Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ V-VIΙ Α: Ανακατασκευές του εδάφους
ΑΣ1801, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 7, 9, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού, Οικοδομική Τεχνολογία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Ως απόρροια αυτού του μαθήματος οι τελειόφοιτοι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν έναν βαθμό εξοικείωσης με τον σχεδιασμό του υπαίθριου δημόσιου χώρου της πόλης, μέσα από μία διαδικασία-μεθοδολογία που γεφυρώνει την επιτόπια εμπειρία με μία πλειάδα κλιμάκων του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές και φοιτήτριες:

•        θα μπορέσουν να κατανοήσουν τον αστικό δημόσιο χώρο ως ένα ενιαίο πεδίο, αναπόσπαστο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος του άστεως.

•        θα μπορέσουν να προσεγγίσουν συνθετικά τον αστικό δημόσιο χώρο ως σύστημα που διαρκώς μεταβάλλεται μέσα στον τρέχοντα χρόνο.

•        θα μπορούν ως ένα βαθμό να αναλύσουν τις διεργασίες και διαδικασίες που καθορίζουν τις μεταβολές στον αστικό δημόσιο χώρο.

•        θα μυηθούν σε συνθετικές εκφράσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε συνέργεια με το αστικό τοπίο [συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και υλικής του διάστασης]  καθώς θα έχουν διερευνήσει τρόπους αλληλεπίδρασης με τον αστικό δημόσιο χώρο συναρτήσει της διανυσματικής και εποχικής έκφρασής του χρόνο.

•        θα εξοικειωθούν με χρονικά εκφρασμένες διεργασίες όπως λ.χ. τον κύκλος του νερού στις στο αστικό περιβάλλον, ο αστικός μεταβολισμός όπως εκφράζεται σε ένα ρέμα, οι καθημερινές πρακτικές των περιοίκων, οι πορείες των διερχόμενων, κτλ.

•        θα εξοικειωθούν με την γενική λογική αλλά και με κατασκευαστικές λεπτομέρειες των λεγόμενων ‘πράσινων υποδομών’ [ greeninfrastructure] ως τρόπου συντονισμένης επίλυσης εντοπισμένων προβλημάτων [κοινωνικής και χωρικής εμβέλειας] του δημόσιου χώρου,  και ταυτόχρονης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Το μάθημα  θα μπορούσε να έχει τον υπότιτλο «το τοπίο ως υποδομή της πόλης»: έχοντας ως αντικείμενο την έκφραση της θεμελιώδους σημασίας και λειτουργικής διάστασης του αστικού υπαίθριου δημόσιου χώρου. Στον αστικό υπαίθριο δημόσιο χώρο ενορχηστρώνεται η  σχέση πλήρους-κενού,  συνδιαλέγεται η πόλη με την ύπαιθρο, αλλά και συγκροτείται η ευημερία του κοινωνικού σώματος της πόλης. Η συναίσθηση του σχεδιασμού του αστικού δημόσιου χώρου όχι ως αποσπάσματος ή θραύσματος, αλλά ως μέρους της ίδιας της ενιαίας πόλης καλλιεργείται στο μάθημα μέσω της εμπειρικής προσέγγισης του αστικού τοπίου η οποία ζητείται να αποτελεί συνεκτική βάση της κάθε συνθετικής πρότασης .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ως βάση και θεμέλιο της πρότασης, ζητείται η χαρτογραφική απόδοση-έκφραση της εμπειρικής προσέγγισης της περιοχής από κάθε φοιτητική ομάδα: αφενός το ανάπτυγμα της πορείας γνωριμίας-συσχετισμού με την περιοχή μέσα στο εξάμηνο, και αφετέρου ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών-κλειδιά της περιοχής σύμφωνα με την κάθε ομάδα. Το ίδιο το ανάπτυγμα της χαρτογραφικής προσέγγισης της περιοχής κατά το εξάμηνο, θα είναι ένα ανεξάρτητο παραδοτέο Η χαρτογραφική έκφραση περιλαμβάνει και την κατασκευή σχημάτων-μακετών, που στοχεύουν να αποδώσουν την δυναμική του αστικού τοπίου στον  χρόνο.

Ο σχεδιασμός των προτάσεων σε επίπεδο προθέσεων-στόχων, και στρατηγικής συγκρότησης του αστικού χώρου της εν λόγω περιοχής, θα περιλαμβάνει αφενός πολεοδομικό σχεδιασμό [κλίμακες 1:5.000 έως 1:1000], και αφετέρου ένα «συνεκτικό κείμενο» στο οποίο τεκμηριώνονται οι σχεδιαστικές επιλογές σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής και επιτόπιας έρευνας κάθε ομάδας. Η έμφαση και το βάρος θα δοθεί στον αστικό σχεδιασμό του υπαίθριου δημόσιου χώρου [υπό κλίμακες 1:500 έως 1:200], για μία ή περισσότερες -επιλεγμένες από την κάθε ομάδα- περιοχές ή/και ζώνες στρατηγικής ή πρότυπης παρέμβασης. Τέλος για ορισμένα χαρακτηριστικά σημαίνοντα σημεία ή στοιχεία-κλειδιά, ως δείγμα γραφής, θα ζητείται από τις ομάδες σχεδιασμός σε κλίμακες 1:100 έως 1:20.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 EasterlingK. (2107): MediumDesign. [llecture] StrelkaInstitute/ИнститутСтрелка

Hall M (2019): What is Urban Ecology and Why Should We Study it.  In: Hall M., Balogh S. [eds] Understanding Urban Ecology. Cham: Springer 

Νουκάκης Γ. (2013): Κραυσίδωνας –Ζώνη Επαφής. [διπλωματική εργασία στο ΠΜΣ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού , ΤΑΜ ΠΘ/ Επιβλέποντες: Τζιρτζιλάκης Γ. Γιαννίση Φ.].

Ourednik A. (2014): The Impossible Here. In: espacetemps.net, Works.
www.espacetemps.net/en/articles/the-impossible-here/

Secchi B. (2012) : Palinsesti Infrastutturali, στο: Ferlenga A. et al [ed] : L’ Architettura del Mondo. Infrastrutture, Mobilita, Nuovi Paesaggi. Μιλάνο: La Triennale Di Milano, Editrice Compositori

Stokman A. (2013b): On Designing Infrastructure Systems as Landscape. In: Girot C., Freytag A. et al. [eds.] Topology / Topical Thoughts on the Contemporary Landscape. Berlin: jovisVerlagGmbH

Sun N., et al(2019): The Urban Hydrological System. In: Hall M., Balogh S. [eds] Understanding Urban Ecology. Cham: Springer 

Τσέτσης Χ.Σ. (επιμ. ) (2018): Μνήμη και Αστικό Φαινόμενο. / Πολεοδομικές πολιτικές για την προστασία και ανάδειξη ιστορικών ιστών, μνημείων και τόπων. Ευρωπαϊκή Εμπειρία και προοπτικές.Αθήνα : Μίλητος

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Green Infrastructure (πράσινες υποδομές) Σχεδιασμός αστικού δημοσίου χώρου Το τοπίο ως υποδομή της πόλης