Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι
ΘΚ0901, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Επιλογής στο εξαμ. 7, 9, ECTS: 3
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Ιστορία και Θεωρία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της σχέσης του αρχιτεκτονικού χώρου της συλλογικής κατοικίας με τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς όρους με τους οποίους συνδιαλέγεται. Ειδικότερα επιδιώκεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων διαπλοκής κατοικίας και συλλογικού χώρου και μιας αντίστοιχης εννοιολογικής διεύρυνσης της κατοικίας εμπλουτισμένης με συλλογικές ποιότητες.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:

  • Έχουν κατανοήσει:

- την ευρύτητα την οποία προσλαμβάνει η εμφάνιση της συλλογικής κατοικίας σήμερα

- τους μετασχηματισμούς της συλλογικής κατοικίας και αυτής της έννοιας του συλλογικού σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια

- τις δυνατότητες ερμηνείας της σχέσης ιδιωτικού και συλλογικού

- την πολυεπίπεδη φύση της αρχιτεκτονικής και τη ανάγκη για διεπιστημονική της προσέγγιση

  • Έχουν εξοικειωθεί με πεδία εκτός της αρχιτεκτονικής τα οποία διατηρούν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωσή της
  • Έχουν ασκηθεί στην αρχιτεκτονική έρευνα και έχουν εμβαθύνει την αρχιτεκτονική τους σκέψη
  • Έχουν ασκηθεί στη συγγραφή αρχιτεκτονικού θεωρητικού κειμένου και στη διαχείριση των βιβλιογραφικών πηγών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο μελέτης του μαθήματος αποτελεί η αρχιτεκτονική της συλλογικής κατοικίας και η διερεύνηση της έννοιας του συλλογικού. Σε μέρες ακραίων κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών,η ενδιάμεση ποιότητα του συλλογικού διεκδικεί το ενδιαφέρον της αρχιτεκτονικής τοποθετούμενη μεταξύ τουιδιωτικού και του δημόσιου, του ατομικού και του κοινωνικού, παραπέμποντας σε νέες μορφές κοινότητας, συμβίωσης, συνύπαρξης. Με αφετηρία τη συλλογική κατοικία στην αρχιτεκτονική του μοντέρνου, στις διαλέξεις του μαθήματος προσεγγίζουμε σύγχρονες εκδοχές συλλογικής κατοικίας διερευνώντας τις συγκροτημένες χωρικότητες συλλογικότητας και τα ποικίλα νοήματα που προσλαμβάνει αυτή η έννοια του συλλογικού όπως εκφράζεται στον χώρο της κατοικίας.

Το μάθημα συγκροτείται με εβδομαδιαίες διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και διορθώσεις των εργασιών που επεξεργάζονται οι φοιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν ατομικά την εκπόνηση γραπτής εργασίας σε θέμα της επιλογής τους και την παρουσιάζουν στην τάξη μία φορά κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της στα μέσα του εξαμήνου και μία φορά στην ολοκληρωμένη της μορφή στο τέλος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BaumanΖ. 2009. Ρευστοί καιροί, η ζωή την εποχή της αβεβαιότητας, μτφρ. Κ. Γεωρμάς, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Κοτιώνης Ζ. 2012. Πληθοδομές. Το πλήθος, τα κοινά και η αρχιτεκτονική. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας

Κυριακίδης Γ., Μιχαηλίδου Μ. (επιμ.) 2005.Η προσέγγιση του άλλου. Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Λαδά Σ., Χαρίση Ε., Αντωνοπούλου Ν. (επιμ.) 2015. Κατοικία: σχεδιάζω, κατασκευάζω, σκέπτομαι. Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress

Λέφας Π. 2008. Αρχιτεκτονική και κατοίκηση: Από τον Heideggerστον Koolhaas. Αθήνα: Πλέθρον.

Madanipour A. 2003. Public and Private Spaces of the City, London, NY: Routledge

Palma V di, Periton D., Lathouri M. (eds) 2009. Intimate Metropolis: Urban Subjects in the Modern City. London: Routledge.

Παντελίδου Χ. 2019. Θυρόκλειστες κοινότητες και χωροκοινωνικός αποκλεισμός: Μετασχηματισμοί μορφής και νοήματος στον σύγχρονο αστικό χώρο. Αθήνα: Νήσος

Pantelidou Ch. 2017. “Versions of Collectivity in Housing Architecture: From the Modern to the Post-Human”. In M. Couceiro da Costa et al (eds), Architectural Research Addressing Societal Challenges: 345-351. London, NewYork: TaylorandFrancis

SennettR. 2015. Μαζί. Τα τελετουργικά, οι απολαύσεις και η πολιτική της συνεργασίας, μτφρ. Β. Τομανάς. Αθήνα: Νησίδες