Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Δ: UFHO-365,Urban Farm House 365 Days
ΑΣ1504, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

Διδάσκοντες: Ζήσης Κοτιώνης, καθηγητής ΠΘ, Ευθυμία Δημητρακοπούλου, υποψ. διδάκτωρ ΠΘ (επικουρική διδασκαλία)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα οδηγεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε εμβάθυνση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της κατοικίας, την έρευνα στα προγράμματα και την επιτελεστικότητα του κατοικείν.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες:

 

·        Θα έχουν διερευνήσει με παραδείγματα την οργάνωση του χρόνου στην κατοικία, τα πρωτόκολλα διαμονής, την επιτελεστική διάσταση του αρχιτεκτονικού χώρου.

·        Θα έχουν κατανοήσει τη σχέση της δομής της κατοικίας με την επιτελεστικόητα των υποκειμένων της κατοίκησης και της δυναμικής των μεταξύ τους σχέσεων.

·        Θα έχουν διερευνήσει την σχέση μεταξύ πόλης, υπαίθρου και κατοικίας με τους όρους της μεταβιομηχανικής εποχής και την περιβαλλοντική προσέγγιση της ανθρωποκαίνου.

·        Θα έχουν ερευνήσει insituπαραδείγματα κατοίκησης με έμφαση στην εργασία και την ενεργοποίηση της υπαίθρου από ημιαστικές περιοχές στις παρυφές του Βόλου

·        Θα έχουν πειραματιστεί στις μεθοδολογίες σχεδιασμού και την εμπειρική έρευνα μέσα από τη χρήση σχεδιαστικών εργαλείων και προπλασμάτων

·        Θα έχουν κατανοήσει την σχέση των διαφορετικών κλιμάκων σε μια ταυτόχρονη προσέγγιση από την κλίμακα της πόλης ως την κλίμακα 1:1

·        Θα έχουν αναπτύξει  την ικανότητα τους στη λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων.

·        Θα συνδυάσουν την αρχιτεκτονική με την οικοδομική προσέγγιση μέσα από την επεξεργασία του αντικειμένου τους σε κλίμακα 1:20

·        Θα έχουν αναπτύξει με κριτικό πνεύμα τα αναπαραστατικά μέσα ως γενεσιουργό όχημα της αρχιτεκτονικής σκέψης.

·        Θα έχουν εξοικειωθεί με  σχεδιαστικά εργαλεία,  διαγράμματα καταγραφής και ανάγνωσης του πεδίου έρευνας,  αρχιτεκτονικά σχέδια  κλίμακας 1:20 καθώς και τις  μακέτες εργασίας.

https://ufho365.wordpress.com/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Συνθήκη της Διαμονής Οπουδήποτε

Το διεθνές ενδιαφέρον της αρχιτεκτονικής έρευνας στρέφεται από την “Μητρόπολη” προς τις απεριόριστες εκτάσεις της υπαίθρου. Μέσα από την κριτική στην μητροπολιτική ζωή, τους ρυθμούς διαβίωσης του μεταβιομηχανικού υποκειμένου και της τεχνολογικής οικοσκευής του, ερευνώνται ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι διευρυμένοι ίσως και υβριδικοί τρόποι διαμονής, μετά την γενίκευση της τηλεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι κατά τη νεωτερική εποχή οι αντιθέσεις "πόλη/ύπαιθρος", "πολιτισμός/φύση", "κέντρο/περιφέρεια", "έσω/έξω", ενείχαν έναν δεσπόζοντα ρόλο, μια κινητήρια διαφορά η οποία, αποτελούσε βασικό συστατικό και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τώρα αναζητείται αυτή η συνθήκη της ενδιαμεσότητας, της ζωής και δραστηριότητας (προς τα) έξω, της από-εδαφικοποίησης της εργασίας, του συνδυασμού εργασίας και διαμονής σε ένα νέο τύπο “allinclusive” Σπιτιού-Εργοστασίου. Στον ελλαδικό χώρο η μαζική εισροή ψηφιακών νομάδων (digitalnomads) είναι πιθανό να δημιουργήσει μια «αμφί-βια» κατάσταση ανάμεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο, όπου το εργοστάσιο -σπίτι διασυνδεδεμένο με υποδομές θα προκαλέσει έναν  εξαστισμό της υπαίθρου, μια εργαλειοποίηση της εξοχής, που θα έχει ως συνέπεια την σχετική άρση του δίπολου εργασίας-διακοπών και πόλης-υπαίθρου και τη δημιουργία μιας ημιαστικής ή ημιυπαίθριας ζωής οπουδήποτε. Oψηφιακός νομαδισμός(digitalnomadism) είναι πιθανό να έχει τέτοια δυναμική που να επισκιάσει τον μαζικό τουρισμό ως πρότερη μορφή εποχιακής ζωής-διακοπών στην ύπαιθρο. Συνεχής εργασία και συνεχείς διακοπές ταυτόχρονα, να το μοντέλο του νέου υποκειμένου της υπαίθρου.

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση της κατασκευαστικής δομής και του σεναρίου διαμονής που θα αντιμετωπίζει κάθε ένα από τα δύο πολωμένα σκέλη του ζεύγους, αστικό και φυσικό, και του χρονικού ζεύγους εργασία από τη μιά και αναψυχή-διακοπές από την άλλη, ως μια ενιαία και ρευστή μορφή διαμονής των υποκειμένων σε αγροτοαστικές επικράτειες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέσα από μια σειρά διαδοχικών ασκήσεων, που η μία θα είναι συνέχεια της άλλης, οι φοιτητές/τριες θα οδηγηθούν στη συγκρότηση σεναρίου και στη σχεδιαστική σύνθεση,χρησιμοποιώντας ως σχεδιαστικά εργαλεία τα διαγράμματα καταγραφής και ανάγνωσης του πεδίου έρευνας, τα αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και τις  μακέτες εργασίας.

Επιπλέον, μια σειρά από διαλέξεις με επίκεντρο τη θεματική του μαθήματος, θα βοηθήσουν στον εμπλουτισμό των εννοιών που θέτει το μάθημα.Διαλέξεις: Μαρία Κουτσογεωργίου, Βασιλίνα Παπαδημητροπούλου, Ελίνα Λέτσιου, Ζήσης Κοτιώνη, Ευθυμία Δημητρακοπούλου

-Εργασίες

Α) Γνωρίζοντας τα Υποκείμενα Διαμονής

Διερεύνηση των υποκειμένων της γειτονιάς-οικοδομικού τετραγώνου-επικράτειας διαμονής. Καταγραφή της καθημερινότητας των υποκειμένων  και κατανόηση των πολλαπλών ταυτοτήτων τους μέσα από τη συναρμογή του υλικού τους κόσμου, την οικοσκευή τους και την εργασία. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να προσεγγίσουν και να περιγράψουν την καθημερινή δράση των υποκειμένων της διαμονής με πολλαπλές ιδιότητες. Στη μεταβιομηχανική εποχή, τα υποκείμενα δεν έχουν και δεν παρουσιάζουν μια μοναδική ταυτότητα. Μέσα από τις πολλαπλές δραστηριότητες που αφορούν τη «βασική» και «δευτερεύουσα» εργασία, τους ετερόκλητους ρόλους και την επιτελεστικότητα της κάθε δράσης και την ρευστότητα των έμφυλων σχέσεων, οι φοιτητές/τριες καλούνται να αποτυπώσουν με δημιουργικό τρόπο το 24 ωρο των υποκειμένων που θα γίνουν οι κάτοικοι της πρότασής τους (χάρτες νοητικοί, κολλάζ, διαγράμματα, βίντεο).

Β) Το κλουβί

Δημιουργία ενός κλωβού διαμονής, αντλώντας στοιχεία από την έρευνα των υποκειμένων: πώς αυτά τα υποκείμενα μαζί με την οικοσκευή τους θα μπορούσαν να συγκροτήσουν μια διευρυμένη συνθήκη διαμονής και συμβίωσης με την ένταξη της εργασίας αλλά και της υπαίθριας ζωής μέσα στο σπίτι; Ποια θα είναι τα δομικά στοιχεία κ η μέθοδος συνάρτησής τους ώστε να ξανασκεφτούμε τη διαμονή των υποκειμένων μαζί;  Ζητείται η κατασκευή μοντέλου-κλωβού όπου ο  αέρας. το νερό, το έδαφος, τα ζώα, τα φυτά και τα υποκείμενα διαμονής αποτελούν ένα ασεμπλάζ, μια συναρομογή ετερόκλητων λειτουργικών στοιχείων.

Γ) Προσεδάφιση: Μια Νέα Δομή Διαμονής

Εντοπισμός μιας αστικής και ταυτόχρονα υπαίθριας συνθήκης διαμονής στη διευρυμένη επικράτεια της περιοχής όπου έχει γίνει η έρευνα για τα υποκείμενα της διαμονής. Πως η σχεδιαστική έρευνα μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί στο οικόπεδο, κτισμένο ή άκτιστο; Πως ανασυγκροτείται η κοινότητα συμβίωσης σε μια πιο πορώδη δομή; Κτιστό και άκτιστο πως συνδιαμορφώνουν μια κοινότητα διαμονής εισάγοντας χαρακτηριστικά πρακτικών διαμονής με έμφαση στις πρακτικές του υπαίθριου κόσμου; (σχεδιαστική έρευνα- σχέδια πρότυπα, δοκιμαστικές μακέτες)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ζήσης Κοτιώνης, Πληθοδομές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας

Γιάννης Αίσωπος, Τοπία Τουρισμού, Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα, εκδ. Δομές

Ζήσης Κοτιώνης, Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Συμβιώσεις, εκδ. Καστανιώτη