Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ-V Ε: Τοπία σε κίνηση - The River Studio / Cayasta
ΑΣ0406, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Καλές Τέχνες, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

Υποστηρικτική Διδασκαλία: Γιώργος Λουκάκης, Αβροκώμη Ζαβιτσάνου
Παρέμβαση: Andrés Milos

Το μάθημα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το διαπανεπιστημιακό δίκτυο RedSur, μέλος του οποίου είναι και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ερευνητικό Έργο:
Los desafíos urbanos en ambientes ribereños.Estudio integral del sistema de protección de inundaciones y alternativas de integración físicas y socio-ambiental aplicadas al litoral costero de la localidad de Cayastá (Santa Fé – Argentina).

Director: Ruben Edgardo Cabrera
Grupo Responsable: Margarita Trlin, Javier Mendiondo, Monica Bertolino.

Συμμετέχοντες:
UNL - Universidad del Litoral: Prof. Margarita Trlin, Ruben Edgardo Cabrera
UNC - Universidad Nacional de Cordoba: Prof. Monica Bertolino, Carlos Barrado
UNIRC - Università Mediterranea di Reggio Calabria: Prof. Daniela Colafranceschi, Enzo Gioffré
UTH - University of Thessaly, Volos: Prof. Spiros Papadopoulos

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το εργαστήριο εισάγει τους φοιτητές σε ένα είδος εκπαιδευτικής πρακτικής που έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την οργάνωση αρχιτεκτονικών αφηγήσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Η έννοια της αφήγησης επιτρέπει και προτρέπει τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν το τοπίο, το οποίο εμπεριέχει στη μορφή, στη δομή και στην ουσία του χρονικές εκφράσεις, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά των ποικίλων μεταβολών του  να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό.

Οι σπουδαστές σε αυτό το εργαστήριο καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα τη σύνδεση και σύνθεση διαφορετικών κλιμάκων της αρχιτεκτονικής πράξης, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης πρότασης/αφήγησης με στόχο την ανάδειξη και την τουριστική ανάπτυξη μιας μικρής πόλης με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το εργαστήριο εκκινεί από τη γοητεία μιας παραποτάμιας μικρής πόλης της Αργεντινής, της Cayasta, η οποία μεταμορφώνεται διαρκώς τόσο λόγω των γεωμορφολογικών μεταβολών –η ροή και το ύψος του υδάτινου όγκου του ποταμού μεταλλάσσουν σημαντικά την πόλη–, όσο και λόγω της πολιτισμικής της εξέλιξης και τουριστικής ανάπτυξης.

Οι σπουδαστές καλούνται να επέμβουν στην πόλη της Cayasta μέσα από δύο επίπεδα παρεμβάσεων:

1. Διερεύνηση και προγραμματικός σχεδιασμός του παρόχθιου μετώπου της πόλης με στόχο τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου χώρου. Έμφαση δίνεται στην υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο του ποταμού και αυτό της πόλης της Cayasta που καθιστούν την αρχιτεκτονική επίλυση του μετώπου ιδιαίτερα σύνθετη.

2. Σχεδιασμός κοινωνικών κατοικιών σε οικόπεδα της πόλης που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι φοιτητές, προκειμένου να μεταφερθούν οι οικογένειες των αλιέων που διαμένουν σήμερα σε αυτοσχέδιες παράκτιες κατοικίες. Έμφαση δίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των κατοίκων της πόλης Cayastaκαι κατ’ επέκταση στον τρόπο που αυτά θα αποδοθούν μέσα από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Το μάθημα οργανώνεται σε τέσσερις φάσεις:

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Οι συμμετέχοντες καλούνται να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή και βιβλιογραφική έρευνα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την πόλη της Cayastaκαι της ευρύτερης περιοχής.

Στόχος: Η δημιουργία της δικής τους αφήγησης μετά από τον εντοπισμό και την επιλογή των χαρακτηριστικών της πόλης αντλώντας πληροφορίες από φωτογραφίες, κείμενα, σκίτσα, βίντεο, διαγράμματα κ.ά.

Β. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ: Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν τακτικές επέμβασης στο υπάρχον περιβάλλον με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (Cry Engine).

Στόχος: Η παραγωγή ενός νέου τοπίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επανάληψη, την υπέρβαση, την υπερβολή, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό του νοήματος του χώρου και της ερμηνευτικής διερεύνησης της αφήγησής του.

Γ. ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ: Ζητείται από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν μια οπτικοακουστική αφήγηση του νέου τοπίου τους.

Στόχος: Η υλοποίηση μιας διαδρομής με στόχο μία παράλληλη ανάγνωση του ψηφιακού τοπίου, η οποία θα συνομιλεί με το περιεχόμενό του και τα χωρικά του χαρακτηριστικά.

Δ. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: Η τελευταία φάση αφορά στη συνθετική επίλυση των ζητουμένων. Οι φοιτητές καλούνται να ενσωματώσουν στις σχεδιαστικές τους προτάσεις τα στοιχεία των αφηγήσεων που έχουν προκύψει από τις τρεις προηγούμενες φάσεις, προκειμένου η επίλυση των ποικίλων επιπέδων παρέμβασης να διακρίνονται από μία ενιαία αρχιτεκτονική έκφραση.

Website: The River Studio

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν μία πλήρη σχεδιαστική λύση της πρότασής τους (κείμενα περιγραφής, αρχιτεκτονικά σχέδια, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, οπτικοακουστικές συνθέσεις), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Πρόγραμμα

Διάρκεια 1ης φάσης: 2 εβδομάδες
Διάρκεια 2ης φάσης : 2 εβδομάδες
Διάρκεια 3ης φάσης : 1 εβδομάδα
Διάρκεια 4ης φάσης : 9 εβδομάδες

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε ομάδες των δύο φοιτητών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Foucault, Michel, Of Other Spaces: Heterotopias, Architecture, Mouvement, Continuité, 1984

Leach, Neil (Ed.), Designing for a Digital World, Academy Press; 2002

McCullough, Malcolm,  Digital Ground: Architecture, Pervasive Computing, and Environmental Knowing,The MIT Press; 2005

Tracy, S., Reindell P., CryENGINE 3 Game Development:Beginner's Guide, Packt Publishing, 2012

Amoroso,Nadia, Digital Landscape Architecture Now, Thames & Hudson; 2012