Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ζ: Uchronia project XΧΙ: High Tides (Η κλιματική αλλαγή: η άνοδος της στάθμης)
ΑΣ1507, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

As soon as utopia finds its fulfilment in History, it turns into uchronia, a disruption of History itself.
Urban Dictionary

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το εργαστήριο Uchronia Project XΧΙ επικεντρώνεται στην εξερεύνηση ερωτημάτων για τη θέση και τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν οι αρχιτεκτονικές πρακτικές στην εποχή του μετα-ανθρωποκαίνου. Το πλαίσιο της ουτοπίας/δυστοπίας, δηλαδή το πλαίσιο της σύγχρονης ιστορικής συνθήκης, προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης των αρχιτεκτονικών έργων πέρα από τη φόρμα και το σχήμα. Στόχος του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός κτιρίων και δομών που θα αντιμετωπίζουν την περιβαλλοντική αλλαγή, τη μεταβολή του κλίματος, την πολλαπλή έννοια της κλίμακας και την κατανόηση των αστικών αντιπαραθέσεων και των πολιτιστικών διαφορών, όπως επίσης και την αναγκαιότητα δημιουργίας και προσαρμογής της αρχιτεκτονικής στις μεταβολές αυτές.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα:

  • Είναι σε θέση να κατανοήσουν τις χωροχρονικές μεταβολές στην εξέλιξη μιας ανθεκτικής πόλης
  • Έχουν εξοικειωθεί με ποικίλες τυπολογίες αναπροσαρμογής μέσα από νέες δομές κατασκευών και κατοίκησης  (γέφυρες, μονοπάτια, πλατφόρμες ή πλωτές κατασκευές)
  • Μπορούν να αναπτύξουν μοντέλα προσομοιώσεων ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων κίνησης
  • Έχουν εξοικειωθεί με μηχανές παραγωγής παιχνιδιών

 

Τελικές εργασίες εξαμήνου - Αποτελέσματα studio

1st exercise videos #1 and videos #2

2nd exercise videos

Final posters

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι νέες ανθεκτικές πόλεις RC, προσωρινές πόλεις TC, inclusiveπόλεις IC, εμφανίζονται ως απαντήσεις στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Οι Uchronia πόλεις είναι εκείνες που μπορούν να συνυπάρξουν, να αντισταθούν και να ανακάμψουν από κρίσεις, όχι μόνο κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές αλλά και οικολογικές. Οι Uchronia πόλεις δεν είναι κάτι που έρχεται σε αντιπαράθεση με τη φύση, μα την έχουν ήδη ενσωματωμένη μέσα στην αστική τους δομή, λειτουργούν σαν ανοικτές εγκυκλοπαίδειες ιστορίας, σε μια διαρκή διαδικασία δημιουργίας παλίμψηστου και ιστορικών στρωμάτων. Μέσα από τον σχεδιασμό νέων δομών (γέφυρες, μονοπάτια, πλατφόρμες ή πλωτές κατασκευές) που συνδέουν και μετασχηματίζουν το υπάρχον αστικό τοπίο, θα διερευνηθεί η έννοια της επιμήκυνσης, των τυπολογιών αναπροσαρμογής και της αρχιτεκτονικής επιβίωσης. Το κτιριολογικό ή πολεοδομικό πρόγραμμα θα προκύψει μέσα από κάθε σενάριο και τα περιβαλλοντικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση.

Τα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του εργαστηρίου, καθώς οι φοιτητές θα ενσωματώσουν τη χρήση τους σε νέα ουτοπικά ή δυστοπικά περιβάλλοντα ως εργαλεία σχεδιαστικά και πειραματικά

Το μάθημα αρθρώνεται σε μικρές ασκήσεις διαδοχικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου το όλο εγχείρημα αποδομείται σε στάδια και προ-παραδόσεις για την εύρυθμη αντιμετώπιση των αρχιτεκτονικών ζητημάτων (όπως ασκήσεις κλίμακας, ασκήσεις προσομοίωσης, απεικόνισης, εμπειρίας σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας κτλ).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές θα εργαστούν σε μικρές ομάδες των δύο ατόμων. Η αξιολόγηση θα προκύψει από τα αποτελέσματα των ασκήσεων και στην τελική παράδοση μια πλήρως διατυπωμένης και τεκμηριωμένης σχεδιαστικής πρότασης για την πόλη του Βόλου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Hensel, M., Menges, A (2007) Morpho-Ecologies: Towards Heterogeneous Space In Architecture Design, AA Publications.

Klanten R. (2011) Utopia Forever: Visions of Architecture and Urbanism. Gestalten, New York

Koolhaas. Rem, (1988). Generic City. En S,M,L,XL, New York, The Monacelli Press..
Ungers,

Lynn, G. (2013), Archaeology of the Digital, Ram Publications


Oswald Mathias, (2013) The City in the City. Berlin: a Green Archipielago, Zurich

Lars Müller (2016) Habitat III. The New Urban Agenda.

Sakamoto, T. (2008), From control to design, Actar