Supervisors:
Giannisi Phoebe
Lykourioti Iris
Tzirtzilakis Yorgos2013
Abstract