Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΕ0308, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιλογής στο εξαμ. 7, 9, ECTS: 3
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Εσωτερικό Περιβάλλον.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Ανάλυση, Σύνθεση]

Το μάθημα διαπραγματεύεται την εφαρμογή σχεδιαστικών τεχνικών σε μια σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε κτιριακά έργα. Καλύπτει ειδικά θέματα τα οποία σχετίζονται :

 1. Με τα συστήματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης κτηρίων. Αναλύονται οι απαιτήσεις των LEED, BREEAMκαθώς επίσης και οι προτεινόμενες απαιτήσεις κατασκευής PassiveHouseγια νότια κλίματα.
 2. Με μικροκλιματικές επεμβάσεις σε ανοικτούς χώρους.
 3. Με τις μεθοδολογίες εκτίμησης (π.χ. ενεργειακές προσομοιώσεις, ανάλυση κύκλου ζωής υλικών, οικολογικό αποτύπωμα).
 4. Με την ενεργειακή επιθεώρηση (κέλυφος κτηρίου). Παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης καθώς και οι σχεδιαστικές επιλογές για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του κελύφους. Οι συγκεκριμένες διαλέξεις υποστηρίζονται από επιθεώρηση κτηρίου (με χρήση εξοπλισμού όπως π.χ. κάμερας υπερύθρων)
 5. Με την ανάλυση ενός αριθμού μικρών έργων τα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν.

Οι μαθησιακοί στόχοι  είναι :

1.      Η ενημέρωση των φοιτητών στα συστήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο με αποτέλεσμα να συγκεκριμενοποιείται ποσοστικά ο όρος «αειφορικός σχεδιασμός»

2.      Η χρήση των γνωσεων που αποκτήθηκαν σε μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων (ΤΕ0304, ΤΕ0305)

3.      Hκατανόση του νομοθετικού πλαίσιου των μελετών περιβαλλοτνικών επιπτώσεων

4.      Hανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ακολουθώντας τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων συστημάτων αξιολόγησης.

5.      Η δυνατότητα να εκτιμάται το οικολογικό αποτύπωμα της κατασκευής. Η γνώση του αλλάζει τον τρόπο της χρήσης των δομικών υλικών

6.      Η εμβάθυνση σε θέματα παθολογίας του κτριριακού κελύφοςυ με σκοπό την βελτιωμένη ενεργειακή του συμπεριφορά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αναφέρεται στη διεθνή πραγματικότητα με τις τάσεις σε νομοθετικό επίπεδο (ZeroEnergyDevelopment, κτήρια μηδενικής εκπομπής) καθώς και σε προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την αξιολόγηση του κτιρίου όσον αφορά την περιβαλλοντική του συμπεριφορά (LEED, BREEAMκλπ). Λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

 1. Σύνδεση του κτιρίου με την ευρύτερη περιοχή
 2. Διαχείρηση νερού
 3. Υλικά κατασκευής
 4. Ενεργειακή κατανάλωση
 5. Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

. Ο στόχος είναι μέσω του αρχικού σχεδιασμού να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα του κτιρίου. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι ::

 • ΜΕΡΟΣ Α:Δομημένο περιβάλλον περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συστήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτηρίων σε διεθνές επίπεδο, μεθοδολογίες εκτίμησης επιπτώσεων.
 • ΜΕΡΟΣ Β:Ενεργειακή επιθεώρηση. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης κτηρίου, μεθοδολογία επιθεώρησης, εξοπλισμός , συμπεράσματα.
 • ΜΕΡΟΣ Γ:

·        Άσκηση 1: Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε πραγματική κατασκευή.

·        Άσκηση 2: Επέμβαση (ανασχεδιασμός) σε κτηριακό κέλυφος

·        Άσκηση 3: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές εκπονούν μια σειρά ασκήσεων κατα την διάρκεια του εξαμήνου και τελικά αναλαμβάνουν να ικανοποιήσουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση ενός υπάρχοντος κτιρίου σύμμφωνα με απαιτήσεις του συστήματος LEED.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

·        Kτιρια, ενέργεια και Περιβάλλον, Εκδόσεις University Studio Press, Επιμ. Π. Κοσμόπουλος, ISBN 978-960-12-1713-0, 2008.

·        LEED v4forBUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION  : http://greenguard.org/uploads/images/LEEDv4forBuildingDesignandConstructionBallotVersion.pdf

·        BREEAM, UK: https://www.breeam.com/NC2018/content/resources/output/10_pdf/a4_pdf/print/nc_uk_a4_print_mono/nc_uk_a4_print_mono.pdf

·        Active for more comfort , Passive House: https://passivehouse-international.org/upload/download_complete_PH_Brochure.pdf

·        Οδηγοί ενεργειακής  επιθεώρησης ΚΑΠΕ : http://www.cres.gr/kape/education/guide_a_gr.pdf, http://www.cres.gr/kape/education/guide_b_gr.pdf, http://www.cres.gr/kape/education/guide_c_gr.pdf

Ενημερωτικά σχετικά με την χρήση θερμοκάμερας και blowerdoor:

·        Thermal Imaging Guidebook for buildings and renewable energy applications : http://www.flirmedia.com/MMC/THG/Brochures/T820325/T820325_EN.pdf

·        Blower Door : https://www.blowerdoor.com/fileadmin/BlowerDoorEN/_Dokumente/Handbuecher/Reference_guide_BlowerDoor_Standard_DG-1000_2017-10.pdf

Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στο μάθημα είναι τα εξής :

1.      ENVI-MET: https://envi-met.info/doku.php?id=intro:modelconcept

2.      DesignBuilder : https://designbuilder.co.uk/

3.      System Advisor Model : https://sam.nrel.gov/