Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Γ: Χώροι επιβίωσης και χειραφέτησης
ΑΣ0409, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το εργαστήριο διερευνά την δυνατότητα της αρχιτεκτονικής να ερμηνεύσει νέα κοινωνικά εγχειρήματα στην εποχή της κρίσης. Επιδιώκει την μαθητεία σε έναν σχεδιασμό που η ποιητική του ένταση θα αιμοδοτείται από την πραγματικότητα του συλλογικού βιώματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέσα στις συνθήκες κατάρρευσης των παραγωγικών δομών και κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους έχει αναδυθεί μια σειρά πρωτοβουλιών που βασίζονται στην συλλογική δράση. Κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία και φροντιστήρια, νέες συνεταιριστικές επιχειρήσεις, διαθέσεις προϊόντων «χωρίς μεσάζοντες», οργάνωση κοινωνικής κουζίνας και τοπικά ανταλλακτικά δίκτυα δεν προσφέρουν απλώς βιοτική υποστήριξη σε πληττόμενες κοινωνικές ομάδες αλλά διαμορφώνουν νέες πολιτικές πρακτικές κυκλοφορίας και κατανάλωσης των αγαθών.

Αυτές οι πειραματικές εκδοχές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας υπηρετούνται μέχρι στιγμής από άτυπες, μη-συστηματικές αρχιτεκτονικές υποδομές. Αν υποθέσουμε ότι, παρά τον έκτακτο χαρακτήρα τους, γινόταν εφικτή η εγκατάστασή τους σε σχεδιασμένους γι αυτές χώρους, τότε ανακύπτουν σημαντικές αρχιτεκτονικές προκλήσεις:

  • Τι είδους αρχιτεκτονική λογική και ποια αστική παρουσία μπορεί να εσωτερικεύσει τις κοινωνικές σημασίες και τους ανθρωπολογικούς μετασχηματισμούς αυτών των εγχειρημάτων;
  • Πως μνημειώνεται σε χωρικές μορφές η έννοια της αλληλεγγύης και πως φιλοξενείται η ανθρώπινη συντριβή;
  • Πως ένας ριζοσπαστικός σχεδιασμός μπορεί να αποδεσμευτεί από τα ηγεμονικά πολιτισμικά προτάγματα, από τον ανταγωνισμό του γοήτρου και τις εμμονές της πρωτοπορίας και να συνομιλήσει με τους απολύτως ουσιώδεις όρους της ανθρώπινης συνύπαρξης;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ένα αρχιτεκτονικό συγκρότημα που θα στεγάζει τη δράση επιλεγμένων κοινωνικών πρωτοβουλιών θα χωροθετηθεί στον Βόλο, στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού και του Σιδ. σταθμού. Η σύνδεσή του με τα αστικά συμφραζόμενα, η λειτουργική του επάρκεια, η υλική και συμβολική του συγκρότηση αποτελούν τα πεδία της σχεδιαστικής έρευνας. Θα αξιολογηθεί η πληρότητα της αρχιτεκτονικής επεξεργασίας του θέματος αλλά και η στοχαστική και βιωματική διερεύνηση των κοινωνικών και χωρικών του παραμέτρων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.solidarity4all.gr/

http://www.arch.uth.gr/crisisconference/

http://www.rebelnet.gr/articles/view/On-the-Commons

https://barikat.gr/content/mia-syntomi-kritiki-tis-aytoorganosis-stin-ellada

http://www.festival4sce.org/page/30/15/videos-2012