Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ V-VIΙ: Θ: Δημόσια Βιβλιοθήκη.
ΑΣ1901, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 7, 9, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Érik Desmazières, χαρακτικό για το βιβλίο του Jorge Luis Borges The Library of Babel (1941). Paris : Aux dépens de l'artiste, 1998.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Συνθετικό αντικείμενο του μαθήματος Αρχιτεκτονική Σύνθεση V-VII Θ [ΑΣ1901] αποτελεί o σχεδιασμένος χώρος ως εμπειρία κατοίκησης και καθημερινότητας. Το μάθημα εστιάζει στην σχέση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με το περιβάλλον, το πρόγραμμα, τους χρήστες, στην εγκαθίδρυση της συνδετικής ιδέας/ιδεών και στην εξελικτική διαδικασία προς το τελικό αποτέλεσμα. Ως ιδανικό παράδειγμα προτείνεται το κτίριο μικτών χρήσεων, με κυρίαρχη αυτήν της δημόσιας βιβλιοθήκης.

 

Με το τέλος του μαθήματος  οι φοιτητές /-ριες θα είναι σε θέση:

·        Να οργανώσουν ένα πολυσύνθετο κτιριολογικό πρόγραμμα λειτουργιών.

·        Να αντιλαμβάνονται τη θέση ενός δημοσίου κτιρίου μέσα στο οικιστικό σύνολο και την πόλη, σε οποιοδήποτε δηλαδή ευρύτερο περιβάλλον ζητείται να ενταχθεί.

·        Να σχεδιάζουν ένα κτίριο με βάση τις διαφορετικές λειτουργίες, τις κινήσεις, τα υλικά, αλλά και το δομικό σύστημα.

·        Να εργάζονται χρησιμοποιώντας ορθά τα διαφορετικά μέσα αναπαράστασης (προπλάσματα, προβολικά σχέδια, προοπτικές απεικονίσεις).

·        Να χρησιμοποιούν διαφορετικές κλίμακες και να μεταβαίνουν εύκολα από τη μία κλίμακα στην άλλη, συνειδητοποιώντας τη σχέση των επιμέρους στοιχείων με ευρύτερα σύνολα, καθώς και τη σχέση του κτιρίου με το ευρύτερο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέσα από το θέμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στο μάθημα  εξετάζονται ιστορικά  η βιβλιοθήκη ως χώρος και ως κτίριο, αλλά και η ανάγνωση, η τυπογραφία και η γραφιστική τέχνη. Στα πλαίσια  του μαθήματος εξετάζονται και αναλύονται τα εξής ζητήματα:

·        Η έννοια της ανάγνωσης και εν τέλει της κίνησης των ανθρώπινων ιδεών διευρύνεται αντί να εξειδικεύεται. Περιλαμβάνει, πέρα από την απόκτηση γνώσεων και την επικοινωνία, την πνευματική εργασία, την επιστήμη, αλλά και την κοινωνικοποίηση, τις τέχνες και τον πολιτισμό, τον εκδημοκρατισμό της γνώσης μέσω των νέων ψηφιακών μέσων, την έννοια του κοινού πολιτιστικού αγαθού.

·        Η πνευματική εργασία, ως τρόπος ζωής και οργάνωσης της καθημερινότητας, που αποτελεί ένα καίριο προβληματισμό άμεσα συνδεδεμένο με την σύγχρονη αστική συνθήκη.

·        Η σημασία της εκπαίδευσης, της μόρφωσης, της παιδείας, του πολιτισμού, αλλά και της εργασίας συγκροτούν τον πυρήνα της λειτουργίας της δημόσιας βιβλιοθήκης, η οποία εισέρχεται δυναμικά ως βασικό συστατικό της καθημερινής ζωής.

·        Η κοινωνική και ανθρωπολογική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αναδεικνύεται μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς αφορά χωρικές δομές στις οποίες συγκεντρώνονται πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι με κοινούς ή μη κοινούς στόχους, είτε ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είτε οργανώνοντας αυτόνομα τον τρόπο διημέρευσης εντός του κτιρίου.

·        Η σύνθεση του κτιριολογικού προγράμματος, η εναλλαγή κλειστού, ημιυπαίθριου και υπαίθριου χώρου αποκτούν εξέχουσα σημασία για τη συνολική χωρική δομή που ζητείται να σχεδιάσουν οι σπουδαστές.

·        Ως προς το επίπεδο του αστικού σχεδιασμού, η χωροθέτηση και η δομή του κτιρίου αλληλεπιδρούν με το άμεσο, αλλά και το ευρύτερο αστικό περιβάλλον.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπονούν μία ομαδική η ατομική εργασία η οποία αξιολογείται με βάση τα:

·        Σχέδια του κτιρίου ή κτιριακού συνόλου.

·        Μακέτες της πρότασης μέσα στο περιβάλλον της σε διαφορετικές κλίμακες.

·        Άλλες αναπαραστάσεις (διαγράμματα, τρισδιάστατα, κλπ.)

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνισταμένη της γενικής δραστηριότητας και συμμετοχής στο μάθημα και της βαθμολογίας τους στην εργασία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§  Aalto, Alvar, Viipuri Municipal Library 1930-1935: a masterpiece of functionalism, Helsinki: 1997.

§  Bieri, Susanne/ Fuchs, Walther / et al., Building for books:traditions and visions, Basel / Boston / Berlin: Birkhäuser, 2001.

§  Crosbie, Michael J., Architecture for the books, Mulgrave, Victoria: The Images Publishing Group, 2003.

§  Rapoport, Amos/ Φιλιππίδης, Δημήτρης, Ανώνυμη αρχιτεκτονική και πολιτιστικοί παράγοντες, Αθήνα: Μέλισσα, 2010.

§  Reed,Peter (ed.),Alvar Aalto : between humanism and materialism, New York: The Museum of Modern Art, 1998.

§  Wingler, Hans Maria, Das Bauhaus: 1919-1933. Weimar, Dessau, Berlin, Bramsche: Rasch & Co., 19621.

§  Καλαφάτη, Ελένη / Παπαλεξόπουλος, Δημήτρης, Τάκης Χ. Ζενέτος ψηφιακά οράματα και αρχιτεκτονική, Αθήνα: Libro, 2006.

§  Καραντινός, Πάτροκλος, “Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών”, Τεχνικά Χρονικά 20, 15 Οκτωβρίου 1932, σ. 1019 – 1023.

§  Μπίρης, Τάσος / Δεμίρη, Κωνσταντίνα / Τσιράκη, Σοφία / Αθανασόπουλος, Γιάννης / Αγγέλου, Άγγελος, Αρχιτεκτονικές και μουσικές συμπορεύσεις : η αντίστιξη ως εργαλείο μουσικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, Αθήνα: Πατάκης, 2011.

§  Συλλογικό, Περί βιβλιοθηκών, Αθήνα: Άγρα, 2009.