Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Το «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» αποτελεί ακαδημαϊκή δραστηριότητα και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι φοιτητές/τριες αμείβονται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εφόσον ολοκληρώσουν το είδος της Πρακτικής Άσκησης που περιγράφεται στη θεσμοθέτηση του Τμήματος και μπορούν να συμμετάσχουν μόνο άπαξ.

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει θεσμοθετηθεί με τις αποφάσεις της 20ης Γενικής Συνέλευσης/20-10-2010 και της 3ης Συνέλευσης/03-04-2013 και βρίσκεται ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της Αμειβόμενης Πρακτικής για το Τμήμα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Χαρακτηριστικά Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στο ΤΑΜ:

 • Έχει προαιρετικό χαρακτήρα για τους φοιτητές/τριες
 • Η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται κατά το διάστημα των μηνών Ιουλίου μέχρι και Σεπτεμβρίου
 • Προϋπόθεσησυμμετοχής των φοιτητών στην Αμειβόμενη Πρακτική είναι να  έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος σπουδών (να είναι από 5ο εξάμηνο και πάνω) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες Πιστωτικές μονάδεςECTS
 • Κριτήριο μοριοδότησης: Ως κριτήριο ταξινομικής κατάταξης των φοιτητών/τριών σε περίπτωση που οι διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι λιγότερες από τις ζητούμενες θέσεις, ορίζεται ο ακόλουθος αλγόριθμος «μοριοδότησης» των αιτούμενων:  «ECTS περασμένων μαθημάτων (έως την ημερ. υποβολής αίτησης) / Συνολικό αριθμό ECTSx10 xΜέσο Όρο Βαθμολογίας Επιτυχιών».
 • Η ιδιομορφία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επιτρέπει τη διασπορά των φοιτητών όχι μόνον σε αρχιτεκτονικά γραφεία (που αποτελούν τον βασικό προορισμό απασχολήσεως των φοιτητών), αλλά και σε γραφεία συναφών προς την αρχιτεκτονική τομέων (γραφιστικής, εργαστήρια καλλιτεχνών, βίντεο κ.α.). Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι φοιτητές που γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα των χώρων όπου μπορούν να εργαστούν και οι εργοδότες που θα συνεργαστούν με το πανεπιστήμιο.
 • Στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση αποδίδονται από το ακαδ.έτος 2018-2019, 2 ECTS τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος των αποφοίτων του Τμήματος, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Στόχοι της πρακτικής άσκησης των φοιτητών είναι:

 • η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα
 • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής εξάσκησης
 • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών
 • η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα
 • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων
 • η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Απαραίτητα βήματα φοιτητή για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης:

 

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής και κατάθεση δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Στο βήμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι(-ες) εισέρχονται με τα στοιχεία του Ευδόξου στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr) για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Εγγραφής και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Δικαιολογητικά (δύο φωτοαντίγραφα εκάστως) :

 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ). (https://apps.ika.gr/eInsEligibility/). Ο/Η φοιτητής(-τρια) το παραλαμβάνει από οποιοδήποτε Υποκαταστήμα ΙΚΑ με την επίδειξη της ταυτότητάς του.
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ (στο www.amka.gr ή στο ΚΕΠ)
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ και τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία – ΔΟΥ στην οποία υπάγεται.
 • Αριθμός Ταυτότηταςκαι Εκδούσα Αρχή (στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ταυτότητα, τότε απαιτείται  Διαβατήριο).
 • Ενεργό λογαριασμόσε μία Τράπεζα (πρώτος συνδικαιούχος ή μοναδικός δικαιούχος).
 • Βιβλιάριο ασθενείας ή Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (είτε έμμεσα ασφαλισμένος στους γονείς/κηδεμόνες του είτε διαθέτουν δική τους ασφάλεια).
 • Αναλυτική βαθμολογία

 

Βήμα 2ο : Επιλογή φοιτητών(-τριών) και Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης

Ενημέρωση του/της φοιτητή(-τριας) από τις ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματός του για τα αποτελέσματα επιλογής φοιτητών(-τριών). Εφόσον ο/η φοιτητής(-τρια) είναι στη λίστα επιτυχόντων και έχει ολοκληρωθεί η περίοδος των ενστάσεων, μπορεί να υποβάλει Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr). Η Καρτέλα Πρακτικής αφορά την περιγραφή της θέσης του φοιτητή στο φορέα επιλογής του και απαραίτος για τη συμπλήρωσή της είναι ο κωδικός του Άτλαντα. Οι φοιτητές (-τριες) μπορούν να ενημερώνονται για τους φορείς/επιχειρήσεις και τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής:

Η αναζήτηση Φορέα/ Επιχείρησης αφορά κυρίως τους φοιτητές και χρειάζεται η δική σας αυτενέργεια και ανάπτυξη πρωτοβουλίας από την πρώτη επαφή ως την τελική συμφωνία.

 

Βήμα 3ο: Ειδική Σύμβαση Φοιτητών(-τριών)

Μετά την αντιστοίχιση της προσφερόμενης θέσης με τον/την φοιτητή(-τρια) μέσω της πλατφόρμας ΑΤΛΑΣ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τα στελέχη του Γραφείου προχωρούν σύναψη Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των συμβαλλόμενων μερών.

 

Βήμα 4ο : Απογραφικό Εισόδου

Εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο/η φοιτητής(-τρια) πρέπει να συμπληρώσει το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (www.pa.uth.gr).

 

Απαραίτητα βήματα φοιτητή για ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης:

Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χρονικό διάστημα 15 ημερών τα παρακάτω:

Συμπλήρωση ηλεκτρονικά με είσοδο στο pa.uth.gr από τον φοιτητή

 1. Έκθεση Αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης  η  οποία περιλαμβάνει μία σύντομη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποίησαν κατά την Πρακτική Άσκηση.
 2. Έντυπο Αξιολόγησηςτων ασκούμενων φοιτητών(-τριών), το οποίο έχει ως στόχο την καταγραφή των εντυπώσεων, των οφελών που αισθάνονται ότι αποκόμισαν και του βαθμού ικανοποίησής τους από την Πρακτική Άσκηση όσον αφορά το αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας, τον φορέα και την παρακολούθηση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.
 3. ΑπογραφικόΔελτίο Εξόδου

Έντυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ. από τον φορέα

 • Συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο θα πρέπει να καταγράφει τις εντυπώσεις και το βαθμό ικανοποίησης του φορέα υποδοχής, σχετικά με τη συμπεριφορά του ασκούμενου φοιτητή(-τριας), την αποτελεσματικότητά του/της, και την επίτευξη των στόχων.
 • Συντάσσει και υπογράφει σχετική Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης για κάθε φοιτητή(-τρια).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Απαραίτητα βήματα φορέα για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ριών:

 1. Είσοδος και Εγγραφή στον ΑΤΛΑΝΤΑ (atlas.grnet.gr)
 2. Εισαγωγή θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης. Η κάθε θέση Πρακτικής που δημοσιεύεται παίρνει έναν κωδικό θέσης.
 3. Γνωστοποίηση του κωδικού θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ στον φοιτητή/ρια.
 4. Υπογραφή της ειδικής σύμβασης Πρακτικής Άσκησης σε τέσσερα (4) αντίτυπα διπλής όψης

Σημείωση: Για το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης Εργοδότης είναι το Παν/μιο Θεσσαλίας -αποζημιώνει και ασφαλίζει τον φοιτητή και ως εργοδότης υπογράφει τελευταίος.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Α.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Θεοκλής Καναρέλης (email:theoklis@arch.uth.gr).

Την Διοικητική Υποστήριξη του έργου έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Στοιχεία επικοινωνίας: ☎ 24210-06382,  @ praktiki.arch@uth.gr

Διεύθυνση: Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα

   

Πρόσβαση: με το Αστικό Λεωφορείο Βόλου με τις γραμμές Νo 15 και Νo 3

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας γραφείου: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 15:00

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://pa.uth.gr