Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Ανάλυση, Αξιολόγηση]

Το  concept του Μαθήματος της Διαθεματικής

Α. Το μάθημα της Διαθεματικής, αυτό το εξάμηνο, επιστημολογικά, θα αποπειραθεί με συστηματικό και εξειδικευμένο τρόπο να εμβαθύνει στις διαδικασίες έρευνας  με βάση τις διεπιστημονικές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπως παρουσιάζονται στα αντικείμενα των διδακτορικών διατριβών. Κυρίως θα στηριχθεί στην νεοΠοιητική μεταφορά, η οποία θα θέσει τις προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη μεταφορά γνωστικών στοιχείων από ένα γνωστικό πεδίο σε ένα άλλο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα έρευνας πολλαπλών γνωστικών εκδοχών στα διαφορετικά αντικείμενα των ερευνητών.

 Η (ο) κάθε υποψήφια (ος) θα παρουσιάσει με όσο γίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια το κεντρικό ερώτημα που θέτει η διατριβή της (ου), την ελληνική και διεθνή συζήτηση γύρω από το ίδιο ερώτημα, την αντίστοιχη βιβλιογραφία και ποιες είναι οι θεματικές περιοχές ως προς την διεπιστημονική προσέγγιση του. Τέλος θα  είναι πολύ σημαντικό να περιγράψει την αναμενόμενη πρωτότυπη συμβολή του, όπως απαιτεί το ερευνητικό πρόγραμμα μιας διδακτορικής διατριβής.

Πρακτικά το τρίωρο μάθημα θα περιέχει την παρουσίαση των υποψηφίων διδακτόρων, τη διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υποψηφίων , φοιτητών, παρευρισκόμενων διδασκόντων  και τυχόν προσκεκλημένων  επιστημόνων και καλλιτεχνών.

Φέτος το μάθημα, λόγω της πανδημίας, θα γίνει μέσω internet. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, προκειμένου το μάθημα να γίνει πρακτικά εφικτό, όποια (ος) Υποψήφια (ιος) δεν θα μπορέσει φέτος να κάνει παρουσίαση, ανεξάρτητα από τους λόγους, να το δηλώσει εντός της επόμενης εβδομάδας. Επίσης, αν δεν μπορεί να κάνει παρουσίαση την συγκεκριμένη ημερομηνία που προτείνεται, να το δηλώσει εντός της βδομάδας, ώστε στο μέτρο του δυνατού να γίνει αλλαγή.

Τέλος, φέτος, επειδή το μάθημα θα γίνεται μέσω  internet, νομίζω  ότι με τον κατάλληλο τεχνικό χειρισμό, όποια (ος) Υποψήφια (ος)  θελήσει να παρακολουθήσει άλλες παρουσιάσεις, που για την γνώμη του θα τον ενδιέφεραν, θα είναι εφικτό.

 

Β. Οι φοιτήτριες (ές), που θα παίρνουν ενεργά μέρος με ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων, από τη μεριά τους, θα πρέπει να αποφασίσουν να επεξεργαστούν με ένα κριτικό τρόπο ένα βιβλίο της επιλογής τους (πιθανόν του ερευνητικού τους και από οποιοδήποτε επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό πεδίο), το οποίο θα παρουσιάσουν σε ένα κείμενο 2χιλ. λέξεων στο τέλος του εξαμήνου. Στις φοιτήτριες και στους φοιτητές, που θα επιλέξουν το μάθημα, συνίσταται η τακτική παρακολούθηση, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με ουσιαστικό τρόπο στις υποχρεώσεις τους. Εξάλλου σχόλια-διορθώσεις στις εργασίες-δοκίμια θα γίνονται μέσα σε κάθε μάθημα για κάθε φοιτήτρια (τή) μεμονωμένα και στο σύνολο

Το μάθημα της Διαθεματικής θα γίνεται κάθε Πέμπτη στις 2.00μμ-5.00μμ, μέσω internet και της πλατφόρμας που θα σας προταθεί.

Η οριστική απόφαση και κατάθεση για την επιλογή του βιβλίου, για το οποίο θα γραφεί το δοκίμιο, θα γίνει στις 21/10/20.

Eπιμέλεια- διδασκαλία

Φ. Ωραιόπουλος
Ομότιμος καθηγητής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 08/10/2020

α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Φίλιππος Ωραιόπουλος

Συζήτηση μόνο με φοιτητές για ενδεχόμενη επιλογή του μαθήματος και την προσωπική τους έρευνα

β) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ,

 Αστική Kηπουρική και Διατροφικός Πολιτισμός στη σύγχρονη πόλη του Βόλου,

Υποψ. Διδ. Μάρου Θάλεια, (επιβλ. Καθ.Κοτιώνης Ζήσης).                            

 

 

15/10/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

α) Μηχανισμός φιλοξενίας. Πρωτόκολλα εφήμερης κατοίκησης στη Μαγνησία. Υποψ. Διδ. Δημητρακοπούλου Ευθυμία. (επιβλ. Καθ. Ζ. Κοτιώνης)

β)Αμφίβιο σώμα. Μια έρευνα της σχέσης σώματος-νερού ΄Η ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΜΦΙΒΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ . Υποψ. Διδ. Α. Νικολοπούλου (επιβλ. Καθ. Φ. Γιαννίση)

γ)Περιστρέφοντας τη Θάλασσα. H Εδαφική Χαρτογράφηση της Μεσογείου-Λανθάνων και Έκδηλος Μεσογειακός χώρος. Υποψ. Διδ. Ε. Μήτσου (επιβλ. Ομ. Καθ. Λ. Παπαδόπουλος)

 

 

 

22/10/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

α) Τοπικά Δομικά Συστήματα. Η εφαρμογή του ξύλου ως δομικού στοιχείου στον ελλαδικό χώρο. Υποψ. Διδ. Αρχοντή Ιωάννου. (Επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

β) Θεωρία και πρακτική της προσθήκης σε σύγχρονες κατασκευές. Υποψ. Διδ. Κατσαρός Α. (επιβλ. Καθηγητής Α. Αντωνακάκης)

γ) Για μια αναθεώρηση της λειτουργίας των αισθήσεων στην Αρχιτεκτονική. Υλικότητα και γραφή ως εργαλεία συγκρότησης της αρχιτεκτονικής γλώσσας. Το έργο των Δημήτρη και Σουζάνα Αντωνακάκη, Υποψ. Διδ. Ε.Παπανδρέου (επιβλ.Καθ. Γ. Τζιρτζιλάκης)

 

 

29/10/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

α)  Αρθρωτό σύστημα ενεργειακής και κατασκευαστικής αναβάθμισης προσόψεων υφισταμένων κελύφων. Υποψ. Διδ., Αδαμάκης Στέφανος (επιβλ. Καθ., Τσαγκρασούλης Αριστείδης)

β) Ένταξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στη σχεδιαστική διαδικασία κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, Υποψ. Διδ. Σαλιάρη Μαρία, (επιβλ. Καθ. Τσαγκρασούλης Αριστείδης)

γ) Μεταφορά του φυσικού φωτισμού σε περιοχές πέραν της περιμετρικής ζώνης σε κτίρια γραφείων, Υπ. Διδ. Α. Κονταδάκης, (επιβ. Καθ. Α. Τσαγκαρασούλης)

 

 

05/11/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, VIRTUALΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

α. Αφηγηματικά περιβάλλοντα με τη χρήση

της χωρικής επαυξημένης πραγματικότητας. Υποψ. Διδ. Δ. Σταματίου (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

β. Χωρικές μεταφράσεις. Πρόσφατες κουλτούρες της αναπαράστασης. Περιγραφή με σχέδια καιαριθμούς. Αφαίρεση από γεωμετρικές σε αλγεβρικές δομές, Υποψ. Διδ. Δ. Ο. Αργυρόπουλος (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

γ. Digital Designer, Free Runner και Avatar, Υποψ. Διδ. Ν. Πλατσάς (επιβλ. Καθ. Ζ.Κοτιώνης)

δ.Η υποδομή του Μετρό Αθηνών ως πολιτισμική διεπαφή: Ερμηνείες μνήμης και προόδου στο συνδυαστικό πεδίο της αρχιτεκτονικής, καλλιτεχνικής και κοινωνιολογικής θεωρίας.,Υποψ. Διδ. Π. Μώρης (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

 

12/11/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΗ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,

α. Φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον: Η παρουσία στον υβριδικό χώρο.  Υποψ. Διδ.Χ. Παπασαράντου (επιβλ. Καθ. Β. Μπουρδάκης).

β. Κοινωνικοχωρική και Οπτική Υπολογιστική Ανάλυση Δεδομένων στον Αστικό Σχεδιασμό: Αναδυόμενες Χωρικές Δομές ως Εξαρτημένες Μεταβλητές Κοινωνικών δικτύων Υποψ. Διδ.Δ. Τσιαπάρας (επιβλ. Καθ. Β.Τροβά)

γ. Η διαχείριση του άυλου: νέες πρακτικές και εργαλεία διατήρησης ψηφιακών έργων τέχνης και εγκαταστάσεων, Υποψ. Διδ. Δ. Α.Ζαβιτσάνου (επιβλ. Καθ. Σ. Παπαδόπουλος)

 

 

19/11/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ

α. «Φυλακές και Ιδρύματα εγκλεισμού. Ανάλυση και ερμηνεία της συμβολής του χώρου στην εγγραφή των μηχανισμών επιτήρησης, πειθάρχησης και τιμωρίας στο ανθρώπινο σώμα» . Υποψ. Διδ. Ε. Παλυβού (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος).

β. Αστικός χώρος και σεξουαλικότητα: Πορνικές αγορές στη μεταπολεμική Αθήνα. Υποψ. Διδ. Β. Ροδίτη (Επιβλ. Καθ. Ζ. Κοτιώνης)

γ)”Γαλάζια Ομίχλη”. Η χωρικότητα της ατμόσφαιρας και η φαντασμαγορία του συμβάντος στα Night Clubs της Αθήνας. Η περίπτωση Rebound: 1986-2016.

Υποψ. Διδ. Τζαννης Αλέξανδρος, (επιβ. Καθ. Τζιρτζιλάκης Γεώργιος)

 

 

 

 

26/11/2020

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

α) Ανασυγκρότηση αστικών περιοχών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 1947-1974. Υποψ. Διδ. Σ. Αλεξιάδου (επιβλ. Καθ. Β. Κολώνας)

β)Βόλος 1881-1930, πόλη και αρχιτεκτονική. Υποψ. Διδ. Μανιάτης Κωνσταντίνος (επιβλ. Καθ. Β.Κολώνας)

γ) Βιομηχανικά τοπία της Μεσογείου. Μεταβολές του αστικού χώρου και δυνατότητες για το μέλλον. Υποψ. Διδ. Νικολάου Έφη (επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

δ))Άτλαντας της περιπλανώμενης παραβατικής διαβίωσης στην ύπαιθρο της Θεσσαλίας κατά τον μεσοπόλεμο, Υποψ. Διδ. Κ. Μπομπός, (επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

ε)  Δρόμοι του καπνού στο τρίπολο Καβάλα – Ξάνθη - Δράμα.

Αρχιτεκτονική, δομική οργάνωση και χωροθέτηση των καπναποθηκών

Υποψ. Διδ. Παύλου Ελπινίκη, (επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

 

 

 

03/12/2020

ΘΕΩΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

α. Εκπαιδευτικές διαστάσεις των παραγόμενων αφηγήσεων σε έναν επαυξημένο αστικό χώρο, με αφετηρία το έργο του R.L. Hemmer. Υποψ. Διδ. Λούκου Μαρία-Σπυριδούλα. Επιβλ. Καθ. Σ. Παπαδόπουλος

β) Η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ του Μεσοπολέμου: Η κατασκευή του (νέο-) Έλληνα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ή η αναζήτηση της αυτονομίας. Υποψ. Διδ. Ν. Πατσαβός (επιβλ. Καθ. Ζ. Κοτιώνης)

γ) Ηχητικές ατμόσφαιρες και απόσπαση προσοχής στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία: Οι επιπτώσεις του αεροπορικού θορύβου στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την χωροθέτηση και τα κτιριολογικά χαρακτηριστικά. Υποψ. Διδ. Βογιατζή Αρετή-Άννα(επιβλ. Καθ. Remy Nicolas)

δ) Η συζήτηση για την Αρχιτεκτονική στον έντυπο και ψηφιακό λόγο στην Ελλάδα από τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα. Υποψ. Διδ. Γ. Ρυμενίδης, (Επιβλ. Ομ. Καθ. Λ. Παπαδόπουλος)

 

 

 

10/12/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΙΝΕΜΑ, ΘΕΑΤΡΟ, ΤΕΧΝΗ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

α. Η εξελικτική πορεία της ελληνικής σκηνογραφίας από την περίοδο της ανασυγκρότησης μέχρι τη δικτατορία (1954-1967) και η σκηνική αναπαράσταση του δομημένου χώρου. Υποψ. Διδ. Μ.Λ. Τζόγια-Μοάτσου (επιβλ. Καθ. Β. Κολώνας)

β.Ο επιτελεστικός μηχανισμός των αθέατων χώρων ενός θεάτρου. Διεπιστημονική προσέγγιση στις σύγχρονες θεατρικές σκηνές της Αθήνας. Υποψ. Διδ. Β. Λύρη. (Επιβλ. Αναπλ. Καθ. Φ. Γιαννίσση).

γ. Συστήματα – σε πραγματικό χρόνο. Διαναφορικές αναγνώσεις του Κύβου Συμπύκνωσης του HansHaacke. Υποψ. Διδ. Α. Φιλοπούλου (επιβλ. Καθ. Γ. Τζιρτζιλακης)

δ) Οι πολλαπλές αφηγήσεις και οι δυναμικές του χώρου στο έργο του William Kentridge, Υποψ. Διδ.Χαραλαμπίδου Κυριακή (Κίκα) ( επιβλ. Καθ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος)

ε) Σπαράγματα του χρόνου και του αστικού τοπίου: Η ζωή των μορφών στο έργο της Ρένας Παπασπύρου.

Τότσικα. Υποψ. Διδ. Μ. Χριστόφορος (επιβλ. Καθ. Γ. Τζιρζιλάκης)

 

 

 

 

 

 

 

17/12/2020

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Πολιτισμικές Σπουδές, ΑΡΧΕΙΟ, ΤΕΧΝΗ

α. «Αδελφοποιήσεις Πόλεων» Η αδελφοποίηση ως κυριολεκτικό και μεταφορικό εργαλείο για την σύγκριση και την κατανόηση πόλεων. Υποψ. Διδ. Σ. Ντώνα (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ. Ωραιόπουλος).

β. Το ερείπιο ως αρχείο παραγωγής νοημάτων: Ο οικισμός των Μεγδοβοπλήκτων στα Ορφανά Καρδίτσας. Υποψ. Διδ. Μαραγκού Αφροδίτη. Επιβλ.Καθ. Γ. Τζιρτζιλάκης

γ. Εικόνες του Χώρου και Χώροι της Εικόνας: Η εμπλοκή του Ανθρώπου με το χώρο του μέσω της εικονιστικής σκέψης. Υποψ. Διδ. Μ. Ζαβλάρη (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος)

δ) Νοικοκυριό σε μετάβαση: Οι πολιτισμικές διαστρωματώσεις των οικιακών πρακτικών, από την προϊστορική κατοίκηση μέχρι τη σύγχρονη συνθήκη διαμονής του μετακινούμενου υποκειμένου στην περιοχή της Θεσσαλίας. Υποψ. Διδ. Λέτσιου Ελένη,(επιβλ. Καθ. Κοτιώνης Ζήσης)

ε)   Χαρτογραφήσεις και Επιβιώσεις του μύθου της Μήδειας στη σύγχρονη εποχή. Για έναν επανασχεδιασμό των σχέσεων ανάμεσα στη Φύση, τη Γεωλογία και τον Πολιτισμό. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΔΕΙΑΣ (MEDEA LABORATORY). Yποψ. Διδ. Στρούζα Στεφανία-Ανδριανή (επιβλ. Καθ. Γ. Τζιρτζιλάκης )

 

 

 

 

07/01/2021

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

α. Εσωτερική διάσταση και συλλογικό αποτύπωμα της σχεδιαστικής πρακτικής: δοκιμιακές λειτουργίες και χρηστικά αφηγήματα. Υποψ. Διδ. Α. Δάλλας (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος)

β. Εναλλακτικές πρακτικές της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα στην ύστερη νεωτερικότητα. Υποψ. Διδ. Ζάλη Παγώνα. (Επιβλ. Αναπλ. Καθ. Φοίβη Γιαννίση).

γ. Αστικοί σχηματισμοί και κανόνες στην σύγχρονη ελληνική πόλη. Υποψ. Διδ. Θ. Τούσας (Επιβλ. Καθ. Κ.Πανηγύρης).

δ.About the normality of urgency

Υποψ. Διδ. Khalil Morad Elghilali, (επιβλ. Καθηγ. Παπαδόπουλος Σπύρος),                            

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αgamben G., Βεβηλώσεις, Άγρα, 2006
Αggacinski S., ' Philosophies et Politiques de l'architecture. Galilee, 1992
Αριστοτέλης, ' Περί ποιητικής ', Μετ. Συκουτρής, Εστία 1937
Augé M., 'Για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων', Αλεξάνδρεια, 1999
Badiou A., ' L’Être et l’événement' Seuil, 1988
                        Ηθική , Scripta, 1998

Brenda Laurel, ' Computer as theatre', Αddison- Wesley, 1991

Derrida J., 'Γραφή και διαφορά' , Καστανιώτης, 2003
                  'Η έννοια του αρχείου', Εκκρεμές, 1996
                  'Περί γραμματολογίας', Γνώση, 1990
                  ' Η Λευκή Μυθολογία', Εστία, 2004
                  ' Χώρα', Καρδαμίτσα, 2000
Derrida J., Eiseman, ' Chora L works' éd. Kipris J., Leeser T.,  Monacelli Press, 1997
Foucault M., 'Αρχαιολογία της γνώσης', Εξάντας, 1986

FlusserV., Γραφή , Ποταμός , 2006

GenetteG., 'Εισαγωγή στο αρχηκείμενο., Εστία , 2001

Murray J., ' The cyberbard and  the multiform plot', Hamlet on theé Holodck, N.Y. Frère Press, 1997, pp. 185-213
Λακανιαδα, επ. Μουσταφά Σαφουάν, Κέδρος, 2005
Καντ Ι., ' Κριτική της Κριτικής Δύναμης', Ιδεόγραμμα, 2002

HeideggerM., ' Η προέλευση του έργου τέχνης ', Δωδώνη, 1986
            'Ο Χαιντερλιν και η ουσία της ποιητικής δημιουργίας ', Νέα Εστία, 87, σ.718-725
            'Κτίζειν , κατοικείν, σκέπτεσθαι' Πλεθρον, 2008
            ' The question concerning technology' Garland publishing, 1977
Lacoue-LabarthePh., 'Typology, Galilée, 1981, 1983
Oraiopoulos Filippos, ' Performative conference«Neo-poeticsortheeidetic event in the fines arts", SchoolofVisualArts, 2009

Rocoeur P., 'Η ζωντανή μεταφορά', Κριτική, 1998

Wiley M., "The architecture of deconstruction: Derrida's haunt" ΜΙΤ, 1993.