Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ε: Στατικές δομές για μια εκ-στατική Φύση
ΑΣ1505, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το εργαστήριο θα διερευνήσει τον χαρακτήρα μιας νέας κτιριακής υποδομής και θα απαιτήσει τη λειτουργική και εννοιολογική συγκρότηση της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Βόλος είναι μια πόλη με πολλαπλές περιβαλλοντικές απειλές, με ελάχιστο πράσινο, με υψηλά επίπεδα ρύπανσης και με ποιότητα ζωής που βρίσκεται σε σταθερή πορεία υποβάθμισης.

Είναι επιτακτικό η πόλη να αναθεωρήσει την κακοποιητική προσέγγισή της απέναντι στο περιβάλλον και να επιδιώξει μια αρμονική συμβιωτική σχέση με τις θεμελιακές διεργασίες του φυσικού κόσμου. Να αφουγκραστεί την ρέουσα πολυσύνθετη κι εκστατική συνθήκη της μεγάλης ενότητας των όντων στην οποία ανήκουμε.  Την  «ατέρμονη συνάφεια των πραγμάτων, την αδιάκοπη γένεση και καταστροφή των μορφών, την κυμαινόμενη ενότητα του γίγνεσθαι η οποία εκφράζεται με τη συνέχεια της ύπαρξης στο χρόνο και το χώρο» όπως ορίζει την Φύση ο Georg Simmel.

Αντικείμενο σχεδιασμού του Εργαστηρίου είναι το Ινστιτούτο Οικολογικής Αποκατάστασης Βόλου. Είναι ένας ανύπαρκτος θεσμός που όμως θα έπρεπε να έχει ήδη ιδρυθεί και να λειτουργεί με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας του δομημένου περιβάλλοντος με τα φυσικά βιοσυστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.

Ένας τέτοιος επιτελικός φορέας θα λειτουργεί σαν μια πλατφόρμα επιστημονικής έρευνας, πολιτικών διεκδικήσεων και περιβαλλοντικών δράσεων. Θα έχει αρμοδιότητες εκπόνησης μελετών αλλά και διενέργειας ελέγχων σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης. Ειδικότερα, θα παρακολουθεί τα υδάτινα συστήματα της περιοχής και την αντιπλημμυρική τους διευθέτηση, την ποιότητα του αέρα και του νερού, την ενδυνάμωση της αστικής βλάστησης, και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε άλλου έργου της περιοχής.

Το Ινστιτούτο, ως οργανισμός αλλά και ως αρχιτεκτονική παρουσία, θα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την πόλη. Δεν θα απευθύνεται μόνο σε ειδικούς αλλά θα οργανώνει και θα φιλοξενεί διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού για την ενεργοποίηση των πολιτών. Θα προσφέρει επίσης βήμα και υποστήριξη στις τοπικές περιβαλλοντικές συλλογικότητες και πρωτοβουλίες.

Όλες αυτές οι λειτουργίες πρέπει να φιλοξενηθούν με επάρκεια αλλά και να εκφραστούν συμβολικά σε μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή. Θεμελιώδεις αρχές του Ινστιτούτου όπως η υπεράσπιση της φύσης και η κοινωνική διάσταση της επιστήμης πρέπει να αποτελέσουν το εννοιολογικό υπόβαθρο των αρχιτεκτονικών προτάσεων. Η αρχιτεκτονική του Ινστιτούτου θα αναδεικνύει ένα υπόδειγμα διαφορετικό από τις κυρίαρχες στρατηγικές εργαλειοτεχνικής καθυπόταξης και εντατικής εκμετάλλευσης που αναπτύσσει ο σύγχρονος πολιτισμός εναντίον της φύσης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνθετική και οργανωτική σύλληψη του νέου κτιρίου,  η λειτουργική του διάρθρωση και η συναρμογή του με τα συμφραζόμενα της τοποθεσίας αποτελούν τα σχεδιαστικά ζητούμενα του εργαστηρίου. Θα αξιολογηθεί η στοχαστική διερεύνηση των λειτουργικών και συμβολικών παραμέτρων του θέματος και η αναγωγή αυτής της διερεύνησης σε στοιχειοθετημένη, έγκυρη και υποβλητική αρχιτεκτονική.

Η συνεπής και συστηματική εργασία στη διάρκεια του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Θα συνυπολογιστεί στην αξιολόγηση μαζί με την επάρκεια και σχεδιαστική ποιότητα των τελικών παραδοτέων.