Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ III-V ΣΤ: Δυναμικές Προσόψεις
ΑΣ1407, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Το κίνητρο  του σχεδιασμού είναι η δημιουργία χώρων των οποίων το σύνορο με το εξωτερικό περιβάλλον να έχει τη δυνατότητα μεταβολής με βάση τις ανάγκες των χρηστών ή/και την προσαρμογή του κτηρίου στις εξωτερικές συνθήκες. Η  χρήση προωθημένων τεχνολογικά σχεδιαστικών λύσεων δημιουργεί την ανάγκη για την αισθητική τους ενσωμάτωση στο γενικότερο σχεδιασμό. 

Με το τέλος του μαθήματος  οι φοιτητές /-ριες θα είναι σε θέση:

  1. Να κατανοούν τις βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους με τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δυναμικών προσόψεων
  2. Να σχεδιάζουν  ενα βασικό δομικό σύστημα  για το δυναμικό σύστημα καθώς επίσης και τον μηχανισμό κίνησης. 
  3. Να μπορούν να αναπτύξουν μοντέλα προσομοιώσεων ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση  εναλλακτικών τρόπων κίνησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Στη διάρκεια του εξαμήνου θα μελετηθεί το ζήτημα των δυναμικών προσόψεων κτιρίων κυρίως πολυώροφων κτιρίων γραφείων. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους φοιτητές είναι:

  • Σχεδιασμός του συνόλου της πρόσοψης με έμφαση στην αισθητική του πετάσματος και του χώρου όπως βιώνεται από τους χρήστες του κτιρίου αλλά και της εξωτερικής όψης
  • Υπολογισμός με τα κατάλληλα εργαλεία των παραμέτρων των δυναμικών στοιχείων, ανατροφοδότηση και βελτιστοποίηση της λύσης
  • Κατανόηση και μελέτη της συμπεριφοράς του συστήματος κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (ώρας και ημέρας)
  • Περιγραφή της αυτόνομης λειτουργίας του συστήματος και προγραμματισμός αυτού σε κώδικα

Απαιτούνται καλές γνώσεις 2D/3Dσχεδίασης με Η/Υ, ενεργειακού σχεδιασμού και φωτισμού. Επιθυμητή η γνώση προγραμματισμού (python, processing, ή άλλης scripting γλώσσας). Στα πλαίσια του μαθήματος χρησιμοποιούνται σε σημαντικό βαθμό γνώσεις που περιέχονται στα μαθήματα: Φωτισμός Κτιρίων, Ενεργειακός Σχεδιασμός, Εικονική Πραγματικότητα. Συνεπώς οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει κάποια ή όλα από αυτά θα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και μεγαλύτερη ευχέρεια στην υλοποίηση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπονούν μία ομαδική η ατομική εργασία η οποία αξιολογείται με βάση τα:

  • Σχέδια της λύσης
  • Μακέτες τυπικής μονάδας
  • Ψηφιακή προσομοίωση σε διαδραστική μορφή υλοποιώντας λογική sensing-controlling-actuating (όχι βίντεο ή flash animations!)

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνισταμένη της γενικής δραστηριότητας και συμμετοχής στο μάθημα και της βαθμολογίας τους στην εργασία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Jules Moloney, «Designing Kinetics for Architectural Facades: State Change», ISBN-10:0415610346

Herzog, Thomas, Roland  Krippner, and Werner Lang. Facade Construction Manual. 1st ed. Basel; Munich: Berkhäuser ; Edition Detail, 2008.

Responsive Environments: Architecture, Art and Design, Lucy Bullivant, 2006, V&A Publications

Facades, Principles of construction  by Ulrich Knaack, Tillmann Klein, Marcel Bilow, Thomas Auer, Birkhäuser Verlag AG 2007. Το κεφάλαιο “Adaptive Façade”

Adaptive Façade Network-Europe by Andreas Luible, Mauro Overend, Laura Aelenei, Ulrich Knaack, Marco Perino, Frank Wellershoff, Publ. TU Delft Open, ISBN 978-94-6186-581-6, 2015

Shading Design  Workflow for architectural designers, Luis E. López Ponce de León, Msc Thesis, TU Delft

Shady Attia,  Fabio Favoino,  Roel Loonen, , Aleksandar Petrovski,  Aurora Monge-Barrio , Adaptive Façades System Assessment: An initial review

Booklet on Adaptive Façades Training School 2016

Ερευνητικό θέμα ΤΑΜ/ΠΘ (505,2013), «Kinetic Facades: the prototype of a dynamic shading system”, M. Αλεξίου, Χ. Σιαράβας.

Ερευνητικό θέμα ΤΑΜ/ΠΘ (654,2016) «Flexus shader – Μελέτη κινητικών και διαδραστικών συστημάτων σκιασμού» Ν. Καποδίστρια, Α. Σπατα.

The Adaptive Solar Facade: From concept to prototypes, Zoltan Nagy, Bratislav Svetozarevic, Prageeth Jayathissa, Moritz Begle, Johannes Hofer, Gearoid Lydon, Anja Willmann, Arno Schlueter, Frontiers of Architectural Research , Volume 5, Issue 2, June 2016, pages 143-156

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

http://vr.arch.uth.gr/Arch-Design