Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙΓ
ΑΣ0312, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Υποχρεωτικό με επιλογή στο 7ο εξαμ., ECTS: 4

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξάσκηση και εμβάθυνση σε μεθοδολογίες ανάλυσης έργου – αρχιτεκτονικού, εικαστικού,
λογοτεχνικού κ.α. – προκειμένου να γίνει συνειδητός ο τρόπος που τα διαφορετικά μέσα μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά
στην διαμόρφωση και εμπλουτισμό της αρχιτεκτονικής πρόθεσης και σκέψης.
Προτείνεται η μελέτη κειμένων, ταινιών, εγκαταστάσεων, κτιρίων κλπ. τα οποία επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, με στόχο την
αποκωδικοποίηση και μετέπειτα διαχείριση των χαρακτηριστικών του νοήματος τους, έτσι ώστε σ’ ένα επόμενο στάδιο ν’
αποτελούν τη βάση σύστασης ενός νέου (αρχιτεκτονικού) προγράμματος που λαμβάνει υπόψη τη σωματική εμπειρία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η λεκτική συγκρότηση και γλωσσική επικοινωνία δεν αποτελούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του νοήματος. Οι γλώσσες
συγκρότησης του νοήματος είναι πολλαπλές και η μελέτη των διαφορετικών τεχνών μας οδηγεί στην αναζήτηση ενός πολύ άμεσου
συσχετισμού ανάμεσα στο νόημα και στα μέσα της συγκρότησης και εκφοράς του (Goodman). Από τη σκοπιά της κάθε τέχνης και
της κάθε συνθετικής διαδικασίας σχεδιασμού, το ερώτημα που εγείρεται είναι πώς νοήματα που εκφράζονται και επικοινωνούνται
σε ένα συγκεκριμένο μέσο, συχνά τον λόγο, μπορούν να ‘μεταφερθούν’ ή συσχετιστούν με νοήματα που συγκροτούνται σε ένα
άλλο μέσο (Baxandall).
Η αρχιτεκτονική σκέψη που διαμεσολαβείται από διαφορετικά πεδία εμπλέκει τη διαδικασία του κατακερματισμού και
ανασυγκρότησης της αρχικής θέσης, την ανίχνευση κοινών τόπων στα διαφορετικά μέσα και την προσεκτική μεταβίβαση
πληροφορίας από ένα πεδίο σε ένα άλλο. Η ενσωμάτωση της πληροφορίας αυτής γίνεται μέσω κατασκευής και όχι με ένα προς
ένα ‘μετάφραση’. Ο εντοπισμός νέων συμβολικών συστημάτων δεν πρέπει να εξυπηρετεί την αυτούσια μεταφορά στοιχείων, αλλά
την πυροδότηση σχεδόν πειραματικών διεργασιών, που να είναι ικανές να οδηγήσουν στη δημιουργία υβριδικών γλωσσών πέρα
των στερεοτύπων.

 

Συνθετική Άσκηση: Ένδυμα/ Ρούχο


ένδυμα το: 1.ό,τι χρησιμοποιούμε για την κάλυψη του σώματός μας 2. ενδυμασία, αμφίεση, περιβολή, στολή, φορεσιά 3. για ό,τι
κρύβει, καλύπτει
ρούχο το: για κάθε είδους ύφασμα κομμένο και ραμμένο για ποικίλες χρήσεις (για κλινοσκέπασμα ή ένδυμα)
Το ένδυμα συνδέεται με τον αρχιτεκτονικό χώρο με τρεις τρόπους: μέσω της υλικής προέλευσής του, της συμβολικής σημασίας
που λαμβάνει στο κοινωνικό πεδίο και στη συγκρότηση της ταυτότητας του υποκειμένου μέσα στο πεδίο αυτό και τρίτον ως το
πρώτο υλικό όριο ανάμεσα στο σώμα και τον κόσμο. Θεωρούμε ότι η μελέτη αυτής της υλικής σωματικής εμπειρίας μέσα από το
σχεδιασμό ενδύματος συμβάλλει στην κατανόηση ζητημάτων του αρχιτεκτονικού χώρου που δεν μπορούν αποτυπωθούν μέσα
από τα συμβατικά αναπαραστατικά μέσα (αναλογικά ή ψηφιακά). Το ένδυμα αποτελεί το πεδίο μελέτης της σωματικής εμπειρίας
σε άμεση σχέση με μία υλική κατασκευή σε πραγματικό χώρο και χρόνο και στο περιβάλλον άλλων υποκειμένων.


Μεθοδολογία, Προτεινόμενα Μέσα Μελέτης


Καλείστε να επιλέξετε μια ταινία ή ένα κείμενο ή μια παράσταση κ.α., τεκμηριώνοντας την πράξη αυτή καταρχήν σε σχέση με τα
προσωπικά σας ενδιαφέροντα κι εν συνεχεία σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του μέσου.
Ανάλυση έργου:
Ανάλογα με το είδος του έργου που επιλέξατε, θ’ ακολουθήσει μια σειρά από διαγράμματα αφαίρεσης, επεξεργασίας και
μετασχηματισμού των ιδιοτήτων του, προκειμένου να έρθουν στο φως οι κανόνες, ποιότητες, έννοιες κλπ. που το διέπουν.
Στο σημείο αυτό, μεθοδολογικά, ενθαρρύνεται η επεξεργασία και η συρραφή υλικών. Κάθε διάγραμμα, προσχέδιο ράβεται άμεσα
σε προσχέδιο ή απόσπασμα ενδύματος και τρόπο ένδυσης. Ζητείται η ‘αλληλεπίδραση’ με το σύνολο του παραχθέντος αναλυτικού
υλικού και η διατύπωση του νέου προγράμματος του αντικειμένου/ενδύματος που θα σχεδιαστεί.
Το τελικό προϊόν θα συμπυκνώνει τους νέους κανόνες διαχείρισης των εννοιών που αντλήθηκαν από τις παραπάνω διαδικασίες.
ή
Καλείστε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κτίριο τεκμηριώνοντας την πράξη αυτή ως προς τις ιδιαιτερότητες που εντοπίζετε στο
πρόγραμμα, στα ‘γλωσσικά’ χαρακτηριστικά, στη σωματική κίνηση, καθώς και στη διαπραγμάτευση εννοιών ή άλλων κρίσιμων
συστατικών του νοήματος του. Η ανάλυση του κτιρίου περιλαμβάνει όταν είναι δυνατόν επιτόπου μελέτη και μελέτη
βιβλιογραφικών αναφορών και δημοσιεύσεων του κτιρίου και του έργου του αρχιτέκτονα που το σχεδίασε

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Φουκώ Μισέλ (2011), Επιτήρηση και τιμωρία: Η γέννηση της Φυλακής, μτφ. Μπετζέλος Τάσος, Αθήνα: Πλέθρον


Γκούντμαν Νέλσον (2005), Οι γλώσσες της Τέχνης, μτφ. Βλαγκόπουλος Πάνος, Αθήνα: Εκκρεμές.