Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΔΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ IΙ
ΤΕ0102, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
Υποχρεωτικό στο 4ο εξαμ., ECTS: 4

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια της του μαθήματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1 και έχει τους ίδιους εκπαιδευτικούς στόχους, δηλαδή:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι ικανοί να:

1.                Αναγνωρίσουν και διερευνήσουν τις φυσικές , χημικές και μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων υλικών ,ούτως ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο και σωστούς μεταξύ τους συνδυασμούς για την μελέτη και κατασκευή των τεχνικών έργων.

2.                Εμβαθύνουν στις παραδοσιακές( ανώνυμη παραδοσιακή αρχιτεκτονική) αλλά και τις νέες κατασκευαστικές μεθόδους με απώτερο σκοπό την δυνατότητα σωστών τεχνικά και οικονομικά επιλογών για την απρόσκοπτη και άρτια υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν.

3.                Αποκτήσουν δεξιότητες για την  υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής ιδέας σε πνεύμα συνεργασίας με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες παραγωγής του τεχνικού έργου(πολιτικούς μηχανικούς , ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς κλπ )αναγνωρίζοντας κατ’ ουσία την ανάγκη για διεπιστημονική διερεύνηση  με στόχο τα έργα να είναι διαχρονικά και να εξυπηρετούν με άριστο τρόπο τις ανάγκες των χρηστών και κατοίκων τους.

4.                Μελετήσουν με ακρίβεια επί τη βάσει των ισχυόντων κανονισμών όλα τα επί μέρους στοιχεία του τεχνικού έργου, όπως τον φέροντα οργανισμό, το εξωτερικό περίβλημα , το εσωτερικό περίβλημα, τα κουφώματα, τις σκάλες, τις στέγες , τα δώματα, κλπ, με στόχο την δυνατότητα ολοκληρωμένης οριστικής μελέτη του έργου και την επακόλουθη έκδοση των σχετικών αδειών δόμησης.

5.                Εμβαθύνουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των τεχνικών έργων μέσω γνώσης της μελέτης εφαρμογής και των ειδικών κατασκευαστικών λεπτομερειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

6.                Αποκτήσουν τις γνώσεις για βιοκλιματική  προσέγγιση( φυσικός φωτισμός και αερισμός, σκίαση μέσω φυτεύσεων και ειδικών σκιάστρων- στεγάστρων κλπ) των υπό μελέτη κτιρίων μειώνοντας με την σχεδιαστική και κατασκευαστική τους πρακτική  το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και συνεισφέροντας στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

7.                Καθορίζουν στρατηγικές για  χρησιμοποίηση των καθαρών και πράσινων μορφών ενέργειας ( ηλιακή, αιολική, γεωθερμική κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατασκευών τους αλλά και εισαγωγής των ειδικών κεντρικών συστημάτων ελέγχου και περιορισμού της κατανάλωσης  ενέργειας (BMS) με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση  των εκπομπών ρύπων και βλαβερών αερίων που επιβαρύνουν υπέρμετρα το περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το γνωστικό πεδίο επεκτείνεται στην γνωριμία με τα υπόλοιπα υλικά και μεθόδους κατασκευής πλην της συμβατικής από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως πέτρα – μέταλλο- ξύλο και μικτή κατασκευή. Γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης των σπουδαστών σε θέματα, όπως η βιοκλιματική και η πράσινη αρχιτεκτονική, και η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας με σκοπό την  μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος, καθώς και την αναγκαιότητα αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας.

Παράλληλα- ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες και τα υλικά διαμόρφωσης του κελύφους (δικέλυφες όψεις- φυτεμένα δώματα, μέθοδοι ηλιοπροστασίας, κ.λ.π)

Το μάθημα εξυπηρετείται σε πέντε βασικούς άξονες:

Α) Θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου υπό μορφήν διαλέξεων ήτοι: Πέτρινες κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές, αντισεισμικές κατασκευές τύπου - «Παρασκευόπουλου», Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες και υλικά διαμόρφωσης όψεων, γυάλινες κατασκευές, φυτεμένα δώματα, ηλιοπροστασία, βιοκλιματική δόμηση, Ιστορικά δομικά συστήματα, εμφανές σκυρόδεμα, αυτοκαθαριζόμενο σκυρόδεμα κ.λ.π. Το μάθημα γίνεται με σύστημα P.P και παρουσίαση μεγάλου αριθμού υλοποιημένων παραδειγμάτων  από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Β) Επισκέψεις σε εργοτάξια, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικά στάδια (κατασκευή θεμελίωσης- φέροντος τοίχου από λιθοδομή- ξύλινης παραδοσιακής στέγης- ξύλινου πατώματος κ.λ.π.

Γ) Ασκήσεις αποτυπώσεων με αντίστοιχη θεματολογία.

Δ) Η σχεδιαστική άσκηση του εξαμήνου είναι συνέχεια της άσκησης της Οικ Ι. Ζητείται συνήθως ο σχεδιασμός της κατοικίας με νέο φέροντα οργανισμό (πέτρα, μέταλλο, ξύλο ή μικτή κατασκευή) σε γενικά κατασκευαστικά σχέδια, κλ. 1:50 (οριστική μελέτη), και επίσης η σχεδιαστική αναπαράσταση μέσω των κλιμάκων λεπτομερειών (1:20-1:10-1:5) σε επιλεγμένα σημεία του κτιρίου, όπως (κλιμακοστάσιο, κουζίνα, w.c, ντουλάπες, ρύσεις- υδρορροές, στέγη, κατασκ. Τομές κ.λ.π.

Ε) Μικρό ερευνητικό Θέμα (διάρκεια 3 εβδομάδες).

Οι σπουδαστές επιλέγουν από την διεθνή βιβλιογραφία, ένα κτίριο και το παρουσιάζουν κατά ομάδες των δύο ατόμων σε διάλεξη διάρκειας δέκα λεπτών. Στόχος είναι η συνεκτική και τεκμηριωμένη παρουσίαση του θέματος, καλύπτοντας επαρκώς κατά το δυνατόν, την αρχιτεκτονική, δομική και κατασκευαστική του οργάνωση καθώς και την προσωπικότητα και το έργο του Αρχιτέκτονα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περιλαμβάνει την παρουσίαση των ασκήσεων (αποτύπωση και θέμα εξαμήνου) από τους σπουδαστές των ομάδων και εξέταση με ερωτήσεις από τους διδάσκοντες σχετικές με τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφόρων σχεδιαστικών και κατασκευαστικών προβλημάτων. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπ’ όψιν η ποιότητα και πληρότητα των γενικών κατασκευαστικών σχεδίων, η γενική αρχιτεκτονική σύλληψη και η συνολική παρουσία και το ενδιαφέρον των σπουδαστών κατά την διάρκεια των μαθημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Σημειώσεις Οικοδομικής: Κ. Αδαμάκης
                                           Η. Ψαρρέας
                                           Δ. Φιλιππιτζής
- Θέματα Οικοδομικής Ε.Μ.Π: Μ. Καλογέρας
                                               Χ. Κιρπόρτιν
                                               Γ. Μακρής 
                                               Ι. Παπαϊωάννου
                                              Σ. Ραυτόπουλος
                                              Μ. Τζιτζάς
                                              Π. Τουλιάτος
- Δομική Τεχνολογία (Υλικά και εφαρμογές) : Σωτήρης Κούκης
- Οικοδομική Τεχνολογία: Άγγελος Ζαχαριάδης
- Αρχιτεκτονική Τεχνολογία : Νίκος Τσινίκας}
- Πηλιορείτικη Οικοδομία: Γιάννης Κίζης
- Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: PetSilver/ willMcLean/ PasonWhitsett- Μετάφραση Παναγιώτης Βασιλάτος
- Προστασία Κτιρίων: Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος ( Θερμομόνωση- ηχομόνωση- ηχοπροστασία)
- Τεχνολογία Δομικών υλικών :Αντωνίου Α.Λεγάκι
- Κατασκευή Κτιρίων (Σύνθεση και Τεχνολογία) : Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος
- Περιοδικό «Κτίριο»
-  Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική : Λένα Μάντζιου