Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ V-VIΙ: Θ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣ1901, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 7, 9, ECTS: 12
Διδασκαλία στα Ελληνικά, Διαθέσιμο σε φοιτητές ERASMUS στα Αγγλικά.
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

Érik Desmazières, χαρακτικό για το βιβλίο του Jorge Luis Borges The Library of Babel (1941). Paris : Aux dépens de l'artiste, 1998.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Συνθετικό αντικείμενο του μαθήματος Αρχιτεκτονική Σύνθεση V-VII Θ [ΑΣ1901] αποτελεί o σχεδιασμένος χώρος ως εμπειρία κατοίκησης και καθημερινότητας. Το μάθημα εστιάζει στην σχέση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με το περιβάλλον, το πρόγραμμα, τους χρήστες, στην εγκαθίδρυση της συνδετικής ιδέας/ιδεών και στην εξελικτική διαδικασία προς το τελικό αποτέλεσμα. Ως ιδανικό παράδειγμα προτείνεται το κτίριο μικτών χρήσεων, με κυρίαρχη αυτήν της δημόσιας βιβλιοθήκης.

Η σύγχρονη βιβλιοθήκη δεν στεγάζει απλά βιβλία, αλλά συνιστά επίσης χώρο εργασίας και διημέρευσης, ενώ επεκτείνεται σε πολιτιστικές δραστηριότητες και λειτουργίες αναψυχής. Επιπλέον, στη σύγχρονη εποχή με τη ραγδαία διάδοση των ψηφιακών μέσων στην κοινωνία, αποτελεί χώρο όπου άτομα όλων των ηλικιών μπορούν να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιήσουν τα νέα αυτά μέσα. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει λοιπόν σήμερα ένα πολυσύνθετο κτιριολογικό πρόγραμμα, με κλασικούς χώρους αποθήκευσης και προβολής των βιβλίων, αναγνωστήρια με καθίσματα και επιφάνειες εργασίας, αλλά και χώρους χαλάρωσης για ανάγνωση (ανοικτούς ή πιο απομονωμένους), ενότητες με νέα μέσα (ψηφιακά μέσα αναπαραγωγής ήχου και εικόνας), με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιλαμβάνει ειδικούς χώρους ανάγνωσης–δανεισμού για παιδιά, καφετέρια και χώρους για σεμινάρια και επιμόρφωση των πολιτών. Η δημόσια βιβλιοθήκη λοιπόν αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις ηλικίες μέσα στο οικιστικό σύνολο και την πόλη, σε οποιοδήποτε δηλαδή ευρύτερο περιβάλλον έρχεται να ενταχθεί, συνιστώντας εξαιρετική περίπτωση άσκησης σε ζητήματα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι ιδιαιτερότητες αυτές της δημόσιας βιβλιοθήκης αναδεικνύουν καίριους και πολυεπίπεδους προβληματισμούς. Εμβαθύνοντας στο θέμα, ηβιβλιοθήκη, η ανάγνωση, ητυπογραφίακαιηγραφιστικήτέχνηεξετάζονταιιστορικά, μέσα από βιβλιογραφία και παρουσίαση αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων διαχρονικά. Σταπλαίσιατηςανάλυσηςαυτής, ηέννοια της ανάγνωσηςκαι εν τέλει της κίνησης των ανθρώπινων ιδεών διευρύνεταιαντίνα εξειδικεύεται, περιλαμβάνονταςπέρααπότηναπόκτησηγνώσεωνκαιτην επικοινωνία, την πνευματική εργασία, την επιστήμη, αλλά και την κοινωνικοποίηση, τιςτέχνεςκαιτονπολιτισμό, τονεκδημοκρατισμότηςγνώσηςμέσωτωννέωνψηφιακώνμέσων, τηνέννοιατουκοινούπολιτιστικούαγαθού. Επιπρόσθετα, η έννοια της πνευματικής εργασίας, ως τρόπου ζωής και οργάνωσης της καθημερινότητας, αποτελεί ένα καίριο προβληματισμό άμεσα συνδεδεμένο με την σύγχρονη αστική συνθήκη.

Η σημασία της εκπαίδευσης, της μόρφωσης, της παιδείας, του πολιτισμού, αλλά και της εργασίας συγκροτούν τον πυρήνα της λειτουργίας της δημόσιας βιβλιοθήκης, η οποία εισέρχεται δυναμικά ως βασικό συστατικό της καθημερινής ζωής. Μια τέτοια προσέγγιση εντείνει την κοινωνική και ανθρωπολογική διάσταση του συγκεκριμένου μαθήματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθώς αφορά χωρικές δομές στις οποίες συγκεντρώνονται πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι με κοινούς ή μη κοινούς στόχους, είτε ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είτε οργανώνοντας αυτόνομα τον τρόπο διημέρευσης εντός του κτιρίου. Ταυτόχρονα, η σύνθεση του κτιριολογικού προγράμματος, η εναλλαγή κλειστού, ημιυπαίθριου και υπαίθριου χώρου αποκτούν εξέχουσα σημασία για τη συνολική χωρική δομή που ζητείται να σχεδιάσουν οι σπουδαστές. Ως προς το επίπεδο του αστικού σχεδιασμού, η χωροθέτηση και η δομή του κτιρίου αλληλεπιδρούν με το άμεσο, αλλά και το ευρύτερο αστικό περιβάλλον.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στα πλαίσια της δυναμικής διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, παρεμβάλλονται οκτάωρα εργαστήρια ομαδικής εργασίας σε κρίσιμες φάσεις του μαθήματος. Πραγματοποιούνται, επίσης, δύο ομαδικές παρουσιάσεις (ενδιάμεση και τελική) του θέματος, παρουσία προσκεκλημένου εξωτερικού κριτή. Οι παρουσιάσεις εντείνουν την προσπάθεια με στόχο αφενός την συγκροτημένη έκφραση αφηρημένων και συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών προτάσεων, και αφετέρου την όξυνση των εργαλείων και μέσων αναπαράστασης της αρχιτεκτονικής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Aalto, Alvar, Viipuri Municipal Library 1930-1935: a masterpiece of functionalism, Helsinki: 1997.
  • Bieri, Susanne/ Fuchs, Walther / et al., Building for books:traditions and visions, Basel / Boston / Berlin: Birkhäuser, 2001.
  • Crosbie, Michael J., Architecture for the books, Mulgrave, Victoria: The Images Publishing Group, 2003.
  • Reed,Peter (ed.),Alvar Aalto : between humanism and materialism, New York: The Museum of Modern Art, 1998.
  • Wingler, Hans Maria, Das Bauhaus: 1919-1933. Weimar, Dessau, Berlin, Bramsche: Rasch & Co., 19621.
  • Καλαφάτη, Ελένη / Παπαλεξόπουλος, Δημήτρης, Τάκης Χ. Ζενέτος ψηφιακά οράματα και αρχιτεκτονική, Αθήνα: Libro, 2006.
  • Καραντινός, Πάτροκλος, “Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών”, Τεχνικά Χρονικά 20, 15 Οκτωβρίου 1932, σ. 1019 – 1023.
  • Συλλογικό, Περί βιβλιοθηκών, εκδ. Άγρα, 2009.