Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ: για ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΞΓ0203, ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ,
Υποχρεωτικό με επιλογή στο 3ο εξαμ., ECTS: 2

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη γαλλική γλώσσα προκειμένου να:

 • περιγράψουν το πρόγραμμα Erasmus και να διακρίνουν τα οφέλη που θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό
 • περιγράψουν τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γαλλόφωνα Πανεπιστήμια στους φοιτητές τους και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες ελληνικές 
 • σχεδιάσουν ένα εξατομικευμένο οργανόγραμμα/πρόγραμμα μελέτης
 • παρουσιάσουν προφορικά και να καταθέσουν γραπτά μια εργασία αναφορικά με μια εξέχουσα γαλλόφωνη προσωπικότητα του κλάδου τους
 • μελετήσουν γαλλόφωνα κείμενα ειδικότητας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά/ανάγκες τους (π.χ. εργασίες που τους ανατίθενται στο πλαίσιο των υπολοίπων μαθημάτων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι, το περιεχόμενο και η οργάνωση του μαθήματος βασίζονται στις αρχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών για ακαδημαϊκούς σκοπούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καθορίζονται από τις γλωσσικές/ επικοινωνιακές ανάγκες των φοιτητών σε ειδικά ακαδημαϊκά πλαίσια και περιστάσεις. Η διδασκαλία στοχεύει στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού γραμματισμού (academic literacy), δηλαδή στην ανάπτυξη της γνώσης των γλωσσικών χαρακτηριστικών και των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μπορεί να αφορά γενικό (ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, συγγραφή περίληψης ενός άρθρου, κράτηση σημειώσεων κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης) ή/και ειδικό ακαδημαϊκό γραμματισμό (γλωσσικές δεξιότητες συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων (κατανόηση και συγγραφή εμπορικών επιστολών, κείμενα σχετικά με τη διατύπωση νόμων, συμβολαίων). Η επιλογή, ο σχεδιασμός, η οργάνωση του υλικού και η ανατροφοδότηση προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες των φοιτητών. Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς περιλαμβάνει α) χρήση αυθεντικού υλικού (τα αυθεντικά κείμενα παρουσιάζουν αυθεντικό λόγο, εισάγουν πολιτισμικά στοιχεία, παρέχουν κίνητρα, παρουσιάζουν προσομοίωση σε αυθεντικές περιστάσεις, ευελιξία από την πλευρά των θεμάτων και συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο) και β) προσανατολισμό σε συγκεκριμένο στόχο (προσομοίωση επικοινωνιακών θεμάτων εργασίας (tasks), που απαιτούνται από τη περίσταση-στόχο - προσομοίωση ενός συνεδρίου, όπου οι φοιτητές καλούνται να προετοιμάσουν ανακοινώσεις, να διαβάσουν κείμενα, να κρατήσουν σημειώσεις κ.ά.).

Το μάθημα αρθρώνεται γύρω από τέσσερις άξονες. Ο πρώτος αφορά στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων γαλλόφωνων τμημάτων (Universités, Grandes Ecoles), τις γαλλόφωνες φοιτητικές πόλεις, τα χαρακτηριστικά της γενιάς που ανήκουν οι φοιτητές/φοιτήτριες (« génération Y »). Ο δεύτερος συμβάλλει στην απόκτηση από πλευράς των φοιτητών/φοιτητριών γενικών δεξιοτήτων σχετικών με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής. Ο τρίτος στοχεύει στη βελτίωση των επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα των φοιτητών/φοιτητριών. Ο τέταρτος άξονας επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους φοιτητές/τις φοιτήτριες του τμήματος με γαλλόφωνα κείμενα ειδικότητας προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Η θεματολογία του εξαμήνου συναποφασίζεται με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες στην αρχή του εξαμήνου με βάση τα ενδιαφέροντα/τις ανάγκες τους. Δεδομένου του ότι δεν είναι δυνατό για πρακτικούς λόγους να αναφερθούν διεξοδικά όλα τα θέματα ανά Σχολή/τμήμα, ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω θέματα που αφορούν στο σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών:  Ι. Αυθεντικά κείμενα και προφορικές παρουσιάσεις γαλλόφωνων φοιτητών σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

 • πρόγραμμα Εrasmus, 
 • παρεχόμενες υπηρεσίες των γαλλόφωνων Πανεπιστημίων
 • μοντέλα οργάνωσης χρόνου και προγράμματος μελέτης
 • σχεδιασμός εξατομικευμένου οργανογράμματος μελέτης
 • ευρωπαϊκά και παγκόσμια βραβεία αρχιτεκτονικής και μελέτη των έργων
 • στάδια κατασκευής ενός κτιρίου
 • το επάγγελμα του αρχιτέκτονα 

ΙΙ. Λεξιλογικά, φωνητικά, γραμματικά και πολιτισμικά στοιχεία που σχετίζονται με τα προαναφέρομενα θέματα  ΙΙΙ. Οδηγίες για την εκπόνηση και παρουσίαση μιας εργασίας (στοχοθεσία, αναζήτηση πληροφοριών, καταγραφή και οργάνωση βασικών ιδεών, προφορική παρουσίαση, βιβλιογραφική τεκμηρίωση, γλωσσάριο επιστημονικών όρων)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται στα γαλλικά, συναποφασίζεται με τους φοιτητές στα πρώτα μαθήματα και περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω: 

 • μια τελική γραπτή και/ή προφορική εξέταση (συμπερασματική) που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου (50%) και αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του εξαμήνου. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται διεξοδικά στο πρώτο και τελευταίο μάθημα και γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά στους εγγεγραμμένους φοιτητές.
 • την παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα (10%) (διαμορφωτική)
 • τις εβδομαδιαίες γραπτές εργασίες (20%) (διαμορφωτική) που αφορούν στα περιεχόμενα διδασκαλίας και επιτρέπουν στο διδάσκοντα την παροχή ανατροφοδότησης και την ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας
 • την ατομική έρευνα του εξαμήνου (10%) (διαμορφωτική)
 • την ομαδική έρευνα του εξαμήνου (10%) (διαμορφωτική)

Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα να καταθέσουν σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα και υπό την επίβλεψή της μια γραπτή απαλλακτική εργασία πάνω σε θέμα το οποίο ορίζεται από κοινού.  Υπάρχει τέλος η δυνατότητα πραγματοποίησης διαθεματικών εργασιών (προαιρετικά και έπειτα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Επιλεγμένο υλικό (βιβλία, κείμενα, βίντεο) από έγκυρες πηγές διαθέσιμο στο διαδίκτυο σχετικό με τα ενδιαφέροντα/τις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών 
 • Stéphanie Bujon, Laurence Einfalt, 2017, Apprendre à s'organiser, c'est facile !, Eyrolles
 • Steve Chandler, 2017, Guerrier du temps, comment en finir avec les mille façons de perdre son temps, Olibris

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιλεγμένα άρθα διαθέσιμα στο διαδίκτυο σχετικά με τα ενδιαφέροντα/τις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών