Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΕ0307, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, NULL1, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιλογής στο εξαμ. 5, 7, 9, ECTS: 3
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Εσωτερικό Περιβάλλον, Οικοδομική Τεχνολογία, Κανονισμοί-Νομοθεσία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Αυτό το μάθημα επιτρέπει την κατανόηση της διάδοσης των ήχων στο ελεύθερο πεδίο και την πολυπλοκότητα των συνθηκών παραγωγής ήχων στον δημόσιο χώρο. Η κατανόηση της ποιοτικής διάστασης της αντίληψης του ήχου είναι ένα μαθησιακό αποτέλεσμα.  Το δεύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα είναι η κατανόηση των δεσμών μεταξύ της ανάλυσης αστικής φόρμας και των φυσικών διαστάσεων της διάδοσης του ήχου.

Με το τέλος του μαθήματος  οι φοιτητές /-ριες θα είναι σε θέση :

-                   να παράγουν μια μελέτη του ηχητικού περιβάλλοντος μιας περιοχής ή μιας πόλης

-                   να γράψουν ένα επιστημονικό άρθρο για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της μελέτης

-                   να γράψουν ένα αρχιτεκτονικό πρόγραμμα για την κατασκευή ενός περιπτέρου αφιερωμένο  σε μια εφήμερη έκθεση.

-                   να σχεδιάζουν ένα περίπτερο στον δημόσιο χώρο του Βόλου

-                   να σχεδιάζουν ένα περίπτερο του οποίου η κύρια χρήση είναι να παρουσιαστεί ηχητικό περιεχόμενο.

-                   δημοσιευτούν οι εργασίες σε ένα blog

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το θέμα παρουσιάζει τις φυσικές και αντιληπτικές βάσεις των ακουστικών φαινομένων εφαρμοσμένων στην διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων και στην σύνθεση κτιρίων: η αντίληψη των ήχων, τα ακουστικά κριτήρια, οι μονάδες, η μετάδοση του ήχου σε ελεύθερο πεδίο κι οι ηχητικές συνθήκες για τον αστικό σχεδιασμό και στην σύνθεση του κελύφους ενός κτηρίου. Το μάθημα εισάγει επίσης ποιοτικές έννοιες όπως η ταυτότητα της πόλης ήχου, τα ηχητικά εφέ, τα ηχητικά αντικείμενα, τα ηχητικά εφέ και τις ηχητικές καλλιέργειες, χρήσιμες για την ανάλυση των ιδιοτήτων των υπαίθριών χώρων.

Το μάθημα είναι οργανωμένο σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος αφορά τη μελέτη των θεωριών διαφορετικές θεωρίες σχετικά με την αντίληψη των ήχων (φαινομενολογική προσέγγιση). Οι φοιτητές μελετάν μια σειρά θεωρητικών κειμένων αναφοράς στα οποία εξηγούν τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ του δομημένου χώρου, των πρακτικών χρηστών και των ηχητικών  φαινομένων. Εφαρμόζουν αυτή τη γνώση σε μια αρχιτεκτονική ηχητική ανάλυση ενός επί τόπου δημόσιου χώρου στο Βόλο.

Το δεύτερο μέρος αφορά αυτή το σχεδιασμό ενός περιπτέρου για μια εφήμερη έκθεση στο δημόσιο χώρο του Βόλου. Οι μαθητές πρέπει στη συνέχεια να αρθρώσουν την ανάλυση ενός δημόσιου χώρου (πρώτο μέρος) με το σχεδιασμό ενός νέου χώρου για να εκθέσουν ηχητικά περιεχόμενα.

Η κατανόηση των φυσικών διαστάσεων της διάδοσης του ήχου σε ένα ελεύθερο πεδίο και οι ηχητικές δυνατότητες του κελύφους ενός κτιρίου προσεγγίζονται έτσι με την ανάλυση των υφισταμένων καταστάσεων και του σχεδιασμού ενός περιπτέρου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.      Pierre Schaeffer (2017), Treatise on Musical Objects: An Essay across Disciplines, California Studies in 20th-Century Music, July 2017. University of Californiia Press Editions (Translation from French Christiane North and John Dack from Book with the same title, Editions du Seuil, Paris, 1966)

2.      Augoyard, J.F. and Torgue H. (2005) Sonic Experience : A guide to everyday Sounds, Translated by Andra McCartney and David Paquette, McGill-Queen’s University Press : Montreal & Kingston, London & Ithaca, 2005, ISBN-13: 978-0-7735-2548.

3.      H. Jarviluoma, M. Kyto, B. Truax, H. Uimonen and N. Vikman (eds.); Acoustic Environments in Change translation editor Bruce Johnson. Five Village Soundscapes, R. M. Schafer (ed.); translation editor Bruce Johnson, TAMK University of Applied Sciences, 431 p. ISBN 9789525264784.

4.      Jean-Paul Thibaud, Towards a praxiology of sound environment, in Sensory Studies - Sensorial Investigations [website], URL : http://www.sensorystudies.org/?page_id=358.

5.       Jean-Paul Thibaud, A sonic paradigm of urban ambiances? In Journal of Sonic Studies. Volume 1, n°1, 2011 http://journal.sonicstudies.org/vol01/nr01/a02

6.      EvangeliaPaxinou. Δημιουργία ατμόσφαιρας στην αρχιτεκτονική. Μία πρόκληση στον σχεδιασμό του δημόσιου αστικού χώρου. Architecture, space management. Aristotelus Universιty of Thessaloniki, 2017. Greek.  ⟨tel-01527083⟩

7.      Meri Kytö, Nicolas Rémy, Heikki Uimonen, Françoise Acquier, Gabriel Bérubé, et al.. European Acoustic Heritage. [Research Report] 83, Tampere University of Applied Sciences; Phonogrammarchiv, the Austrian Academy of Sciences ; The multidisciplinary collective Escoitar; The Isle of San Simón Foundation; CRESSON. 2012, pp.108.

8.      Nicolas Rémy, Nicolas Tixier. Aτμόσφαιρες, αύριο. Ambiances, demain. Ambiances, tomorrow: Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances.. Volos, Grèce. vol. 1 ; Vol. 2, International Network Ambiances ; University of Thessaly, 1015 p., 2016.

9.      Nicolas Rémy, Théo Marchal, Grégoire Chelkoff, Hengameh Pirhosseinloo-Amini, Jean-Luc Bardyn, et al.. Esquis'Sons ! Sketching soundscapes by using parametric tools: application to the design of balconies, loggias, terraces and corridors of building facades. Euronoise 2018, May 2018, HERSONISSOS, CRETE, Greece.