Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ: ΦΑΡΟΣ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού, Οικοδομική Τεχνολογία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[, Κατανόηση, Εφαρμογή, Σύνθεση]

Ζητούμενο του μαθήματος είναι η άσκηση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με εστίαση στον διάλογο μιας νέας παρέμβασης με το υφιστάμενο περιβάλλον της. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές και φοιτήτριες:

·        Θα έχουν εμβαθύνει σε τρόπους ανασχεδιασμού μιας ανολοκλήρωτης αστικής διαμόρφωσης.

·        Θα έχουν κατακτήσει μια αυξημένη κατανόηση της αλληλεξάρτησης του δημόσιου χώρου, της κοινωνίας και των φυσικών στοιχείων.

·        Θα έχουν ασκηθεί στην αντιμετώπιση της αρχιτεκτονικής ως μηχανισμού συνδιαλλαγής των  ποικίλλων σχέσεων που συγκροτούν τον αστικό χώρο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αφορά χώρους της πόλης όπου τελείται με δραστικό τρόπο η συνάντηση διαφορετικών συνθηκών (πχ. φυσικό και κατασκευασμένο, εύτακτο και άμορφο, γη και νερό, κίνηση και ηρεμία). Η σχεδιαστική έρευνα του μαθήματος επικεντρώνεται στην ανασύνταξη των όρων αυτής της επαφής.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός μιας νέας κατασκευής για τον φάρο που βρίσκεται στο Κορδόνι, δηλαδή στον κυματοθραύστη που προστατεύει το λιμάνι του Βόλου. Η φιλοξενία του φάρου είναι η αφορμή για τη δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς στο παραλιακό τοπίο της πόλης το οποίο θα λειτουργεί και ως παρατηρητήριο και πόλος έλξης των περιπατητών. Η απόληξη του κυματοθραύστη, κεντρικά στον μυχό του Παγασητικού κόλπου επιτρέπει την πανοραμική θέαση της γύρω περιοχής.

Η κατασκευή δεν θα ξεπερνά σε ύψος τα 14 μ. και θα περιλαμβάνει εκτός από την φωτιστική συσκευή, επιφάνεια φωτοβολταϊκών για την ενεργειακή αυτονομία του φάρου, εξέδρα ή άλλο χώρο παρατήρησης και σκάλα πρόσβασης για το κοινό. Η προτεινόμενη κατασκευή θα πρέπει να είναι ασφαλής για τους επισκέπτες κι ανθεκτική απέναντι στις δυνάμεις του ανέμου και της θάλασσας. Η έδραση της κατασκευής και η σχέση της με τον υφιστάμενο χώρο είναι ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν πειστικά από τον σχεδιασμό. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν με μακέτες και σχέδια σε κλίμακα 1:20 και 1:50.

Η σχεδιαστική διερεύνηση θα εξελιχτεί με κεντρικό εργαλείο την μακέτα. Μέσω σειράς μακετών θα προσδιορισθεί η αρχιτεκτονική μορφή αλλά και η κατασκευαστική δομή και υλική υπόσταση του έργου που θα πρέπει πέραν των άλλων να διασφαλίζουν την αναγνωσιμότητα και ευκρίνεια του από μεγάλη απόσταση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες παραδίδουν ομαδική εργασία στο τέλος του εξαμήνου.  Αξιολογούνται:

·          Η πληρότητα των παραδοτέων της μελέτης

·          Η ανταπόκριση της αρχιτεκτονικής επίλυσης στα ζητούμενα του θέματος

·          Η αισθητική επάρκεια των αναπαραστατικών τεχνικών

·          Η συνεπής και συστηματική εργασία στη διάρκεια του μαθήματος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανανιάδου Τζημοπούλου, Μ. Αρχιτεκτονική Τοπίου, Σχεδιασμός Αστικών Χώρων. Ζήτη, 2018.

Bookchin, M. Τα όρια της πόλης. Παρατηρητής, 1996.

Παπαδόπουλος, Λ. (επιμ.) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, Λιβάνης-Νέα Σύνορα, 2001.

Χαστάογλου, Β. Βόλος: Το πορτραίτο της πόλης. Από το 19ο αιώνα έως σήμερα. Βόλος, 2007.