Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI ΙΑ: Ψηφιακή κατασκευή στην αρχιτεκτονική
ΑΣ1511, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): , Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Καλές Τέχνες, Οργάνωση Προμελέτης, Οικοδομική Τεχνολογία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Εφαρμογή, Σύνθεση]

Τo studio εστιάζει στις δυνατότητες της ψηφιακών μέσων σχεδιασμού και κατασκευής για τη δημιουργία αρχιτεκτονικής μικρής κλίμακας, όπως περίπτερα, στέγαστρα και λοιπές εφήμερες κατασκευές, που στόχο έχουν να διευρύνουν τις δυνατότητες σχεδιασμού και κατασκευής προς μια πιο ευφάνταστη και πειραματική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό ενός αρχιτεκτονικού περιπτέρου, με συγκεκριμένο σενάριο, χώρο και πρόθεση, που θα λειτουργεί είτε ως μόνιμη είτε ως εφήμερη κατασκευή στα πλαίσια κάποιου πολιτιστικού ή καλλιτεχνικού γεγονότος.  Τα περίπτερα και οι εφήμερες κατασκευές γενικότερα, χαρακτηρίζονται από καινοτομία στο σχεδιασμό και συχνά αποτελούν ορόσημο-τοπόσημο, δίνοντας νέα σημασία στον τόπο τον οποίο θα εποικίσουν. Θα διερευνηθεί ο σχεδιασμός σε συνδυασμό με την κατασκευή, καθότι οι δυο διαδικασίες είναι αλληλένδετες και η μια τροφοδοτεί την άλλη, δημιουργώντας ένα συνεχές μεταξύ σχεδιασμού-κατασκευής. Έτσι οι δυνατότητες κατασκευής συνδεσμολογίας και συναρμολόγησης είναι στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν τη σχεδιαστική διαδικασία. Κατά το αρχικό στάδιο του εργαστηρίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν τη σύνδεση του σχεδιασμού με την κατασκευή σε πειράματα που αξιοποιούν τεχνολογίες ψηφιακής κατασκευής όπως 3D printing, κοπή με laser, CNC ρομποτική κατασκευή μεταξύ άλλων. Μετά την αρχική εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία θα ακολουθήσει το συνθετικό κομμάτι όπου οι φοιτητές σε μικρές ομάδες θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν τις ιδέες τους σε κλίμακα 1:10, κι επιλεκτικά κάποια στοιχεία της συνδεσμολογίας σε μεγαλύτερες κλίμακες. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα γίνουν διαλέξεις με θέμα την ψηφιακή κατασκευή, εστιάζοντας στη διαδικασία, και παρουσιάζοντας παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Θα υπάρχουν ενδιάμεσες παραδόσεις (σχέδια και μακέτες) με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, που θα ξεκινήσουν από σχεδιαστικά πειράματα και τοπολογικούς μετασχηματισμούς και θα καταλήξουν διατυπώνοντας μια πλήρη αρχιτεκτονική πρόταση που θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα σχέδια για την κατασκευή της.

Τα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού και κατασκευής θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του εργαστηρίου, καθώς οι φοιτητές θα εξασκηθούν μέσω ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ενσωματώνοντας τη γνώση αυτή στο συνθετικό θέμα του περιπτέρου. Στόχος είναι η χρήση των ψηφιακών μέσων όχι μόνο ως σχεδιαστικό εργαλείο, αλλά και ως εργαλείο μορφογένεσης και αρχιτεκτονικής σκέψης, εισάγοντας νέες πειραματικές μεθόδους σε μια ενιαία διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής, το λεγόμενο filetofactorycontinuum, από το αρχείο στο εργοστάσιο.

Τhe Swoosh Pavilion in Bedford Square in London, Image source: https://woodarchitecture.wordpress.com/woodtechnology/summer-wood-design-pavillion/
Τhe Swoosh Pavilion in Bedford Square in London, designed and built by students, Image source.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή σε κλίμακα 1:10 ενός αρχιτεκτονήματος που θα διερευνά και θα αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής. Οι φοιτητές μέσα από ασκήσεις θα εξετάσουν θέματα κατασκευασιμότητας, συνδεσμολογίας, βελτιστοποίησης και προετοιμασίας του αρχείου για κατασκευή, τις τυπολογίες που σχετίζονται με τις διαφορετικές μεθόδους αλλά και τις μορφογενετικές διαδικασίες μέσω των ψηφιακών αναπαραστάσεων.

Θα δοθεί έμφαση στη μορφολογική καινοτομία, την σχεδιαστική προσέγγιση και την κατασκευασιμότητα αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού-κατασκευής, και διερευνώντας χωρικούς μετασχηματισμούς που απαντούν στα σχεδιαστικά ερωτήματα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές θα εργαστούν σε μικρές ομάδες. Η αξιολόγηση θα βασισθεί σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (έρευνα, ψηφιακά πειράματα, μακέτες) και στο τελικό παραδοτέο που θα είναι μια πλήρως διατυπωμένη και τεκμηριωμένη σχεδιαστική πρόταση για μια μικρής κλίμακας αρχιτεκτονική κατασκευή με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες (κατόψεις, όψεις, τομές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, animation, σχέδια για ψηφιακή κατασκευή) και μακέτες της συνολικής κατασκευής σε κλίμακα 1:10 και των επιμέρους στοιχείων, κόμβων και συνδέσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Adriaenssen, S. (ed),  Advances in Architectural Geometry 2016, Hochschulverlag AG, ETH Zurich, 2016. File source και Download link

Baker L. Temporary Architecture. Salenstein: Braun Publish,Csi, 2014.

Gramazio F, Kohler M. Digital Materiality in Architecture. 1 edition. Baden: Lars Muller, 2008.

Hensel, M., Menges, A. (eds). Morpho-Ecologies: Towards Heterogeneous Space In Architecture Design, AA Publications, 2007.

Hensel, M., Menges, A. (eds). Versatility and Vicissitude: Performance in Morpho-Ecological Design,Academy Press, 2008.

Iwamoto L. Digital Fabrications: Architectural and Material Techniques. 144 p. edition. New York: Princeton Architectural Press, 2009.

Kolarevic, B. (ed.), Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing. 1 edition. Taylor & Francis, 2004.

Legendre, G. (ed), Mathematics of Space, Academy Press; 1 edition, 2011. File source

Long, K. (ed.), Hatch: The New Architectural Generation, Laurence King Publishing, 2008.

Picon, A., Digital Culture in Architecture, Birkhäuser Architecture; 2010.

Sakamoto, T. (ed), FROM CONTROL TO DESIGN, Actar, 2008.

Self M, Walker C. Making Pavilions. London: Architectural Association Publications, 2010.

Spuybroek, L. (ed), Research & Design: The Architecture of Variation, Thames & Hudson, 2009.

Symeonidou, I., Learning through making - Digital fabrication of 1:1 experimental constructions within an educational context, in “What's the Matter: Materiality and Materialism at the Age of Computation”, ENHSA-EAAE International Conference, COAC, ETSAB, ETSAV, Barcelona, September 4-5-6, 2014. File source

Symeonidou, I., Reinventing Design-Build projects with the use of digital media for design and construction - A survey of 120 educational pavilions, in Fioravanti, A, Cursi, S, Elahmar, S, Gargaro, S, Loffreda, G, Novembri, G, Trento, A (eds.), ShoCK! - Sharing Computational Knowledge! - Proceedings of the 35th eCAADe Conference - Volume 1, Sapienza University of Rome, Rome, Italy, 20-22 September 2017. File source