Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το ακαδ. έτος 2019-20

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ». Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων/ ECTS (πλήρης φοίτηση). Υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε διπλάσιο χρόνο( 6 εξάμηνα).

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί τέλη φοίτησης 2.500 Ευρώ.

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20). Tο ανώτατο όριο μπορεί να ξεπερασθεί σε περιπτώσεις ισοψηφίας, και ειδικών περιπτώσεων κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ,ΕΔΙΠ και ΕTΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/17.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Ενδεικτικός κατάλογος Τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:

 • Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήματα Χωροταξίας
 • Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών
 • Απόφοιτοι ΤΕΙ ειδικότητας Δομικών έργων, Αποκατάστασης μνημείων και Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων

Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη, είτε μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο πάνω αντικείμενα, είτε αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες πρέπει συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο email: reuse-master@uth.gr ή epanaxriseis@gmail.com

Για να θεωρηθεί έγκυρή η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής και δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.

3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

4. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλική είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής

5. Βιογραφικό σημείωμα

6. Υπόμνημα εργασιών (portfolio) που πιστοποιεί την ποιότητα του έργου των υποψηφίων στην αρχιτεκτονική, το design, και γενικότερα στην θεματική του μεταπτυχιακού προγράμματος.

7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)

10. Δύο συστατικές επιστολές

11. Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το ΠΜΣ“ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ”.

Προθεσμία υποβολής 20/09/2019.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» και πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

 • στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ο φάκελος των υποψηφίων και
 • στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την φυσιογνωμία του Τμήματος όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (καθημερινά 12.00 - 14.00), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 74242, 6972504387 (Ιωάννου Αρχοντή), http://www.arch.uth.gr, e-mail reuse-master@uth.gr και epanaxriseis@gmail.com.

Δείτε το έντυπο.

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του  Προγράµµατος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο "ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθηµερινής Ζωής”.  

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόµενοι-ες πρέπει συµπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο site http://www.arch.uth.gr/pid-master/appform

Προθεσμία υποβολής µέχρι και Παρασκευή 28.06.2019 Παρασκευή 20.09.2019.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Δείτε την ανακοίνωση για το ΔΠΜΣ

 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η εξέταση του Μαθήματος ΘΚ0609 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (διδάσκων Λόης Παπαδόπουλος) θα γίνει την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 1.00 – 4.00 μμ

Για όσους και όσες θέλετε (και δικαιούστε – ο κατάλογος της Γραμματείας αναγράφει 61 ονόματα) να συμμετάσχετε  στις εξετάσεις του μαθήματος, ισχύουν όσα και κατά την προηγούμενη Εξεταστική περίοδο.

Συγκεκριμένα:

 1. Συγγραφή ενός σύντομου (maximum 1500 λέξεις) δοκιμίου, στην οποία θα επιχειρήσετε την κριτική ανάγνωση ενός ή περισσότερων κειμένων από τα ανθολόγια βασικών κειμένων Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Κριτικής,  που έχουν προταθεί στο Μάθημα – ή, ενδεχομένως, άλλων κατάλληλων κειμένων Θεωρίας ή Κριτικής της Αρχιτεκτονικής, για τα οποία έχει προηγηθεί μια γενική συνεννόησή σας με τον διδάσκοντα.
  Στο δοκίμιό σας  θα αποσαφηνίζονται η δομή των επιχειρημάτων όπως αυτά διατυπώνονται στο(α) κείμενο(α) που σχολιάζετε, οι ερμηνευτικές έννοιες που προτείνονται από τους/τις συγγραφείς των κρινόμενων κειμένων, η στρατηγική της γραφής, το είδος του λόγου, η επικοινωνία του με συναφή ή εξω-αρχιτεκτονικά είδη λόγου, η αντιστοίχηση  του λόγου προς τηνπαράλληλη αρχιτεκτονική παραγωγή κτλ
 2. Σύντομη (δεκαπέντε λεπτά) προφορική υποστήριξη του δοκιμίου στον διδάσκοντα και σε προσκεκλημένους κριτές.
 3. Παράδοση του γραπτού δοκιμίου (εκτυπωμένο τεύχος)
  Παράκληση: στο εξώφυλλο του τεύχους που θα παραδοθεί, να μην ξεχασθούν:
  • το ονοματεπώνυμό σας.
  •επίσης: ο τίτλος του δοκιμίου σας καθώς και η αναφορά στο κείμενο ή στα κείμενα τα οποία εσείς σχολιάζετε, πχ: Νίκος Νικολάου / η έννοια του «άξενου» και η αρχιτεκτονική κατασκευή της ιδιωτικότητας/ με αφορμή το: Σίγκμουντ Φρόυντ, «το ανοίκειο»/ μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019.
  •είναι καλό να προσεχθεί η γραφιστική ηθική του τεύχους σας – ίσως σ’ αυτό σάς βοηθήσει η αντιγραφή της εικόνας κάποιου δόκιμου περιοδικού, που το εκτιμάτε και το παρακολουθείτε. Δε θα εκτιμηθεί οποιαδήποτε γραφιστική εκζήτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προφορική υποστήριξη του θέματός σας και η παράδοση του τυπωμένου τεύχους, όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα, θα γίνει την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 1.00 – 4.00 μμ, αλλά στο Γραφείο του διδάσκοντος  - στο μπλε γραφείο, στα λυόμενα (και ΟΧΙ στην Αίθουσα Ζ).

 

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

 

Δείτε το πρόγραμμα των διπλωματικών εργασιών.

 

Δείτε παρακάτω ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα των Γαλλικών. Συνάντηση με διδάσκουσες και οφέλη από τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας.

 

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α’ 117) και την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ Β΄3644/27-8-2018).

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2019-2020: Φεβρουάριος 2020

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 13/9/2019.

Δείτε την προκήρυξη, την αίτηση και επισκεφτείτε την ιστοσελιδα του ΠΜΣ.

 

Οι παραδόσεις τευχών και DVD θα γίνονται από τη Δευτέρα 16/9/2019 έως και την Πέμπτη 19/9/2019 στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού, ήτοι 11:00 με 13:00.

Οδηγίες για τη δομή των DVD και των τευχών θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.arch.uth.gr/uploads/courses/1116/files/Diplomatiki_Paradosi_DVD.pdf

Παρακαλούμε δώστε προσοχή στα ακόλουθα:

1) Τα DVD παραδίδονται μαζί με τα τεύχη αλλά πριν παραδοθούν, πρέπει να ελεγχθούν στο Εργαστήριο Υπολογιστών.

2) Η εγγραφή των DVD δεν πρέπει να γίνεται με το ενσωματωμένο πρόγραμμα των windows ή άλλου OS. Μπορείτε να βρείτε πλήθος ελεύθερων - δωρεάν προγραμμάτων εγγραφής στο internet (π.χ. CDBurnerXP κ.ά.).

3) Πρέπει να υπάρχουν ζεύγη περιλήψεων, μία στα Ελληνικά και μία στα Αγγλικά, σε κάθε τεύχος που θα προσκομίσετε είτε ενσωματωμένες στο τεύχος είτε ξεχωριστά.

 

Σελίδες: 1 2 3103