Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Θ: Τοπία σε κίνηση - Παρεμβάσεις διευρυμένου πεδίου
ΑΣ1509, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

Μετασχηματισμοί βιομηχανικών υπολειμμάτων - Επέμβαση σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου

Το εργαστήριο επικεντρώνεται σε ζητήματα μετασχηματισμού και επανάχρησης των σύγχρονων παγκόσμιων βιομηχανικών υπολειμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ανάπτυξη του θέματος, θα δοθεί έμφαση στη διερεύνηση νέων πρακτικών χρήσης των θαλάσσιων κατασκευών άντλησης πετρελαίου σε συνδυασμό με την αναζήτηση και τον σχεδιασμό εναλλακτικών μοντέλων κατοίκησής τους.

Το θέμα του εργαστηρίου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έχει ερευνητικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας Unesco “Mediterranean Landscape in Context of Emergency”, Συντονιστής: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (UNIRC)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:

• Θα έχουν διερευνήσει εναλλακτικά σενάρια χρήσεων και σύγχρονων μορφών κατοίκησης.
• Θα έχουν κατανοήσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
• Θα έχουν προσεγγίσει σύγχρονες πρακτικές επανάχρησης βιομηχανικών υπολειμμάτων και εναλλακτικά σενάρια σχεδιασμού.
• Θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν κατασκευές λαμβάνοντας υπόψη τους ποικίλους περιορισμούς (π.χ. του προγράμματος, του τοπίου, κλιματικούς, μετρικούς/ποσοτικούς).
• Θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να αξιολογούν το προϊόν του σχεδιασμού αναγνωρίζοντας πιθανά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα.
• Θα έχουν αναπτύξει την ικανότητά τους να ιεραρχούν εναλλακτικές επιλογές και να παίρνουν σχεδιαστικές αποφάσεις.
• Θα έχουν πειραματιστεί με ποικίλα εργαλεία σχεδιασμού.
• Θα έχουν αναπτύξει κριτικό πνεύμα σε σχέση με τα αναπαραστατικά μέσα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα περίπου 12.000 πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου ανοικτής θάλασσας παγκοσμίως. Κατά την τελευταία μάλιστα εικοσαετία περισσότερο από το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου προέρχεται από αυτές, Πάρα πολλές έχουν ήδη εξαντλήσει τον “ωφέλιμο χρόνο” ζωής τους και έχει ξεκινήσει ή σχεδιάζεται η διακοπή λειτουργίας τους, με έντονο τον προβληματισμό σχετικά με τον προσδιορισμό προγραμμάτων συντήρησης, μετάλλαξης ή/και ολοκληρωτικής καταστροφής τους.

Θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τις συγκεκριμένες κατασκευές ως ηπείρους, ως χώρους αναψυχής, ως πειρατικές νησίδες, ως οάσεις πολιτισμού, ως νέα τοπόσημα, με ασαφή γεωγραφικά όρια, με ιδιότυπο νομικό πλαίσιο, σε διεθνή ύδατα, που μεταβάλλουν κυρίαρχα στερεότυπα σχετικά με την κατοίκηση: την ασφάλεια του στερεού εδάφους, την προστασία από τα στοιχεία της φύσης, την προσβασιμότητα και την εύκολη επικοινωνία, την τοπικότητα και τα προσδιορισμένα σύνορα.

Στην πραγμάτευση του θέματος προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ακόλουθες ουσιώδεις πτυχές της έννοιας του αρχιπελάγους: α) ως συν-κατοίκησης των διαφορετικών σχέσεων, των πολλαπλών εναλλακτικών, των δημιουργικών διαφυγών κ.ο.κ., β) ως κεκαλυμμένου εννοιολογικού δικτύου προθέσεων και ορίων που διαχειρίζονται τόσο τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε περιβάλλοντος όσο και το πιθανό πρόγραμμα κατοίκησής του,  γ) ως τρόπου πρωτίστως μιας πολυεπίπεδης κατασκευής με πυκνώσεις και αραιώσεις, με αφομοιώσεις και εκδηλώσεις πολυμορφίας.

Κατά τη συνθετική προσέγγιση ενθαρρύνονται εξίσου οι χειρισμοί που αφορούν την οργάνωση του ανοιχτού θαλάσσιου χώρου καθώς και οι δομικές του διατυπώσεις. Κάθε πρόταση οφείλει να επιλύσει προβλήματα αυτονομίας, αυτάρκειας, αποκλεισμού, υγείας, ασφάλειας κτλ., ερμηνεύοντας με ενιαίο τρόπο τη σχέση ανάμεσα στο βιομηχανικό υπόλειμμα, το υδάτινο τοπίο, την τεχνολογία με βάση τις νέες συνθήκες συμβίωσης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν μία πλήρη σχεδιαστική λύση της πρότασής τους (κείμενα περιγραφής, αρχιτεκτονικά σχέδια, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, οπτικοακουστικές συνθέσεις), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν ατομικά ή σε ομάδες των δύο φοιτητών/τριών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Foucault, Michel, Of Other Spaces: Heterotopias, Architecture, Mouvement, Continuité, 1984

Leach, Neil (Ed.), Designing for a Digital World, Academy Press; 2002

 

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

OIL RIGS and PLATFORMS

History of offshore drilling units

Principality of Sealand

 

Proximity Island