Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παραγωγή γνώσεων για τον αειφόρο σχεδιασμό δομημένων περιβαλλόντων. Το εργαστήριο συνδυάζει 3 δεξιότητες: ενεργειακό σχεδιασμό, ακουστικό σχεδιασμό και σχεδιασμό CAM-CAD των κτιρίων και κτισμένων περιβαλλόντων. 

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με αυτά τα θέματα. Στοχεύει στην παραγωγή των σχετικών διδασκαλιών στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτά τα ερευνητικά θέματα στοχεύουν να διδαχθούν σε κύκλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και να συμμετάσχουν στη διδακτορική κατάρτιση.

Το εργαστήριο συμμετέχει τόσο στις φάσεις μελέτης όσο και στις φάσεις κατασκευής και συμβουλεύει τους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές για μια βιώσιμη προσέγγιση στα δομημένα περιβάλλοντα.

Το εργαστήριο είναι επομένως ένας τρόπος ενίσχυσης αυτών των δεξιοτήτων δημιουργώντας έναν χώρο συνέργειας για ένα κέντρο αριστείας. Το εργαστήριο διακρίνεται από την άρθρωση αυτών των δεξιοτήτων και από την αριστεία του μέσω του διεπιστημονικού του οράματος.

Το πεδίο κατασκευής, η ανακαίνιση κτιρίων αλλά και ο σχεδιασμός εξωτερικών χώρων είναι τα πεδία εφαρμογής του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο όχι μόνο έχει δεξιότητες στη μοντελοποίηση των φυσικών φαινομένων του κτιρίου αλλά και διαθέτει μεγάλο αριθμό επί τόπου μέτρησης και ψηφιακού εξοπλισμού κατασκευής. Επομένως, το εργαστήριο είναι επίσης ένας τόπος αριστείας για αυτήν την άρθρωση μεταξύ της μοντελοποίησης και της συγκεκριμένης υλοποίησης των πρωτοτύπων στην αρχιτεκτονική και στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Τα 3 ιδρυτικά μέλη

Τσαγκρασούλης Aριστείδης, καθηγητης, μελος ΔΕΠ,

Remy Nicolas, Επίκουρος Καθηγητής, μελος ΔΕΠ

Ψυχογυιός Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, μελος ΔΕΠ

 

Ο σχεδιασμός στην κλίμακα του αστικού χώρου αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα στην διαμόρφωση του φυσικού  χώρου της πόλης  και ιδιαίτερα στην διαμόρφωση των δημόσιων χώρων της. Η πόλη αποτελεί το κοινό πεδίο οργάνωσης της κοινωνίας και ως εκ τούτου ο σχεδιασμός της παίζει κρίσιμο ρόλο στην συγκρότηση της.

Ο αστικός σχεδιασμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα των αρχιτεκτονικών σπουδών , από την ίδρυση του Τμήματος το 1999 και υπηρετείται από πολλά μαθήματα στο πρόγραμμά του. Τα τελευταία χρόνια τα ζητήματα της εφαρμογής σχεδιασμών φιλικών προς το περιβάλλον (sustainableurbandesign, greenurbandesign) στον αστικό χώρο αποτελούν θέματα πρώτης γραμμής στην έρευνα αλλά και στον σχεδιασμό του χώρου στην Ελλάδα. Τα ζητήματα αυτά έχουν αποτελέσει άξονα ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων  από την ίδρυσή του. 

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2023 με σκοπό  τόσο  τη παραγωγή πρωτογενούς γνώσης μέσω της έρευνας και των συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και τη παροχή υπηρεσιών σε κατά κύριο λόγο, σε φορείς οι οποίοι εποπτεύουν και σχεδιάζουν τον δημόσιο χώρο της πόλης όπως οι ΟΤΑ και οι φορείς κεντρικής κυβέρνησης .

Το εργαστήριο αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού σε διάφορες κατηγορίες  σε εθνικό  και διεθνές πεδίο. Ενδεικτικά  :

  1. Στην κλίμακα του  αστικού χώρου, του οικοδομικού τετραγώνου, της γειτονιάς, και των ευρύτερων αστικών περιοχών
  2. Στις περί-αστικές περιοχές
  3. Στους  οικισμούς της υπαίθρου, στις τουριστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, στα  δίκτυα οικισμών
  4. Στους άτυπους, αυθαίρετους, προσωρινούς οικισμούς 
  5. Στους δημόσιους χώρους πόλεων και οικισμών  (δρόμοι, πλατείες, χώροι πρασίνου, παραλιακά μέτωπα, κ.α.),
  6. Στις  αστικές  και περι-αστικές υποδομές και στην σχέση τους με τον αστικό σχεδιασμό
  7. Στην ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό των πόλεων τον 20ο και  21ο  αιώνα και την κατανόηση των επιπτώσεων στον κατασκευασμένο χώρο της πόλης

 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Βάσω Τροβά, καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων ΠΘ

Fabiano Micocci, επικ. Καθηγητής , Τμ. Αρχιτεκτόνων ΠΘ

 

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η βασική έρευνα προκειμένου να παράγονται σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις για την αρχιτεκτονική, την πόλη και το περιβάλλον με βάση τον ιστορικό και  σύγχρονο θεωρητικό λόγο και της αντίστοιχης πρακτικής του, όπως και ο εννοιολογικός πειραματικός σχεδιασμός με βάση αυτές τις θεωρητικές αντιλήψεις (αφηγήσεις). Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται με χρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα ή έργα στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλους οργανισμούς και ερευνητές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://rchtcdtam.webnode.gr

 

Το εργαστήριο καλύπτει διατμηματικές ανάγκες ανάλυσης, επεξεργασίας και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού καθώς και αντίστοιχες ανάγκες συγκρότησης βάσεων δεδομένων, αρχείων κλπ. Το εργαστήριο αποτελεί την θεμελιώδη μονάδα με την οποία υλοποιείται ως σήμερα η σύλληψη του ειδικού χαρακτήρα του Τμήματος.  
Τα αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας είναι η επεξεργασία μορφών παραδοσιακής και σύγχρονης επικοινωνίας και αξιοποίηση για την διδασκαλία, την έρευνα και την παραγωγή, η ανίχνευση, καταγραφή, επεξεργασία ανάπλαση και αναπαραγωγή της «εικόνας της καθημερινής ζωής» σε ιστορικά και σύγχρονα περιβάλλοντα (συγκρότηση οπτικοακουστικής βάσης δεδομένων, Εικονοθήκης και Ηχοθήκης, η παραγωγή εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαλείων και τεχνολογίας) για την βελτίωση της επικοινωνίας με το περιβάλλον (εκπαιδευτικό, κοινωνικό, φυσικό, ιδιωτικό, δημόσιο), η παραγωγή υλικού για την υποστήριξη της δια βίου εκπαίδευσης, η εργαστηριακή υποστήριξη στον τομέα της επικοινωνίας  των καλών τεχνών, της τεχνολογίας των πολυμέσων και της δυνητικής πραγματικότητας (virtual reality), η παραγωγή videofilmCDRDVDDATMD,MC κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο lecad.arch.uth.gr