Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ι
ΤΕ0304, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Υποχρεωτικό στο 7ο εξαμ., ECTS: 5
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Εσωτερικό Περιβάλλον, Οικοδομική Τεχνολογία, Κανονισμοί-Νομοθεσία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Αυτόνομη εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι  κατ’ αρχάς  η  ευαισθητοποίηση των φοιτητών στα ζητήματα του αειφορικού σχεδιασμού και στη συνέχεια η  παροχή  γνώσης  ώστε να μπορέσει αυτή να καθορίσει  τα έργα τα οποία αναλάμβανουν. Το αντικείμενο είναι σχετικά πολύπλοκο με αποτέλεσμα η διδασκαλία να μην εστάζεται μονο στην παροχή θεωρητικών γνώσεων αλλα και στην συζήτηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων ωστε να ενθαρυνθεί η κριτική σκέψη και να συνειδητοποιηθεί  η ανταγωνιστική δράση των παραμέτρων που εμπλέκονται  στον σχεδιασμό. Ταυτόχρονα γίνεται και χρήση υπολογιστκών εργαλείων ετσι ωστε οι φοιτητές να μπορούν οι ίδιοι να αντιληφθούν τα αποτελέσματα των οποιαδήποτε σχεδιαστικών επιλογώ. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές  :

1.      Έχουν αποκτήσει μια γενική γνώση των αρχών που διέπουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

2.      Έχουν αποκτήσει μια γνωση για τα περιβαλλοντικά χαρακτηστικά  τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων κτιρίων

3.      Μπορούν να καθορίσουν τους στόχους του σχεδιασμού και να συγκρίνουν εναλλακτικά σχεδιαστικά σενάρια.

4.      Μπορούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα με τρόπο κατανοητό σε μη ειδικό ακροατήριο

5.      Εχουν αποκτήσει την ικανότητα να μπορούν να πραγματοποιούν μια επιτόπια πραγματογνωμοσύνη μεσω παρατηρήσεων/μετρήσεων καθώς επίσης και να αξιολογούν τα αποτελέσματα υπολογιστικών εργαλείων (π.χ. για τη σκίαση)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εδράζεται στην παρουσίαση βασικών αρχών σχεδιασμού κτιρίων και χώρων με χρησιμοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών. Ο στόχος είναι η επίτευξη άνεσης (θερμικής/οπτικής) με ελαχιστοποίηση χρήσης πόρων από το περιβάλλον και χωρίζεται σε τρείς ενότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα υλικά και το κτίριο. Πιο συγκεκριμένα , παρουσιάζεται η ανάγκη για κτίρια «φιλικά προς το περιβάλλον» λόγω της εντεινόμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, μέσω της διαχρονικής ανάπτυξης των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, όπως προκύπτουν από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε διάφορα κλίματα, καθώς και των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις με βάση θεωρία και εφαρμοσμένα παραδείγματα για τα εξής θέματα: Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και ανάγκη για βιοκλιματικό σχεδιασμό. Περιβαλλοντική θεώρηση διεθνούς αρχιτεκτονικής. Θερμική άνεση. Δροσισμός. Σκιασμός - ηλιοπροστασία όψεων. Φυσικός φωτισμός

Περιεχόμενα: Κλιματική ανάλυση, αστικό περιβάλλον,τοπογραφία, θερμική-οπτική και ακουστική άνεση, ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, κτιριακό κέλυφος, αρχές και στρατηγικές ρύθμισης του εσωτερικού κτιριακού περιβάλλοντος με φυσικούς τρόπους ( προσανατολισμός και μορφή κτιρίου, ηλιακή γεωμετρία, χρήση ηλιακών χαρτών- σκίασης, παθητική θέρμανση, φυσικός δροσισμός, φυσικός φωτισμός), οικολογική ποιότητα και κτιριακά υλικά, οικοδομικά απόβλητα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Sue Roaf, ECOδομειν, ISBN: 9789608455665

Ελένη Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, ISBN: 978-960-12-2337-7

Τσαγκρασούλης, Ά., 2015. Φυσικός Φωτισμός. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6436

Mark Dekay: Sun, Wind, and Light : Architectural Design Strategies (Paperback - Revised Ed.); 2014 Edition,

Richard Hyde (Editor), Bioclimatic Housing: Innovative Designs for Warm Climates,  ISBN-10: 1138173681

Steven Szokolay,  Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design 3rd Edition

Alison G Kwok & Walter Grondzik, The Green Studio Handbook: Environmental Strategies for Schematic Design,  ISBN-10: 9781138652293

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

               http://www.usc.edu/dept/architecture/mbs/tools/vrsolar/Help/solar_concepts.html

ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

http://www.loc.gov/rr/scitech/tracer-bullets/undergroundtb.html#top

Walkable Communities

http://www.smartgrowth.org/about/principles/

 ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

               http://www.wbdg.org/resources/daylighting.php

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

               http://www.wbdg.org/design/productive.php

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΑΣΜΟΣ

               http://www.wbdg.org/resources/naturalventilation.php

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ

               http://www.nrel.gov/learning/re_passive_solar.html

ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ

               http://www.greenbuilder.com/sourcebook/PassSolGuide1-2.html

ΣΚΙΑΣΗ

               http://www.wbdg.org/resources/suncontrol.php

 

Λογισμικά:

1.      Climate Consultant : http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/climate-consultant/request-climate-consultant.php

2.      Thermal Comfort Tool : http://comfort.cbe.berkeley.edu/

3.      Sun path diagrams : http://www.jaloxa.eu/resources/daylighting/sunpath.shtml

4.      CASAnova : http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/casanova.htm

5.      DIVA for Rhino : https://www.solemma.com/