Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΔΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ I
ΤΕ0101, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποχρεωτικό στο 3ο εξαμ., ECTS: 4
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Οργάνωση Προμελέτης, Στατική Κατασκευών, Οικοδομική Τεχνολογία, Κανονισμοί-Νομοθεσία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή]

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι ικανοί να :

1.                Αναγνωρίσουν και διερευνήσουν τις φυσικές , χημικές και μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων υλικών ,ούτως ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο και σωστούς μεταξύ τους συνδυασμούς για την μελέτη και κατασκευή των τεχνικών έργων.

2.                Εμβαθύνουν στις παραδοσιακές( ανώνυμη παραδοσιακή αρχιτεκτονική) αλλά και τις νέες κατασκευαστικές μεθόδους με απώτερο σκοπό την δυνατότητα σωστών τεχνικά και οικονομικά επιλογών, για την απρόσκοπτη και άρτια υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν.

3.                Αποκτήσουν δεξιότητες για την  υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής ιδέας σε πνεύμα συνεργασίας με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες παραγωγής του τεχνικού έργου(πολιτικούς μηχανικούς , ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς κλπ )αναγνωρίζοντας κατ’ ουσία την ανάγκη για διεπιστημονική διερεύνηση  με στόχο τα έργα να είναι διαχρονικά και να εξυπηρετούν με άριστο τρόπο τις ανάγκες των χρηστών και κατοίκων τους.

4.                Μελετήσουν με ακρίβεια επί τη βάσει των ισχυόντων κανονισμών όλα τα επί μέρους στοιχεία του τεχνικού έργου, όπως τον φέροντα οργανισμό, το εξωτερικό περίβλημα , το εσωτερικό περίβλημα, τα κουφώματα, τις σκάλες, τις στέγες , τα δώματα, κλπ, με στόχο την δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένης οριστικής μελέτη του έργου και την επακόλουθη έκδοση των σχετικών αδειών δόμησης.

5.                Αποκτήσουν τις γνώσεις για βιοκλιματική  προσέγγιση( φυσικός φωτισμός και αερισμός, σκίαση μέσω φυτεύσεων και ειδικών σκιάστρων- στεγάστρων κλπ) των υπό μελέτη κτιρίων μειώνοντας με την σχεδιαστική και κατασκευαστική τους πρακτική  το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και συνεισφέροντας στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

6.                Καθορίζουν στρατηγικές για  χρησιμοποίηση των καθαρών και πράσινων μορφών ενέργειας ( ηλιακή, αιολική, γεωθερμική κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατασκευών τους αλλά και εισαγωγής των ειδικών κεντρικών συστημάτων ελέγχου και περιορισμού της κατανάλωσης  ενέργειας (BMS) με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση  των εκπομπών ρύπων και βλαβερών αερίων που επιβαρύνουν υπέρμετρα το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξυπηρετείται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Α) Θεωρητική προσέγγιση, του γνωστικού αντικειμένου υπό την μορφήν διαλέξεων ήτοι: φέρων οργανισμός, θεμελίωση, εξωτερικό περίβλημα (μονώσεις- τοιχοποιίες, δώματα, στέγες, εξωτερ. κουφώματα, επενδύσεις), εσωτερικό περίβλημα (τοιχοποιίες, εσωτερ. Κουφώματα, πατώματα, δάπεδα, ψευδοροφές, ξηρά δόμηση, επενδύσεις εσωτερ. Χώρων), περιβάλλων χώρος (περιφράξεις, πέργκολες). Το μάθημα γίνεται με σύστημα P.Pκαι παρουσίαση μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων στην σχετική θεματολογία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Β) Επισκέψεις σε εργοτάξια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε οι σπουδαστές να έρθουν σε επαφή με την πράξη και τον χώρο παραγωγής του τεχνικού έργου.

Γ) Ασκήσεις αποτυπώσεων. Συνήθως επιλέγεται ένα μικρό θέμα ( στέγαστρο- σκάλα- μικρή κατοικία), όπου αναλύεται από τους διδάσκοντες ο τρόπος και η μεθοδολογία προσέγγισης της διαδικασίας της αποτύπωσης.

Δ) Σχεδιαστική άσκηση εξαμήνου. Συνήθως περιλαμβάνει μικρή διώροφη κατοικία και ζητείται η πλήρης αναπαράσταση στην γενική κατασκευαστική κλίμακα (1:50), καθώς και η δομική της οργάνωση (φέρων οργανισμός), υποχρεωτικά από οπλ. Σκυρόδεμα. Η επεξεργασία της άσκησης γίνεται σε ομάδες των δύο ατόμων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περιλαμβάνει την παρουσίαση των ασκήσεων (αποτύπωση και θέμα εξαμήνου) από τους σπουδαστές των ομάδων και εξέταση με ερωτήσεις από τους διδάσκοντες σχετικές με τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφόρων σχεδιαστικών και κατασκευαστικών προβλημάτων. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπ’ όψιν η ποιότητα και πληρότητα των γενικών κατασκευαστικών σχεδίων, η γενική αρχιτεκτονική σύλληψη και η συνολική παρουσία και το ενδιαφέρον των σπουδαστών κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σημειώσεις Οικοδομικής: Κ. Αδαμάκης

- Θέματα Οικοδομικής Ε.Μ.Π: Μ. Καλογέρας

                                               Χ. Κιρπότιν

                                               Γ. Μακρής

                                                Ι. Παπαϊωάννου

                                               Σ. Ραυτόπουλος

                                               Μ. Τζιτζάς

                                               Π. Τουλιάτος

 

- Δομική Τεχνολογία (Υλικά και εφαρμογές) : Σωτήρης Κούκης

- Οικοδομική Τεχνολογία: Άγγελος Ζαχαριάδης

- Αρχιτεκτονική Τεχνολογία : Νίκος Τσινίκας

- Πηλιορείτικη Οικοδομία: Γιάννης Κίζης

- Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: PetSilver/ willMcLean/ PasonWhitsett- Μετάφραση Παναγιώτης Βασιλάτος

- Προστασία Κτιρίων: Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος ( Θερμομόνωση- ηχομόνωση- ηχοπροστασία)

- Τεχνολογία Δομικών υλικών :Αντωνίου Α.Λεγάκι

- Κατασκευή Κτιρίων (Σύνθεση και Τεχνολογία) : Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος

- Περιοδικό «Κτίριο»

- Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική : Λένα Μάντζιου