Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σχεδιάζοντας τον χρόνο
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση]

Το μάθημα αποτελεί μια συστηματική εμβάθυνση στον ψηφιακό σχεδιασμό.  Έχει ως στόχο την παρουσίαση του χώρου του ψηφιακού σχδιασμού ως ένα νέο τομέα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών προσφέρει στους αρχιτέκτονες όχι μόνο νέα εργαλεία σχεδιασμού αλλά και νέα πεδία πρακτικής. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση του διαφορετικού τρόπου συγκρότησης του ψηφιακού χώρου 
 • Η γνώση της ιστορικής εξέλιξης και των σύγχρονων τάσεων σχεδιασμού του περιβάλλοντος επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή (HCI)
 • Η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών δόμησης μιας διαδραστικής αφήγησης
 • Η γνώση της σύγχρονης κωδικοποίησης πλοήγησης στον ψηφιακό χώρο

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύει και να αξιολογεί τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας (HCI)
 • Έχει γνώση των βασικών μορφών διαδραστικής αφήγησης και πλοήγησης σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Έχει κατανοήσει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με την οπτικοποίηση της πληροφορίας
 • Σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια διαδραστική εφαρμογή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα παρουσιάζει βασικές αρχές και πρακτικές του σχεδιασμού ψηφιακών εφαρμογών επιχειρώντας να αναδείξει το συσχετισμό μεταξύ σχεδιασμού και  μεταφοράς/παραγωγής γνώσης σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιεί παραδείγματα από ψηφιακές εφαρμογές που επιχειρούν να οπτικοποιήσουν το χρόνο εξετάζοντας μια σειρά ερωτημάτων όπως:

-          Τι σχήμα έχει ο χρόνος;

-          Ποια στοιχεία συγκροτούν το χρόνο (συνέχεια, ασυνέχεια, ρήξη, αλλαγή, στάση, επανάληψη) και πώς αυτά οπτικοποιούνται;

-          Πώς οργανώνονται οι πληροφορίες στον άξονα του χρόνου;

-          Ποια είναι η ερμηνευτική δυναμική των οπτικοποιήσεων του χρόνου;

Η παράμετρος του χρόνου αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις τρόπους οργάνωσης της πληροφορίας στο βαθμό που συνάδει με τη δυνατότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τα πράγματα σύμφωνα με την ακολουθία τους στο χρόνο. Το μάθημα παρακολουθεί διαφορετικές απόπειρες απεικόνισης του χρόνου από το 18ο αιώνα έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και παρατηρεί τη διαμόρφωση μιας απεικονιστικής παράδοσης, αυτής της χρονογραμμής (timeline), η οποία κυριαρχεί στις ψηφιακές οπτικοποιήσεις του χρόνου.

Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα ψηφιακών εφαρμογών που οπτικοποιούν το χρόνο εξετάζονται οι τρεις βασικοί άξονες του ψηφιακού σχεδιασμού:

η διεπαφή,

η οργάνωση της πληροφορίας,

η οπτικοποίηση της πληροφορίας

 

Οι πρακτικές εργασίες των φοιτητών υποστηρίζονται τεχνικά από τις εγκαταστάσεις και το στελεχικό δυναμικό του εργαστηρίου ΕΠΕΟΤ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναλαμβάνουν να εκπονήσουν μια διαδραστική παρουσίαση επιλέγοντας μία από τις θεματικές που προσφέρονται:

 • Ιστορία της πόλης του Βόλου
 • Πολεοδομική εξέλιξη του Βόλου
 • Ιστορία της βιομηχανίας του Βόλου
 • Πορτρέτο του Ματσάγγου

 Στόχος των παρουσιάσεων είναι να αναδεικνύουν μια προβληματική πάνω στην οπτικοποίηση του χρόνου και ταυτόχρονα να οργανώνουν και να παρουσιάζουν ένα πλήθος πληροφοριακών δεδομένων με τρόπο εύληπτο και επικοινωνιακό.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δίνεται βιβλιογραφία και προτείνονται τέσσερα βιβλία. Κάθε φοιτητής παίρνει δωρεάν ένα βιβλίο από τα προτεινόμενα.

1) Ζευγώλης, Δημήτριος, Γιώργος Στυλιαράς, Πολυμέσα : Χρήση τεχνολογιών και εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Τζιόλας, 2011

2) Δεληγιάννης Ιωάννης, Διαδραστικά Πολυμέσα και ψηφιακή τεχνολογία στις τέχνες, Fagotto, 2007.

3) Δημητριάδης, Πομπόρτσης, Τριανταφύλλου, Τεχνολογία Πολυμέσων, Τζιόλας

4) Βασιλάκος, Αθανάσιος. Ψηφιακές μορφές τέχνης, Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, 2008.

Δίνονται επίσης σημειώσεις του μαθήματος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

- Arsac Jacques, Les machines a penser- des ordinateurs et des hommes, Editions du Seuil, Παρίσι, 1990.

- Balpe Jean Pierre, Hyperdocuments, Hypertextes, Hypermedias, Editions Eyrolles, Παρίσι, 1990.

- Νielsen Jacob, Hypertext and Hypermedia, Academic Press Inc, ΣανΝτιέγκο, ΗΠΑ, 1990.

- Waterworth John, Multimedia Interaction with Computers, Ellis Horwood Ltd, Wesr Sussex, Αγγλία, 1992.

- Woodhead Nigel, Hypertext and Hypermedia, Theory and Applications, Sigma Press, Wimslow, Αγγλία, 1991

- Cotton Bob, Oliver Richard, Understanding Hypermedia 2000, Revised edition, Phaidon Press, 1997

- Multimedia Demystified, A guide to the world of multimedia from Apple Computer, Inc., publisher Random House, 1994

- Multimedia, le Guide complet, Canal+, Gallimard, Παρίσι, 1996

- Ομάδα Εργαστηρίου Πολυμέσων Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, Μultimediaστη Θεωρία και στην Πράξη, εκδόσεις Α.Τζόλα, Θεσσαλονίκη 1996.

-Ζευγώλης, Δημήτριος, Γιώργος Στυλιαράς,.Πολυμέσα: Χρήση τεχνολογιών και εφαρμογές: Με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Θεσσαλονίκη :Τζιόλα, 2011

- Πολίτης Π., Υπερκείμενα, Υπερμέσα και Πολυμέσα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 1994.

- Tway E. L., Δουλέψτε με τα πολυμέσα, (μτφρ. Βρέτταρου Ι., Γιουβανάκη Ν., Φράγκου Ν.), εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 1994- Luppa Nicholas, Designing Interactive digital Media, Focal Press, 1998

- Robert Jason, Director 5 Demystified, Addison-Wesley, 1996

- Villamil-Casanova John, Molina Luis, Multimedia Production, Planning and Delivery, Macmillan Computer Publishing, 1997

- Garrand Timothy, Writing for Multimedia, Focal Press, 1997 (συνοδεύεται από CD-ROM).

- Cotton Bob, Oliver Richard, Understanding Hypermedia 2000, Revised edition, Phaidon Press, 1997.

- Dondis Donis, A Primer of Visual Literacy, MIT Press, 1973.

- Brenda Laurel, editor, The Art of Human – Computer Interface Design, Addison-Wesley 1996

Συλλογή άρθρων που καλύπτει τα διαφορετικά θέματα του σχεδιασμού του περιβάλλοντος επικοινωνίας.

- Brenda Laurel, editor, Computer as Theater, Addison-Wesley 1991

- Nick Luppa, Designing Interactive Digital Media, Focal Press, 1998

- Dominic Milanoeditor, Interactivity in Action, edited by Miller Freeman Books, 1997

- Jonathan Reed editor, Multimedia, Le Guide Complet, Editions Gallimard 1996

- Tognazzini Bruce, Tog on Interface, Addison-Wesley, 1992

- Willem Velthoven, Jorinde Seijdel editors, Μultimedia Graphics, Thames and Hudson, 1996

- Multimedia Demystified, A Guide to the World of Multimedia, Apple Computer Inc.1994.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

ψηφιακός σχεδιασμός, διεπαφή, περιβάλλον επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή, διαδραστικός σχεδιασμός, ψηφιακή αφήγηση, οπτικοποίηση πληροφορίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXD173