Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Δικαιολογητικά

Αίτηση συμμετοχής σε ορκωμοσία

Έντυπο1

Αίτηση εξαίρεσης μαθήματος (αν χρειάζεται, δείτε το κείμενο στα "Δικαιολογητικά")

Παρακαλούμε συμπληρώστε επίσης και την παρακάτω φόρμα εγγραφής αποφοίτων:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZUNjcySVVNWFlaNFBSUVNWS0NIRjM5WkkxQS4u
 

 

 Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ». Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων/ECTS (πλήρης φοίτηση). Υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε διπλάσιο χρόνο (6 εξάμηνα).

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί τέλη φοίτησης 2.500 Ευρώ.

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20). Tο ανώτατο όριο μπορεί να ξεπερασθεί σε περιπτώσεις ισοψηφίας, και ειδικών περιπτώσεων κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ,ΕΔΙΠ και ΕTΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/17.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Ενδεικτικός κατάλογος Τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:

 • Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήματα Χωροταξίας
 • Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών
 • Απόφοιτοι ΤΕΙ ειδικότητας Δομικών έργων, Αποκατάστασης μνημείων και Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων

Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη, είτε μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο πάνω αντικείμενα, είτε αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες πρέπει συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας   στο email: reuse-master@uth.gr ή epanaxriseis@gmail.com

Για να θεωρηθεί έγκυρή η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής και δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 4. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλική είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Υπόμνημα εργασιών (portfolio) που πιστοποιεί την ποιότητα του έργου των υποψηφίων στην αρχιτεκτονική, το design, και γενικότερα στην θεματική του μεταπτυχιακού προγράμματος.
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)
 10. Δύο συστατικές επιστολές

Προθεσμία υποβολής 30/06/2022.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» και πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

 1. στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ο φάκελος των υποψηφίων και
 2. στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την φυσιογνωμία του Τμήματος όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (καθημερινά 12.00 - 14.00), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 24210 74242, 6972504387, http://www.arch.uth.gr, e-mail reuse-master@uth.gr και epanaxriseis@gmail.com.

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του  Προγράµµατος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο "ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθηµερινής Ζωής”. 

Προθεσμία υποβολής μέχρι 30/6/22.

Δείτε την προκήρυξη.

 

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος2021-2022 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη  29  Ιουνίου 2022  έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε όσες αιτήσεις απαιτηθεί από τους δικαιούχους η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών,  να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Θ.  https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/merimna-epikoinonia.

Σας επισυνάπτουμε την αρ. πρωτ. 78354/Ζ1/27-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς ενημέρωσή σας.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αν. Προϊσταμένη  Μαρία Κουκουβάνη

Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη

 

Οι τελικές παρουσιάσεις του μαθήματος
ΘΚ0902 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΙ: ΑΠΟ-ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 30/06/2022 17:30-20:30.

Διδάσκων Π.Φωκαΐδης

 

Δείτε το πρόγραμμα παρουσίασης των Διπλωματικών εργασιών. Έχουν γίνει ακυρώσεις και αλλαγές.

 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

 

Ο Διδάσκων το μάθημα "Εικόνα ως κατασκευή" κ. Μπομπός, μας ενημέρωσε ότι η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με παράδοση εργασιών στο e-class την ίδια μέρα και ώρα. 

Έχει γίνει η αντίστοιχη ενημέρωση στο πρόγραμμα της εξεταστικής.

 

Δείτε το πρόγραμμα

 

Πρόγραμμα τακτικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 
Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:00
Τετάρτη & Παρασκευή 11:00-14:00

 

Πρόγραμμα εξεταστικής 
Τρίτη & Πέμπτη 17:30-21:00
Δευτέρα & Τετάρτη & Παρασκευή 10:30-14:00
 

Σελίδες: 1 2 3132