το ερώτημα "τι είναι;". Θα επιχειρηθεί η υπέρβαση της αυτόματης απάντησης "είναι πλατεία" παρόλη την πιθανή της ορθότητα. Στη δεύτερη θα προσεγγιστεί η αστική μορφή ("πώς είναι"), ενώ η τελική φάση αποτελεί μια αρχιτεκτονική πρόταση για το χώρο θεμελιωμένη στην έρευνα των δύο πρώτων φάσεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπονούν μία ομαδική η ατομική εργασία σε στάδια, η οποία αξιολογείται με βάση τα εξής:

·        Πρωτοτυπία και πειστικότητα της προγραμματικής σύλληψης (ερώτημα "τι είναι")

·        Σαφήνεια, καταλληλότητα, βιωσιμότητα αστικής δομής - τυπολογίας (ερώτημα "πώς είναι")

·        Ποιότητα αρχιτεκτονικής πρότασης

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνισταμένη της γενικής δραστηριότητας και συμμετοχής στο μάθημα και της βαθμολογίας τους στην εργασία.

3 Μακέτες: Οι ομάδες των φοιτητών σε κάθε μια από τις τρεις φάσεις - παρουσιάσεις θα κληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε μακέτες κλίμακας 1/200 που θα εντάσσονται σε μακέτα του περιβάλλοντος αστικού χώρου. Βοηθητικά υπάρχουν επεξηγηματικά σχέδια και κείμενα.

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με βάση την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα καθώς και την συνέπεια την επάρκεια την πρωτοτυπία και την ποιότητα των προτάσεών τους σε κάθε μια από τις 3 φάσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αίσωπος Γ.- Σημαιοφορίδης Γ., Η Σύγχρονη Ελληνική Πόλη, 2018, Δομές

Rossi Aldo, Ηαρχιτεκτονικήτηςπόλης, 1991, University Studio Press

Rem Koolhaas, Delirious New York, 1997, Monacelli Press

Φιλιππίδης Δημήτρης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, 1984, Μέλισσα

Τραυλός Ι., Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών, Έκδοση 3η/2005, Μωυσής Καπόν

Μπίρης Κώστας Η., Αι Αθήναι, Έκδοση: 5/2005, Μέλισσα