Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

 Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ». Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων/ECTS (πλήρης φοίτηση). Υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε διπλάσιο χρόνο (6 εξάμηνα).

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί τέλη φοίτησης 2.500 Ευρώ.

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20). Tο ανώτατο όριο μπορεί να ξεπερασθεί σε περιπτώσεις ισοψηφίας, και ειδικών περιπτώσεων κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ,ΕΔΙΠ και ΕTΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/17.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Ενδεικτικός κατάλογος Τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:

 • Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήματα Χωροταξίας
 • Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών
 • Απόφοιτοι ΤΕΙ ειδικότητας Δομικών έργων, Αποκατάστασης μνημείων και Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων

Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη, είτε μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο πάνω αντικείμενα, είτε αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες πρέπει συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας   στο email: reuse-master@uth.gr ή epanaxriseis@gmail.com

Για να θεωρηθεί έγκυρή η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής και δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 4. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλική είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Υπόμνημα εργασιών (portfolio) που πιστοποιεί την ποιότητα του έργου των υποψηφίων στην αρχιτεκτονική, το design, και γενικότερα στην θεματική του μεταπτυχιακού προγράμματος.
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)
 10. Δύο συστατικές επιστολές

Προθεσμία υποβολής 20/08/2022.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» και πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

 1. στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ο φάκελος των υποψηφίων και
 2. στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την φυσιογνωμία του Τμήματος όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (καθημερινά 12.00 - 14.00), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 24210 74242, 6972504387, http://www.arch.uth.gr, e-mail reuse-master@uth.gr και epanaxriseis@gmail.com.

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του  Προγράµµατος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο "ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθηµερινής Ζωής”. 

Προθεσμία υποβολής μέχρι 20/8/22.

Δείτε την προκήρυξη.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες που υπέβαλαν αίτηση σίτισης, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα σίτισης  θα ανοίξει στις 1 Σεπτεμβρίου  για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στις αιτήσεις σίτισης που έχουν υποβληθεί.

Επίσης θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης από 1 Σεπτεμβρίου  έως 13 Σεπτεμβρίου  οι φοιτητές/τριες  που δεν πρόλαβαν σε προηγούμενη προθεσμία να υποβάλλουν αίτηση, μέσωτης διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

 

 

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης  πρέπει να κάνουν χρήση του

Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 (μέχρι ώρα 14:00).

 

πρόσκληση υποβολης υποψηφιοτήτων του ΔΠΜΣ "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση"

Σύνδεσμος πρόσκλησης υποβολής:

www.icte.ecd.uoa.gr/images/prosklisi_2022-2023_final.pdf

Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Παρασκευή 16-09-2022

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2022-2023: Φεβρουάριος 2023

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ ΤΠΕΕ: www.icte.ecd.uoa.gr

Πληροφορίες: Φραντζέσκα Μπόθου, τηλ. 2103688042, icte@ecd.uoa.gr

 

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α’ 117) και την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ Β΄3644/27-8-2018).

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2022-2023: Φεβρουάριος 2023

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 16/9/2022.

Δείτε την προκήρυξη, την αίτηση και επισκεφτείτε την ιστοσελιδα του ΠΜΣ.

 

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δίνεται μια επιπλέον περίοδος δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας που αφορά φοιτητές που στις ήδη υπάρχουσες περιόδους δηλώσεων (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις έναρξης της Διπλωματικής Εργασίας του άρθρου 6 του Κανονισμού Σπουδών του Τμήματος.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, θα διαρκέσει από 25/7/2022 ως 5/8/2022. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο που αφορά τη διπλωματική εργασία (δείτε εδώ).

Το έντυπο θα σταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος μόνο εφόσον έχει και την υπογραφή του επιβλέποντα καθηγητή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g-arch@arch.uth.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2010 (& έπειτα) θα πρέπει να έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί στο σύστημα των διδασκόντων προκειμένου να γίνει δεκτή η δήλωση τους.

Προσοχή: οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης και είχαν υποβάλει αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και ερευνητικού θέματος σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος υποβάλλουν νέο έντυπο μόνο σε περίπτωση που αλλάζει ο επιβλέπων.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την ορθή επανάληψη της προκήρυξης

Αίτηση υποψηφιότητας

 

   Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους θέμα κατά την περίοδο από 12 ως 16 Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο,  να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vgeorgala@arch.uth.gr, από τη Δευτέρα  25/7/2022 έως και την Παρασκευή 29/7/2022, με τα εξής στοιχεία:

1. Ονοματεπώνυμο

2. Αριθμό Γενικού Μητρώου φοιτητή (είναι ο επταψήφιος αριθμός που έχει τη μορφή: 15ΧΧΧΧΧ)

3. Ακριβή τίτλο του ερευνητικού στα Ελληνικά και Αγγλικά

4. Επιβλέποντα ή επιβλέποντες καθηγητή/ές

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τα παραδοτέα.

 

Δείτε εδω την ανακοίνωση

 

Σελίδες: 1 2 3133