Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
DISSECTIONS: ακτογραμμή
ΑΣ1309, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Επιλογής στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 3

ακτογραμμή - coastline

Η γραμμή που χωρίζει την ξηρά από τη θάλασσα

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μεθοδολογία, Προτεινόμενα Μέσα Μελέτης

Βασικό προτεινόμενο εργαλείο για τη μελέτη αυτή είναι η τομή.

Οι φοιτητές / φοιτήριες καλούνται να επιλέξουν ένα απόσπασμα θάλασσας-γης, μια ακτογραμμή, τεκμηριώνοντας την πράξη αυτή καταρχήν σε σχέση με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα κι εν συνεχεία σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του τόπου-τοπίου.

Ζητούνται διαγράμματα αφαίρεσης, επεξεργασίας και μετασχηματισμού των ιδιοτήτων του, προκειμένου να έρθουν στο φως οι κανόνες, ποιότητες, έννοιες κλπ. που το διέπουν.

Η ‘αλληλεπίδραση’ με το σύνολο του παραχθέντος αναλυτικού υλικού αποσκοπεί στη διατύπωση ενός προγράμματος μικρής κλίμακας, που μας θέτει αντιμέτωπους με ζητήματα σωματικότητας, απόλαυσης κλπ. αλλά και στρατηγικής διαχείρισης του ορίου μεταξύ στεριάς και θάλασσας.

Με το τέλος του μαθήματος  οι φοιτητές /-ριες θα έχουν εξασκηθεί στα εξής:

 

  • Να διαμορφώσουν μια κριτική οπτική του φυσικού και πιθανώς δομημένου αποθέματος το οποίο μελέτησαν
  • Να εξοικειωθούν με το νομοθετικό πλαίσιο του αιγιαλού και της παραλίας και να κατανοήσουν τα όρια και τις δυνατότηες μιας αρχιτεκτονικής πρότασης σε ένα τόσο ευαίσθητο και κρίσιμο σημείο
  • Να εξοικειωθούν με σύνθετες αναπαραστατικές μεθόδους, μακέτες, σχέδια, διαγράμματα, χάρτες και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις που γεφυρώνουν τις κλίμακες του τοπιακού και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
  • Να  διαμορφώσουν μια κριτική οπτική σε ζητήματα τουρισμού και τουριστικής ανάπτυξης σε σχέση με το φυσικό, αλλά και το πολιτισμικό τοπίο και τις ανάγκες ενίσχυσης του
  • Να  διαμορφώσουν μια κριτική οπτική σε ζητήματα αντικρουόμενα όπως η αξιοποίηση και η απόλαυση, η μονιμότητα και η εποχιακότητα / φθαρτότητα, το ξένο και το τοπικό κλπ.
  • Με βάση όλα τα παραπάνω να προτείνουν μια αρχιτεκτονική επέμβαση που να επιδέχεται γενίκευση, ν' αποτελεί δηλαδή στρατηγική επέμβασης στο τοπίο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ακτογραμμή - coastline

Η γραμμή που χωρίζει την ξηρά από τη θάλασσα

Η ελληνική ακτογραμμή έχει μήκος περίπου 16000χλμ. Είναι μια γραμμή δαντελωτή που όσο κανείς την 'πλησιάζει' αντιλαμβάνεται τη συνθετότητα του σχήματος και των ιδιοτήτων της. Η αλλαγή της κλίμακας παρατήρησης, συνεχώς μας μετατοπίζει από την ακτογραμμή, στην ακτή, στην παραλία με καθέναν από τους τόπους αυτούς να αναδύει διαφορετικά ζητήματα προς μελέτη. Το βλέμμα μετατοπίζεται από μια αφ' υψηλού θέαση, στο έδαφος και το νερό, καθώς και στη μεταξύ τους σχέση.

Στόχος του μαθήματος είναι η κριτική επανεκτίμιση της έννοιας της ακτογραμμής τόσο μέσω αναλυτικών προσεγγίσεων (παρατήρηση, καταγραφή, σύγκριση, ερμηνεία) όσο και συνθετικών παρεμβάσεων.

Προτείνεται η μελέτη και εμβάθυνση στην έννοια της 'ακτογραμμής' σε διαφορετικές κλίμακες προκειμένου να κατανοηθούν οι σύνθετες ιδιότητες και χαρακτηριστικά που αυτή φέρει.

Ως ακτογραμμή ορίζεται η γραμμή εκείνη που διαχωρίζει την ξηρά από τη θάλασσα. Το όριο αυτό δεν μελετάται απλώς ως μια οριακή στιγμή, αλλά  παρουσιάζεται ως μια διευρυμένη χωρική και χρονική συνθήκη. Παράλληλα, αποτελεί πυκνωτή πολιτισμικών και κοινωνικών νοημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπονούν μία ομαδική η ατομική εργασία σε στάδια, η οποία αξιολογείται με βάση τα εξής:

·   Πρωτοτυπία και πειστικότητα της προγραμματικής σεναριακής σύλληψης

·    Διαμόρφωση όρων βιωσιμότητας της πρότασης ως προς την ανάλωση του περιβαλλοντικού, τοπιακού και πολιτιστικού αποθέματος

·   Σαφήνεια, πρωτοτυπία αναπαραστάσεων και κατασκευών

·   Ποιότητα αρχιτεκτονικής πρότασης

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνισταμένη της γενικής δραστηριότητας και συμμετοχής στο μάθημα και της βαθμολογίας τους στην εργασία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αίσωπος Γ., Τοπία Τουρισμού: Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα, έκδοση 2η/2015, Δομές

ΚοτζιάΚ., ΚωνσταντόπουλοςΗ., ΠαπαδόπουλοςΛ., ΦιλοξενίδουΚ. (επιμ.), Το Αιγαίο μια διάσπαρτη πόλη, 10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας: Ελληνική Συμμετοχή, 2006, Futura, Υπουργείο Πολιτισμού

Φιλιππίδης Δ., Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, 1984, Μέλισσα

Cacciari M., Το αρχιπέλαγος, μετάφραση: Κυριαζόπουλος Ν., 1999, Τραυλός