Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ-V Α: 0°<θ<90° επικλινή εδάφη + κατοικήσιμες κυκλοφορίες
ΑΣ0401, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το κεκλιμένο έδαφος, πυροδοτεί την μετατόπιση της προσοχής μας από τη στάση στην ενσυνείδητη κίνηση. Διαχειρίζεται γεωμετρίες οι οποίες μέσα από τα διαφορετικά πεδία της τέχνης, θεωρίες της οπτικής αντίληψης και της αρχιτεκτονικής μας ωθούν να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες διαμόρφωσης νέων χωρικών αισθήσεων και συνθηκών. Παράλληλα, ειδωμένο μέσα στο πλαίσιο της πόλης, ενεργοποιεί τρόπους που επανανοηματοδοτούμε πειθαρχίες και σχέσεις του δομημένου με την ανθρώπινη παρουσία και δράση .

Σκοπός του μαθήματος είναι ο εντοπισμός και η διερεύνηση της συνθήκης του κεκλιμένου επιπέδου μέσα από διαφορετικές κλίμακες, εστιάζοντας ωστόσο τελικά στις σχέσεις που αναπτύσονται στο πλαίσιο του αστικού ιστού.

Προτείνεται η καταγραφή κτιρίων, δομικών σχέσεων, προγράμματος κλπ. τα οποία επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, με στόχο την αποκωδικοποίηση και μετέπειτα διαχείριση των χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε σ’ ένα επόμενο στάδιο ν’ αποτελούν τη βάση σύστασης ενός νέου [αρχιτεκτονικού] προγράμματος που λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως τη γεωμετρία,τη σωματική εμπειρία, τις ανθρώπινες δράσεις κλπ.

Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η   εμβάθυνση σε μεθοδολογίες ανάλυσης του δομημένου χώρου προκειμένου να γίνει συνειδητός ο τρόπος που διαφορετικές συνθήκες της πόλης και των καθημερινών πρακτικών  μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στην διαμόρφωση και εμπλουτισμό της αρχιτεκτονικής πρόθεσης και σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α.

Καλείστε να επιλέξετε ένα κτίριο-μια χωρική κατασκευή που να εμπεριέχει με οποιονδήποτε τρόπο τη συνθήκη του κεκλιμένου εδάφους, τεκμηριώνοντας την πράξη αυτή καταρχήν σε σχέση με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα κι εν συνεχεία σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του έργου.

Η έρευνα αυτή θα εστιάσει στις ιδιαιτερότητες που εντοπίζετε στο πρόγραμμα, στα ‘γλωσσικά’ χαρακτηριστικά, στη σωματική κίνηση, καθώς και στη διαπραγμάτευση εννοιών ή άλλων κρίσιμων συστατικών του νοήματος της κατασκευής αυτής. Η ανάλυση του κτιρίου περιλαμβάνει μελέτη βιβλιογραφικών αναφορών και δημοσιεύσεων του κτιρίου και του έργου του αρχιτέκτονα που το σχεδίασε.

Δημιουργία κοινού αρχείου

 

Β.

Εντοπίστε στην πόλη συνθήκες κεκλιμένου 'εδάφους'. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το κτίριο, στις σχέσεις και εντάσεις που παράγονται από το σύνολο του αστικού ιστού, καθώς και τη διαβίωση σε αυτόν.

Κωδικοποίηση τυπολογιών κεκλιμένου 'εδάφους'

 

Γ.

Προγραμματική έρευνα και συσχετισμός λειτουργίας με πιθανο 'οικόπεδο'.

Εισαγωγήστηνέννοιατηςκατοικήσιμηςκυκλοφορίας

[metastability | habitable circulation_Virilio, Parent]

 

Δ.

Συσχετισμός έρευνας προγράμματος με πιθανό οικόπεδο

 

Ε.

Το 'δωμάτιο' και η πόλη [FromLocaltoGlobal]

Δημιουργία συλλογικού χάρτη με τις επιμέρους προτάσεις όλων των ομάδων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Goodman N, 1992, How Buildings Mean, in the Philosophy of Visual Arts, Edited by P. Alperson, Oxford: Oxford University Press

Koolhas R,  Mau B, Werlemann H, 1998, S,M,L,XL, The Monacelli Press

Koolhas R, Delirious New York: A Retroactive Manifesto of Manhattan, Rem, Academy Editions, London, 1978; republished, The Monacelli Press, 1994

Templer J, 1992a, The Staircase: Studies of Hazard, Falls and Safer Design (Cambridge, Mass.: MIT Press)

Templer J, 1992b, The Staircase: Histories and Theories (Cambridge, Mass.: MIT Press)

Virilio P, Parent C, 1997, architecture principe 1966 and 1996, Les Editions de l’ Imprimeur

Virilio P, Parent C, The Architectural Association, 1996, The function of the oblique, AA Publications, London