Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ III-V Γ: Αντιπαράθεση και συνύπαρξη
ΑΣ1404, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές-τριες στις έννοιες «αντιπαράθεση-συνύπαρξη» μέσα από την κριτική ανάγνωση των υφιστάμενων αστικών τοπίων, των διαδικασιών που τα παρήγαγαν, το ρόλο της πολιτικής και πιο συγκεκριμένα των αστικών πολιτικών στις σύγχρονες πόλεις. Όλα τα παραπάνω, με έμφαση στα συστατικά στοιχεία του αστικού σχεδιασμού και της θεωρίας του αστικού σχεδιασμού. Η εξοικείωση των φοιτητών με τα πολλαπλά επίπεδα και τις πολλαπλές κλίμακες σχεδιασμού είναι επίσης ένας βασικός στόχος του μαθήματος, σε συνδυασμό με την κατανόηση της έννοιας των στρατηγικών παρεμβάσεων σε επίπεδο πόλης. Από την κλίμακα της πόλης, της γειτονιάς και του οικοδομικού τετραγώνου μέχρι και του δημόσιου χώρου, τα πολλαπλά επίπεδα του σχεδιασμού θα είναι βασικό αντικείμενο της συνθετικής διαδικασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα σύγχρονα αστικά τοπία μετασχηματίζονται μέσα σε ένα πλαίσιο διαρκών και εναλλασσόμενων κρίσεων (οικονομική κρίση, πανδημία, κλιματική αλλαγή κ.α.). Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ευάλωτες και εύθραυστες περιοχές των πόλεων είναι ακόμη πιο εκτεθειμένες, με τους κατοίκους συχνά να βρίσκονται πολλές φορές μακριά από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό του χώρου. Αυτό δεν σημαίνει όμως στασιμότητα, καθώς περιοχές δυσπρόσιτες και υποβαθμισμένες μπορούν και συνυπάρχουν με τοπία νέων επενδύσεων, τουριστικής ανάπτυξης και ευημερίας. Το δίπολο αντιπαράθεση – συνύπαρξη αποτελούσε πάντα συστατικό στοιχείο της παραγωγής του χώρου.

Σε τέτοιες περιόδους αστικής μεγέθυνσης όπως η σημερινή, με την έντονη δράση της κτηματαγοράς, με αστικές παρεμβάσεις και από τη μεριά του δημοσίου, έρχονται στο προσκήνιο τα κενά σε διαδικασίες συμμετοχής, αλλά και η απόσταση μεταξύ των στόχων και επιδιώξεων επενδυτών και των αναγκών των τοπικών κοινωνιών που συχνά έρχονται σε σύγκρουση.

Το Εργαστήριο-Σύνθεση που θα εκπονήσουν οι φοιτητές-τριες θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες σε θέματα ανάλυσης των χαρακτηριστικών και των ταυτοτήτων που συγκροτούν και διαμορφώνουν τα σύγχρονα αστικά τοπία και να κατανοήσουν τη σημασία των πολλαπλών κλιμάκων στο σχεδιασμό του χώρου της πόλης. Ταυτόχρονα θα εξοικειωθούν περαιτέρω σε θέματα σύνθεσης σε επίπεδο αστικού σχεδιασμού και αστικών παρεμβάσεων.

Κέντρο της σύνθεσης θα είναι η περιοχή του Ελαιώνα-Βοτανικού στην Αθήνα, το τελευταίο ίσως brownfield της Αθήνας, μια περιοχή με έντονα στοιχεία υποβάθμισης που συνδυάζει χρήσεις εμπορίου αλλά και περιοχές κατοικίας, και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το τελευταίο διάστημα λόγω και του έργου της Διπλής Ανάπλασης που έχει προσελκύσει επενδυτική δραστηριότητα. Στόχος του μαθήματος θα είναι η εισαγωγή χρήσεων και λειτουργιών στην περιοχή που θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους στη γειτονιά του Μαρκόνι. Η διαδικασίες συμμετοχής που περιλαμβάνουν την τοπική κοινωνία αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς θα έχει κεντρικό ρόλο στο μάθημα, καθώς είναι προτεραιότητα οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τέτοιες διαδικασίες.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Amin, Ash. 2006. “Collective Culture and Urban Public Space.” In . Woodrow Wilson International the Center for Scholars: Inclusive cities: challenges of urban diversity.

———. 2011. “Urban Planning in an Uncertain World.” In The New Blackwell Companion to the City, edited by Gary Bridge and Sophie Watson, 631–42. Wiley-Blackwell. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444395105.ch55/summary.

Balibrea, Mari Paz. 2001. “Urbanism, Culture and the Post-Industrial City: Challenging the ‘Barcelona Model.’” Journal of Spanish Cultural Studies 2 (2): 187–210. https://doi.org/10.1080/14636200120085174.

Blau, Judith R. 1989. The Shape of Culture: A Study of Contemporary Cultural Patterns in the United States. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.

Boyle, Mark, and George Hughes. 1991. “The Politics of the Representation of ‘the Real’: Discourses from the Left on Glasgow’s Role as European City of Culture, 1990.” Area 23 (3): 217–28.

Busquets, Joan. 2013. “A Few Notes on Today’s Urban Planning Culture.” Quaderns PDU Metropolita 1.

Carmona, Matthew. 2009. “Sustainable Urban Design: Principles to Practice.” International Journal of Sustainable Development 12 (1): 48–77. https://doi.org/10.1504/IJSD.2009.027528.

Castells, M. 2009. The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture Volume I. 2 edition. Chichester, West Sussex ; Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Chambers, I. 1994. Migrancy, Culture, Identity. New York: Routledge.

Cuthbert, Alexander. 2011. Understanding Cities: Method in Urban Design. 1st edition. Routledge.

Cuthbert, Alexander R. 2003. Designing Cities: Critical Readings in Urban Design. Malden, MA: Blackwell Pub.

———. 2006. The Form of Cities: Political Economy and Urban Design. Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub.

Florida, Richard. 2017. The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class—and What We Can Do About It. 1 edition. New York: Basic Books.

Gospodini, Aspa. 2009. “Post-Industrial Trajectories of Mediterranean European Cities: The Case of Post-Olympics Athens.” Urban Studies 46 (5–6): 1157–86. https://doi.org/10.1177/0042098009103859.

Hall, Tim, and Phil Hubbard. 1998a. “The Entrepreneurial City and the ‘New Urban Politics.’” In The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime and Representation, edited by Tim Hall and Phil Hubbard, 1 edition, 1–26. Chichester ; New York: Wiley.

———. 1998b. The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime and Representation. 1 edition. Chichester ; New York: Wiley.

Harvey, David. 1993. “From Space to Place and Back Again: Reflections on the Condition of Postmodernity.” In Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change, edited by John Bird, Barry Curtis, Tim Putnam, and Lisa Tickner. Routledge.

Hubbard, Phil. 1996. “Urban Design and City Regeneration: Social Representations of Entrepreneurial Landscapes.” Urban Studies 33 (8): 1441–61. https://doi.org/10.1080/0042098966745.

Jauhiainen, Jussi S. 1995. “Waterfront Redevelopment and Urban Policy: The Case of Barcelona, Cardiff and Genoa.” European Planning Studies 3 (1): 3–23. https://doi.org/10.1080/09654319508720287.

Jenks, Michael. 2005. Future Forms and Design for Sustainable Cities. Routledge.

Kasprisin, Ron. 2019. Urban Design: The Composition of Complexity. 2nd ed. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315111254.

Kostof, Spiro. 2005. The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History. Reprint edition. New York, NY: Thames & Hudson.

Larco, Nico. 2016. “Sustainable Urban Design – a (Draft) Framework.” Journal of Urban Design 21 (1): 1–29. https://doi.org/10.1080/13574809.2015.1071649.

Leontidou, Lila. 1993. “Postmodernism and the City: Mediterranean Versions.” Urban Studies 30 (6): 949–65. https://doi.org/10.1080/00420989320080881.

Madanipour, Ali. 2006. “Roles and Challenges of Urban Design.” Journal of Urban Design 11 (2): 173–93. https://doi.org/10.1080/13574800600644035.

Massey, Doreen. 1993. “Power-Geometry and a Progressive Sense of Place.” In Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change, edited by John Bird, Barry Curtis, Tim Putnam, George Robertson, and Lisa Tickner. Routledge.

Monclús, Francisco-Javier. 2003. “The Barcelona Model: And an Original Formula? From ‘Reconstruction’ to Strategic Urban Projects (1979–2004).” Planning Perspectives 18 (4): 399–421. https://doi.org/10.1080/0266543032000117514.

Montgomery, John. 1998. “Making a City: Urbanity, Vitality and Urban Design.” Journal of Urban Design 3 (1): 93–116. https://doi.org/10.1080/13574809808724418.

Morris, A. E. J. 1979. History of Urban Form: Before the Industrial Revolutions. 2nd edition. London: George Godwin Limited.

Moughtin, Cliff, and Peter Shirley. 2005. Urban Design: Green Dimensions. Routledge.

Peck, Jamie. 2005. “Struggling with the Creative Class.” International Journal of Urban and Regional Research 29 (4): 740–70. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x.

Peponis, John. 1989. “Space, Culture and Urban Design in Late Modernism and After.” Ekistics 56 (334/335): 93–108.

Porter, Libby, and Kate Shaw. 2013. Whose Urban Renaissance?: An International Comparison of Urban Regeneration Strategies. 1 edition. S.l.: Routledge.

Rehan, Reeman Mohammed. 2013. “Sustainable Streetscape as an Effective Tool in Sustainable Urban Design.” HBRC Journal 9 (2): 173–86. https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2013.03.001.

Ritchie, Adam, and Randall Thomas. 2013. Sustainable Urban Design: An Environmental Approach. Taylor & Francis.

RUBIN, BARBARA. 1979. “Aesthetic Ideology and Urban Design.” Annals of the Association of American Geographers 69 (3): 339–61. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1979.tb01261.x.

Savage, Michael, and Alan Warde. 1993. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. Macmillan.

Savitch, H. V., and Paul Kantor. 2004. Cities in the International Marketplace: The Political Economy of Urban Development in North America and Western Europe.

Schama, Simon. 1996. Landscape And Memory. Vintage ed. edition. New York, NY: Vintage.

Slater, Tom. 2011. “Gentrification of the City.” In The New Blackwell Companion to the City, edited by Gary Bridge and Sophie Watson, 571–85. Wiley-Blackwell. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444395105.ch50/summary.

Spreiregen, Paul D. 1965. Urban Design: The Architecture of Towns and Cities. 3rd prtg edition. McGraw Hill.

Stone, Clarence N., and Heywood T. Sanders, eds. 1987. The Politics of Urban Development. UK ed. edition. Lawrence, Kan: University Press of Kansas.

Wansborough, Matthew, and Andrea Mageean. 2000. “The Role of Urban Design in Cultural Regeneration.” Journal of Urban Design 5 (2): 181–97. https://doi.org/10.1080/713683962.

Zarlenga, Matías I., Joaquim Rius Ulldemolins, and Arturo Rodríguez Morató. 2016. “Cultural Clusters and Social Interaction Dynamics: The Case of Barcelona.” European Urban and Regional Studies 23 (3): 422–40. https://doi.org/10.1177/0969776413514592.