Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση είναι θεσμοθετημένη προαιρετική δράση των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το διάστημα των μηνών Ιουλίου μέχρι και Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως 2 μήνες. Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μόνον άπαξ. 

Στην 3η/3-4-2013 συνεδρίαση της Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίστηκε η Πρακτική Άσκηση να πραγματοποιείται μετά το 2ο έτος σπουδών ή όταν ο φοιτητής που θα συμμετάσχει σ’ αυτήν θα έχει με κάθε τρόπο συγκεντρώσει 60 κατ’ ελάχιστον μονάδες ECTS. Επίσης, θα έχουν λιγότερες πιθανότητες επιλογής φοιτητές εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος σπουδών που χρωστούν μεγάλο αριθμό μαθημάτων. 
Η ιδιομορφία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επιτρέπει τη διασπορά των φοιτητών όχι μόνον σε αρχιτεκτονικά γραφεία (που αποτελούν τον βασικό προορισμό απασχολήσεως των φοιτητών), αλλά και σε γραφεία συναφών προς την αρχιτεκτονική τομέων (γραφιστικής, εργαστήρια καλλιτεχνών, βίντεο κ.α.). Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι φοιτητές που γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα των χώρων όπου μπορούν να εργαστούν και οι εργοδότες που θα συνεργαστούν με το πανεπιστήμιο. 
Στόχοι της πρακτικής άσκησης των φοιτητών είναι:
 • η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα
 • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής εξάσκησης
 • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών
 • η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα
 • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων
 • η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων

Πίνακας Φοιτητών/ριων και Εποπτών πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2012-2013

Πίνακας Φοιτητών/ριων και Εποπτών πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2013-2014

Πίνακας Φοιτητών/ριων και Εποπτών πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2014-2015

Ανακοινώσεις Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Οδηγίες - Υποχρεώσεις

Διαβάστε αναλυτικά

Αίτηση

Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://pa.uth.gr) πρέπει να συμπληρώσετε τα έντυπα:
1. Καρτέλα Εγγραφής Φοιτητή/τριας στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» &
2. Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης 
μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016. Οι κωδικοί σύνδεσης είναι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιείτε στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Εύδοξος.Αφού τα συμπληρώσετε, τα αποθηκεύετε προσωρινά ώστε να μπορείτε να επανέρχεστε και να τα συμπληρώνετε με νέα στοιχεία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα χρειαστείτε:

 • ΑΜΑ (θα σας δοθεί σχετική βεβαίωση)
 • ΑΦΜ (στην Εφορία έχοντας στην κατοχή σας την αστυνομική του ταυτότητα)
 • ΑΜΚΑ (έκδοση σε ΚΕΠ)
 • Προσωπικό Αριθμό Λογαριασμού στην Alpha Bank (για την κατάθεση της αμοιβής σας, θα πρέπει να ανοίξετε ένα προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό κατάθεση χρημάτων. Θα πρέπει να αναφέρετε ότι είστε ασκούμενοι φοιτητές. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική του ταυτότητα, το ΑΦΜ, το φοιτητικό πάσο, μια απόδειξη λογαριασμού της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ στο επώνυμό σας ή το μισθωτήριο συμβόλαιο)
Όταν όλα τα πεδία της ενότητας «ΕΓΓΡΑΦΗ» συμπληρωθούν κανονικά θα είστε πλέον εγγεγραμμένοι φοιτητές της ΠΑ. Η οριστική εγγραφή γίνεται από την διοικητική υπεύθυνη του γραφείου της πρακτικής άσκησης του τμήματος αφού ελεγχθεί η πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων της αίτησής σας. 

 Έντυπα

 • Αίτηση εγγραφής Φορέα για προσφορά θέσεων εργασίας ΠΑ: ο Φορέας υποχρεωτικά υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr), το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής Φορέων, την αίτηση εγγραφής Φορέα για προσφορά θέσεων εργασίας ΠΑ. Φορείς που δεν εγγράφονται δεν είναι δυνατό να απασχολήσουν φοιτητές σε ΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
 • Είσοδος Φοιτητή στο ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr): οι κωδικοί σύνδεσης είναι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιείτε στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Εύδοξος. Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ μπορείτε να δείτε τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής αλλά δεν μπορείτε να τις δεσμεύσετε. Θα πρέπει να ενημερώσετε την Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης. Αν επιλέξετε θέση πρακτικής εκτός συστήματος ΑΤΛΑΣ θα πρέπει ο φορέας να προσφέρει τη θέση μέσα από το ΑΤΛΑΣ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Βεβαίωση έκδοσης Α.Μ.Α. (ΙΚΑ): Θα δοθεί βεβαίωση στους συμμετέχοντες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: υποχρεούστε να προσκομίσετε ή να αποστείλετε φωτοτυπία του απογραφικού του ΙΚΑ μέχρι και την 3η ημέρα από την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης.
 • Σύμβαση (4 αντίτυπα): ΠΡΟΣΟΧΗ: υποχρεούστε να υπογράψετε τη σύμβασή σας με το φορέα απασχόλησης μέχρι και την 3η ημέρα από την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης. Η σύμβαση πρέπει να τυπωθεί στο ίδιο φύλλο (μπρος-πίσω), να έχει την σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς και τη δική σας υπογραφή. Προσκομίστε άμεσα ή αποστείλετε ταχυδρομικώς τα 4 αντίτυπα (ταχ. δ/νση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Υπόψη Αρχοντίας Χατζηδημητρίου, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος)
 • Βεβαίωση ΠΑ: 3 αντίτυπα, τα προσκομίζετε/αποστέλλετε με τη λήξη της ΠΑ
 • Έντυπο Αξιολόγησης I. Ερωτηματολόγιο Πρακτικής Άσκησης από τον/ην Φοιτητή/ρια: ηλεκτρονική συμπλήρωση http://pa.uth.gr με τη λήξη της ΠΑ
 • Έντυπο Αξιολόγησης V. Έκθεση αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης από τον/ην Φοιτητή/ρια: ηλεκτρονική συμπλήρωση http://pa.uth.gr με τη λήξη της ΠΑ
 • Έντυπο Αξιολόγησης ΙV. Φύλλο Αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το Φορέα Υλοποίησης της πρακτικής άσκησης: το προσκομίζετε/αποστέλλετε με τη λήξη της ΠΑ
Πρέπει να είστε προσεκτικοί και συνεπείς προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με την ασφαλιστική κάλυψη, την αμοιβή (200 €/μήνα) και την κατοχύρωση των ημερών που πραγματοποιήσατε την πρακτική άσκηση.

Επίβλεψη της ΠΑ

Κάθε ασκούµενος φοιτητής έχει έναν επιβλέποντα καθηγητή (Επόπτη), ο οποίος έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση & αξιολόγηση της ΠΑ του, καθώς και την επικοινωνία με το επιβλέπον στέλεχος του φορέα. 

Πληροφόρηση για τους Φορείς

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενημερωθείτε για τους φορείς/επιχειρήσεις:
Η αναζήτηση Φορέα/ Επιχείρησης αφορά κυρίως τους φοιτητές και χρειάζεται η δική σας αυτενέργεια και ανάπτυξη πρωτοβουλίας από την πρώτη επαφή ως την τελική συμφωνία. Μπορείτε να αναζητήσετε φορέα, είτε κοντά στο τόπο κατοικίας σας (τόπος πιθανής μελλοντικής μόνιμης κατοικίας), είτε στην έδρα του τμήματός σας. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις/Φορείς

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», ενδιαφέρεται να αναβαθμίσει, να ενισχύσει και να επεκτείνει το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης των φοιτητών σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους.
 
Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης με απασχόληση των φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, προκειμένου να αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους και αναπτύσσοντας επαγγελματική συνείδηση.
 
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών είναι από 1 έως 2 μήνες. Το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών καθορίζεται από το πρόγραμμα του φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση. Παρόλα αυτά, προτείνεται η απασχόλησή τους να έχει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών τους. Επίσης, θεωρούμε σημαντικό ο φοιτητής που ασκείται σε έναν φορέα να έχει όσο είναι δυνατό, τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι φοιτητές έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της άσκησής τους την οποία καλύπτει το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και η αμοιβή των φοιτητών επιδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ).
 
Επιστημονικός υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης είναι ο Καθηγητής κ. Θεοκλής Καναρέλης και διοικητική υπεύθυνη η κα Αναστασία Ζαρκογιάννη.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέα και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gpa-arch@uth.gr

Επικοινωνία

Διοικητική υπεύθυνη πρακτικής άσκησης
Αναστασία Ζαρκογιάννη
Τηλέφωνο: 24210-06380
Fax: 24210-06475
Διεύθυνση: Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ: 38 334, Βόλος
Ε-mail: praktiki.askisi@uth.gr