Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΨΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Στατική Κατασκευών, Οικοδομική Τεχνολογία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Ανάλυση, Σύνθεση]

Στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο αρχιτεκτονικά, δομικά και κατασκευαστικά θέμα που αφορά τα  πολυώροφα κτίρια. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι ικανοί να :

1.      Μελετήσουν και σχεδιάσουν τους απαιτούμενους χώρους πάρκινγκ  για την εξυπηρέτηση των πολυωρόφων κτιρίων.

2.      Επιλέξουν σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες τις καταλληλότερες εγκαταστάσεις για την σωστή εξυπηρέτηση του κτιρίου, όπως θέρμανση- ψύξη, πυρασφάλεια, ισχυρά και ασθενή ρεύματα και παράλληλα να σχεδιάσουν σωστά τους απαιτούμενους χώρους για μηχανοστάσια, λεβητοστάσια, ψυχροστάσια κλπ.

3.      Οργανώσουν σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους απαιτούμενους χώρους κατακόρυφης επικοινωνίας, όπως κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, αυτόματες κυλιόμενες σκάλες κλπ.

4.      Επιλέξουν το σωστό δομικό και κατασκευαστικό σύστημα( φέρων οργανισμός ) , το οποίο να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις λειτουργίες του πολυωρόφου  κτιρίου  σε συνθήκες ασφάλειας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

5.      Μελετήσουν τρόπους για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την γνώση των νέων υλικών και τεχνολογιών όπως συστήματα σκίασης, θερμομόνωσης, ηλιοπροστασίας, εξαερισμού κλπ.

6.       Μελετήσουν συστήματα διαχείρισης των Η/Μ εγκαταστάσεων ( ΒΜS), διαμορφώνοντας συνθήκες λειτουργίας έξυπνων κτιρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξυπηρετείται σε 3 βασικούς άξονες:
Α) Διαλέξεις (μέσω P.P), με την εξής θεματολογία
- Ουρανοξύστες- ψηλά κτίρια (ιστορική αναδρομή)
- Κατακόρυφα συστήματα επικοινωνίας (κλιμακοστάσια- ανελκυστήρες- κυλιόμενες σκάλες)
- Φέρων οργανισμός ψηλών κτιρίων
- Μεταλλικά κτίρια
- Χώροι στάθμευσης ( ράμπες- ανελκυστήρες αυτοκινήτων- μηχανικά συστήματα)
- Θέρμανση- Ψύξη- Κλιματισμός – Εξαερισμός - Απαιτούμενοι χώροι,, προδιαγραφές.
- Νέα συστήματα διαχείρισης η/μηχ. εγκαταστάσεων κτιρίων (B.M.S, έξυπνα κτίρια)
- Συστήματα σκίασης-ηλιοπροστασίας-εξοικονόμησης ενέργειας
- Νέες τεχνολογίες και υλικά διαμόρφωσης όψεων. (Διπλές όψεις)
- Φωτοβολταϊκά, παθητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
- Ειδικές βαθιές θεμελιώσεις (πασσαλομπήξεις, διαφραγματικοί τοίχοι, top- down, στεγανολεκάνες
- Πολυμεσικές όψεις(media facade)
Στις διαλέξεις, παρουσιάζονται παραδείγματα ψηλών κτιρίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και παραδείγματα ειδικών κτιρίων σε όλα τα στάδια της κατασκευής τους.
Β) Επισκέψεις σε εργοτάξια, και επί τόπου ενημέρωση των σπουδαστών από τον διδάσκοντα και ειδικούς επιστήμονες για θέματα κατασκευής των ψηλών κτιρίων υψηλής τεχνολογικής αιχμής.
Γ) Άσκηση εξαμήνου. Δίνεται συνήθως η μελέτη πολυόροφου κτιρίου (καταστήματα-γραφεία- κατοικίες) σε πραγματικό οικόπεδο στην περιοχή του Βόλου. Στόχος είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε σχέση με το άμεσο αστικό περιβάλλον (κυκλοφορία, είσοδος, έξοδος ανθρώπων και αυτοκινήτων), η επιλογή του κατάλληλου στατικού φορέα, για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του κτιριολογικού προγράμματος και των ενδεδειγμένων λειτουργικών, μορφολογικών και κατασκευαστικών επιλογών. (ομάδες των 2 ατόμων)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περιλαμβάνει την παρουσίαση του θέματος σε συγκεκριμένο αριθμό πινακίδων από του σπουδαστές των ομάδων και παράλληλα εξέταση με ερωτήσεις από τον διδάσκοντα, που αφορούν την αρχιτεκτονική σύλληψη, την σωστή εξυπηρέτηση του κτιριολογικού προγράμματος, την επίλυση του θέματος της στάθμευσης, την ανεύρεση των απαιτούμενων χώρων για την εξυπηρέτηση των Η/μηχ. εγκαταστάσεων, την δομική και κατασκευαστική οργάνωση, την ηλιοπροστασία κ.λ.π. Η παρουσίαση περιλαμβάνει πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σε κλίμακα 1:100 φωτορεαλιστικές απεικονήσεις, μακέτα εργασίας και τελική, ενδεικτικό ξυλότυπο και λεπτομέρειες για πιθανές ειδικές κατασκευές. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται επίσης υπ’ όψιν και η συνολική παρουσία και το ενδιαφέροντων των  σπουδαστών για το μάθημα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Αρχιτεκτονικό έργο στην Ελλάδα- Εκδόσεις Κτίριο( 1 εως 10)

- Μεταλλικά κτίρια- Έκδοση Κτίριο

- Σύγχρονες Όψεις- Έκδοση Κτίριο

- Φωτισμός- Τεχνολογίες- Εξοικον. Ενέργειας- Έκδοση Κτίριο

- Στάθμευση: Ι.Μ. Φραντζεσκάκης

                      Μ.Χ Πιτσιάβα- Λατινοπούλου

                      Δ.ΑΤσαμπούλια

- Skyscraper Architects}

- High Tech Architecture (Colin Davies)

- Υπερκατασκευές: National Geographic  (Τα μεγάλα έργα της Ιστορίας)

- Great new Buildings of the World (Works From Tadao Ando to Zaha Hadid)