Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΤΕ0113, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
Υποχρεωτικό στο 4ο εξαμ., ECTS: 4

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του μαθήματος κορμού ΒΕΤΟΝ ΙΙ, είναι η ολοκλήρωση της εισαγωγής του φοιτητή στο σ κ υ ρ ό δ ε μ α ως δομικό υλικό για την αρχιτεκτονική κατασκευή, η οποία ξεκινά με το ΒΕΤΟΝ Ι και η κάλυψη ενός μεγάλου φάσματος κατασκευαστικών εφαρμογών. Ειδικοί στόχοι ειναι οι εξής:

 • Εφαρμογή των βασικών αρχών που περιγράφουν την μ η χ α ν ι κ ή συμπεριφορά του σκυροδέματος υπό διαφορετικές φορτίσεις και καταπονήσεις με τον α π λ ο ύ σ τ ε ρ ο μαθηματικό τρόπο ( θ λ ί ψ η, ε φ ε λ κ υ σ μ ό, κ ά μ ψ η, δ ι ά τ μ η σ η ή συνδυασμό τους), για :
 • να ε λ έ γ χ ο υ ν με ικανοποιητική ακρίβεια (για επίπεδο προμελέτης) την α σ φ ά λ ε ι α (εξασφάλιση μη αστοχίας) και λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α (εξασφάλιση περιορισμού ρωγμών και βελών κάμψης) των πιο διαδεδομένων κατασκευαστικών μορφών και δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα για δεδομένες διαστάσεις σε δεδομένη φόρτιση.
 • Να π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο υ ν με ικανοποιητική ακρίβεια (για επίπεδο προμελέτης) τις α π α ι τ ο ύ μ ε ν ε ς δ ι α σ τ ά σ ε ι ς των πιο διαδεδομένων κατασκευαστικών μορφών και δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα, οπλισμό, προένταση) για δεδομένη φόρτιση, ώστε να πληρούνται ασφάλεια και λειτουργικότητα.
  • Κατανόηση της σ τ α τ ι κ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς των βασικών φερόντων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για κατασκευή από σκυρόδεμα (πρόβολος, ισοστατική ή υπερστατική συνεχής δοκός, πλαίσιο μονώροφο ή πολυώροφο, τόξο, επιφανειακά συστήματα κ.α.), και των διαφορετικών απαιτήσεων τους αντοχής για το σκυρόδεμα. Γίνεται προσπάθεια γενίκευσης και εμβάθυνσης των γνώσεων που έχουν λάβει στα μαθήματα Στατικής Ι, ΙΙ (1ο , 2ο εξάμηνο). Σωστή επιλογή του κατάλληλου φέροντος συστήματος για κατασκευή από σκυρόδεμα.
  • Εφαρμογή των γνώσεων για τη μ η χ α ν ι κ ή συμπεριφορά του σκυροδέματος σε μεγάλο φάσμα κατασκευαστικών τύπων εφαρμογής του, για κτίρια και γέφυρες. Απόκτηση ευχέρειας, με χρήση των απλών μαθηματικών σχέσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, για τη διεξαγωγή αρχικού σχεδιασμού:
   • των ο ρ ι ζ ό ν τ ι ω ν γ ρ α μ μ ι κ ώ ν δομικών στοιχείων (Δοκός ορθογωνική, πλακοδοκός, κιβωτοειδής) για οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα (εσωτερική προένταση ή εξωτερική προένταση (καλώδια)).
   • των ο ρ ι ζ ό ν τ ι ω ν ε π ι φ α ν ε ι α κ ώ ν δομικών στοιχείων (πλάκα ομογενής, μυκητοειδής, πλάκα με κενά, πλάκα sandwitch, λεπτότοιχα κελύφη).
   • των κ α τ α κ ο ρ ύ φ ω ν δομικών στοιχείων (κολόνες ομογενείς, κοίλες, πολύστυλες, τοιχώματα, πυρήνες)
   • των θ ε μ ε λ ί ω ν (πέδιλα, πεδιλοδοκοί, πάσσαλοι, πασσαλοομάδες).
   • του σ υ ν ο λ ι κ ο ύ φ έ ρ ο ν τ ο ς οργανισμού στον χώρο (διάταξη κατακορύφων δομικών στοιχείων, διάταξη οριζοντίων δομικών στοιχείων, επιλογή επιφανειακών δομικών στοιχείων) παράλληλα με τον αρχικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Η εφαρμογή υλοποιείται με ένα μεγάλο θέμα που δίνεται στους φοιτητές στο 4ο εξάμηνο.

 • Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία παραγωγής μεγάλων έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, με παρουσίαση υλικού από σύγχρονα μεγάλα έργα, ιδίως από τις γέφυρες των μεγάλων υπό κατασκευή οδικών αξόνων της χώρας μας (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΡΙΟ ΑΝΤΙΡΙΟ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Οριζόντια δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δοκοί (Πλακοδοκός, Κιβωτιοειδής δοκός). Πλάκα (Συμπαγής, με κενά , μυκητοειδής ). Έλεγχος λειτουργικότητας, αστοχίας σε κάμψη, διάτμηση. Διάταξη οπλισμών. Έλεγχος παραμορφώσεων (βέλος κάμψης). Προένταση ως λύση μείωσης ύψους και βέλους κάμψης για φορείς μεγάλων ανοιγμάτων.
 • Κατακόρυφα δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στύλοι, Τοιχεία, Πλαίσια, Μικτά πλαίσια. Έλεγχος λειτουργικότητας, αστοχίας σε προέχουσα κάμψη, προέχουσα θλίψη, διακονική κάμψη με θλίψη, διάτμηση. Διάταξη οπλισμών. Έλεγχος παραμορφώσεων.
 • Απλοποιημένος αντισεισμικής έλεγχος πολυώροφης κατασκευής. Διαστασιολόγηση για σεισμό.
 • Θέμα: Πραγματική πολυώροφη κατασκευή (κτιριακή) ή γέφυρα ή συνδυασμός, η οποία αφού προκύψει από μία αρχική σύνθεση, βάσει διαφόρων δεσμεύσεων (αισθητικών, υδραυλικών , γεωτεχνικών, χωροταξικών – πολεοδομικών), μελετάται σε επίπεδο προμελέτης, με εκτίμηση των απαιτούμενων βασικών διαστάσεων των κύριων δομικών στοιχείων του φορέα τους και παράγονται ξυλότυποι και σχέδια οπλισμού.