Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Θ: Τοπία σε κίνηση - Ιλισός
ΑΣ1509, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

Υποστηρικτική Διδασκαλία: Γιώργος Καλαούζης , Μαρία Λούκου
Παρέμβαση: Κώστας Μωραΐτης

Το μάθημα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια:
- Università Mediterranea di Reggio Calabria (UNIRC) και τους καθηγητές Daniela Colafranceschi και Enzo Gioffré
- Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Departamento de Música και τον καθηγητή José Luis Carles Arribas

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση]

Το εργαστήριο εισάγει τους φοιτητές σε ένα είδος εκπαιδευτικής πρακτικής που έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την οργάνωση αρχιτεκτονικών αφηγήσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο αστικό τοπίο. Η έννοια της αφήγησης επιτρέπει και προτρέπει τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν το αστικό τοπίο, το οποίο εμπεριέχει στη μορφή, στη δομή και στην ουσία του χρονικές εκφράσεις, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά των ποικίλων μεταβολών του να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό.

Οι σπουδαστές σε αυτό το εργαστήριο καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα τη σύνδεση και σύνθεση διαφορετικών κλιμάκων της αρχιτεκτονικής πράξης, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης πρότασης/αφήγησης στην περιοχή των δήμων Μοσχάτου και Καλλιθέας στην Αθήνα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι σπουδαστές καλούνται να επέμβουν στο ανοικτό τμήμα του ποταμού Ιλισού στο όριο του Δήμου Μοσχάτου και Καλλιθέας μέσα από δύο επίπεδα παρεμβάσεων:

1. Διερεύνηση και προγραμματικός σχεδιασμός του παρόχθιου μετώπου της πόλης με στόχο τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου χώρου. Έμφαση δίνεται στην υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο του ποταμού και αυτό της πόλης που καθιστούν την αρχιτεκτονική επίλυση του μετώπου ιδιαίτερα σύνθετη.

2. Σχεδιασμός κοινωνικών κατοικιών σε οικόπεδα της περιοχής που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι φοιτητές, προκειμένου να μεταφερθούν οικογένειες προσφύγων. Έμφαση δίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των νέων κατοίκων και κατ’ επέκταση στον τρόπο που αυτά θα αποδοθούν μέσα από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Το μάθημα οργανώνεται σε τέσσερις φάσεις:

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Οι συμμετέχοντες καλούνται να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή και βιβλιογραφική έρευνα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την περιοχή.

Στόχος: Η δημιουργία της δικής τους αφήγησης μετά από τον εντοπισμό και την επιλογή των χαρακτηριστικών της πόλης αντλώντας πληροφορίες από φωτογραφίες, κείμενα, σκίτσα, βίντεο, διαγράμματα κ.ά.

Β. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ: Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν τακτικές επέμβασης στο υπάρχον περιβάλλον με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (CryEngine).

Στόχος: Η παραγωγή ενός νέου τοπίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επανάληψη, την υπέρβαση, την υπερβολή, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό του νοήματος του χώρου και της ερμηνευτικής διερεύνησης της αφήγησής του.

Γ. ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ: Ζητείται από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν μια οπτικοακουστική αφήγηση του νέου τοπίου τους.

Στόχος: Η υλοποίηση μιας διαδρομής με στόχο μία παράλληλη ανάγνωση του ψηφιακού τοπίου, η οποία θα συνομιλεί με το περιεχόμενό του και τα χωρικά του χαρακτηριστικά.

Δ. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: Η τελευταία φάση αφορά στη συνθετική επίλυση των ζητουμένων. Οι φοιτητές καλούνται να ενσωματώσουν στις σχεδιαστικές τους προτάσεις τα στοιχεία των αφηγήσεων που έχουν προκύψει από τις τρεις προηγούμενες φάσεις, προκειμένου η επίλυση των ποικίλων επιπέδων παρέμβασης να διακρίνονται από μία ενιαία αρχιτεκτονική έκφραση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν μία πλήρη σχεδιαστική λύση της πρότασής τους (κείμενα περιγραφής, αρχιτεκτονικά σχέδια, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, οπτικοακουστικές συνθέσεις), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Πρόγραμμα
Διάρκεια 1ης φάσης: 2 εβδομάδες
Διάρκεια 2ης φάσης : 2 εβδομάδες
Διάρκεια 3ης φάσης : 1 εβδομάδα
Διάρκεια 4ης φάσης : 9 εβδομάδες

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε ομάδες των δύο φοιτητών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Foucault, Michel, Of Other Spaces: Heterotopias, Architecture, Mouvement, Continuité, 1984

Leach, Neil (Ed.), Designing for a Digital World, Academy Press; 2002

McCullough, Malcolm,  Digital Ground: Architecture, Pervasive Computing, and Environmental Knowing,The MIT Press; 2005

Tracy, S., Reindell P., CryENGINE 3 Game Development:Beginner's Guide, Packt Publishing, 2012

Amoroso,Nadia, Digital Landscape Architecture Now, Thames & Hudson; 2012

Movimiento de Ocupantes e Inquilinos

Building and Social Housing Foundation