αρχική σελίδα
ανθρώπινο δυναμικό
κανονισμός σπουδών
πρόγραμμα σπουδών
διαλέξεις
επικοινωνία
ωρολόγιο πρόγραμμα
ανακοινώσεις
διπλωματικές εργασίες

Έναρξη μαθημάτων 3/10/2011

Εισαγωγή

Το Τμ. Αρχιτεκτόνων του Παν. Θεσσαλίας, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση της περιοχής της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού και η διερεύνηση της σχέσης τους με την θεωρία, την τέχνη, την τεχνολογία των αναπαραστάσεων και της κατασκευής. Οι σχέσεις αυτές διερευνώνται με διεπιστημονικές οπτικές σε ένα εύρος κλιμάκων (την πόλη, τα κτίρια, τα αντικείμενα, το τοπίο).

To Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διεξάγεται σε ένα ενιαίο πρόγραμμα τριών εξαμήνων από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εντοπίζεται σε μια σύγχρονη αντίληψη του σχεδιασμού που συνδυάζει τις θεωρητικές σπουδές με την παραγωγή αρχιτεκτονικών θεμάτων σε εργαστήρια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργεί με συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς και θεματολογίες που αφορούν κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης σκέψης για τον χώρο. Για την πρώτη περίοδο λειτουργίας του προγράμματος επιλέχθηκε ως τέτοια πλατφόρμα έρευνας και σχεδιασμού η θεματολογία «Συμβιώσεις».

Ο όρος «συμβίωσεις» περιγράφει τρείς συμβιωτικές λογικές: Την σύγχρονη λογική συμβίωσης του υλικού με τον ψηφιακό κόσμο, την εννόηση της αρχιτεκτονικής «συμβιωτικά», μέσα σε ένα περιβάλλον που τελεί σε ριζική κρίση, και την ανάγκη σύλληψης της κατοίκησης ως συμβιωτικής εγκατάστασης πληθυσμών με διαφορετικά πολιτισμικά, ταξικά και φυλετικά χαρακτηριστικά. Στο πρόγραμμα επιχειρείται μια συνθετική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ως πρακτικής που έχει τεχνολογικό, καλλιτεχνικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενο.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο τεχνικός εξοπλισμός του Τμήματος, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του ΜΔΕ προσφέρονται για την υποστήριξη του προγράμματος. Οι «Συμβιώσεις» είναι το μοναδικό πρόγραμμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στην Ελλάδα σε μεταπτυχιακό επίπεδο και φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής έρευνας στην Ελλάδα με τρόπο σύγχρονο και παραγωγικό, καθιστώντας τους αποφοίτους του ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς μέσα στο περιβάλλον της εγχώριας αλλά και της διεθνούς άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
β) Διδακτορικό δίπλωμα (ΔΔ) στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.