Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΓΑΛΛΙΚΑ IV: για ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΞΓ0204, ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποχρεωτικό με επιλογή στο 4ο εξαμ., ECTS: 2
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη γαλλική γλώσσα προκειμένου να:

 • κατανοούν γαλλόφωνα κείμενα ειδικότητας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά/ανάγκες τους (π.χ. εργασίες που τους ανατίθενται στο πλαίσιο των υπολοίπων μαθημάτων)
 • αναπτύξουν δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα των σπουδών τους
 • έχουν εξοικειωθεί με την ορολογία των σπουδών τους και να χρησιμοποιούν στρατηγικές κατανόησης και έκφρασης γραπτού και προφορικού λόγου για θέματα της επιστήμης τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι, το περιεχόμενο και η οργάνωση του μαθήματος βασίζονται στις αρχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών για ακαδημαϊκούς σκοπούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καθορίζονται από τις γλωσσικές/ επικοινωνιακές ανάγκες των φοιτητών σε ειδικά ακαδημαϊκά πλαίσια και περιστάσεις. Η διδασκαλία στοχεύει στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού γραμματισμού (academic literacy), δηλαδή στην ανάπτυξη της γνώσης των γλωσσικών χαρακτηριστικών και των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μπορεί να αφορά γενικό (ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, συγγραφή περίληψης ενός άρθρου, κράτηση σημειώσεων κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης) ή/και ειδικό ακαδημαϊκό γραμματισμό (γλωσσικές δεξιότητες συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων (κατανόηση και συγγραφή εμπορικών επιστολών, κείμενα σχετικά με τη διατύπωση νόμων, συμβολαίων). Η επιλογή, ο σχεδιασμός, η οργάνωση του υλικού και η ανατροφοδότηση προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες των φοιτητών. Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς περιλαμβάνει α) χρήση αυθεντικού υλικού (τα αυθεντικά κείμενα παρουσιάζουν αυθεντικό λόγο, εισάγουν πολιτισμικά στοιχεία, παρέχουν κίνητρα, παρουσιάζουν προσομοίωση σε αυθεντικές περιστάσεις, ευελιξία από την πλευρά των θεμάτων και συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο) και β) προσανατολισμό σε συγκεκριμένο στόχο (προσομοίωση επικοινωνιακών θεμάτων εργασίας (tasks), που απαιτούνται από τη περίσταση-στόχο - προσομοίωση ενός συνεδρίου, όπου οι φοιτητές καλούνται να προετοιμάσουν ανακοινώσεις, να διαβάσουν κείμενα, να κρατήσουν σημειώσεις κ.ά.).

Το μάθημα αρθρώνεται γύρω από τέσσερις άξονες. Ο πρώτος αφορά στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων γαλλόφωνων τμημάτων (Universités, Grandes Ecoles), τις γαλλόφωνες φοιτητικές πόλεις, τα χαρακτηριστικά της γενιάς που ανήκουν οι φοιτητές/φοιτήτριες (« génération Y »). Ο δεύτερος συμβάλλει στην απόκτηση από πλευράς των φοιτητών/φοιτητριών γενικών δεξιοτήτων σχετικών με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής. Ο τρίτος στοχεύει στη βελτίωση των επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα των φοιτητών/φοιτητριών. Ο τέταρτος άξονας επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους φοιτητές/τις φοιτήτριες του τμήματος με γαλλόφωνα κείμενα ειδικότητας προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Η θεματολογία του εξαμήνου συναποφασίζεται με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες στην αρχή του εξαμήνου με βάση τα ενδιαφέροντα/τις ανάγκες τους. Δεδομένου του ότι δεν είναι δυνατό για πρακτικούς λόγους να αναφερθούν διεξοδικά όλα τα θέματα ανά Σχολή/τμήμα, ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω θέματα που αφορούν στο σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών: 

Ι. Αυθεντικά κείμενα και προφορικές παρουσιάσεις γαλλόφωνων φοιτητών σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • Δομικά υλικά
 • Εικαστικές τέχνες
 • Αστικός σχεδιασμός και αρχιτεκτονική τοπίου 

ΙΙ. Λεξιλογικά, φωνητικά, γραμματικά και πολιτισμικά στοιχεία που σχετίζονται με τα προαναφέρομενα θέματα 

ΙΙΙ. Οδηγίες για την εκπόνηση και παρουσίαση μιας εργασίας (στοχοθεσία, αναζήτηση πληροφοριών, καταγραφή και οργάνωση βασικών ιδεών, προφορική παρουσίαση, βιβλιογραφική τεκμηρίωση, γλωσσάριο επιστημονικών όρων)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται στα γαλλικά, συναποφασίζεται με τους φοιτητές στα πρώτα μαθήματα και περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω: 

 • μια τελική γραπτή και/ή προφορική εξέταση (συμπερασματική) που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου (50%) και αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του εξαμήνου. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται διεξοδικά στο πρώτο και τελευταίο μάθημα και γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά στους εγγεγραμμένους φοιτητές.
 • την παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα (10%) (διαμορφωτική)
 • τις εβδομαδιαίες γραπτές εργασίες (20%) (διαμορφωτική) που αφορούν στα περιεχόμενα διδασκαλίας και επιτρέπουν στο διδάσκοντα την παροχή ανατροφοδότησης και την ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας
 • την ατομική έρευνα του εξαμήνου (10%) (διαμορφωτική)
 • την ομαδική έρευνα του εξαμήνου (10%) (διαμορφωτική)

Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα να καταθέσουν σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα και υπό την επίβλεψή της μια γραπτή απαλλακτική εργασία πάνω σε θέμα το οποίο ορίζεται από κοινού.  Υπάρχει τέλος η δυνατότητα πραγματοποίησης διαθεματικών εργασιών (προαιρετικά και έπειτα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Επιλεγμένο υλικό (βιβλία, κείμενα, βίντεο) από έγκυρες πηγές διαθέσιμο στο διαδίκτυο σχετικό με τα ενδιαφέροντα/τις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών  Bacha, Myriam ; Hottin, Christian ; Action artistique de la Ville de Paris. – Les bibliothèques parisiennes : architecture et décors. – Paris : Action artistique de la Ville de Paris, 2002. – 267 p. – (Paris et son patrimoine). ISBN 2-913246-39-7

Comprendre l'architecture, Mireille Sicard, Centre régional de documentation pédagogique de l'académie de Grenoble, 200,  CRDP, 11, avenue Général Champon, 38031 Grenoble 

Il était une fois l'architecture - Guide à l'usage des jeunes citoyens, Jean-Louis Champsaur, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, 2000

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιλεγμένα άρθα διαθέσιμα στο διαδίκτυο σχετικά με τα ενδιαφέροντα/τις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών