Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Ρυμενίδης Γιώργος / Υποψήφιος διδάκτορας
O ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Ρυμενίδης (Δράμα, 1981) είναι αρχιτέκτονας (Π.Θ.) και υποψή-φιος διδάκτωρ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στις τρέχουσες δραστηριότητές του συγκαταλέγονται κάθε κλίμακας σχεδιαστικά projects, πειραματισμοί σε αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις καθώς επίσης και το ευρύ φάσμα της οπτικής επικοινωνίας. Δουλειές του έχουν δημοσιευθεί και εκτεθεί σε εκδόσεις και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια παρείχε επικουρική διδασκαλία στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου συμμετείχε ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα αρχιτεκτονικής θεωρίας, σχεδιασμού και ανθρωπολογίας. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το θέμα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα ειδικά αρχιτεκτονικά περιοδικά, ως τόποι απογραφής και ως μηχανισμοί προβολής αρχιτεκτονικών ιδεολογιών και σχεδιαστικών στάσεων, συνέβαλαν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ταυτότητας της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής.
Η έρευνα θα επιχειρήσει να αναλύσει την περιγραφική γλώσσα των εντύπων και την εικονογραφική τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής εκφραστικής και των τρόπων με τους οποίους ο λόγος αυτός παρακινεί, κατευθύνει και νοηματο-δοτεί τον σχεδιασμό. Επιπλέον, θα μελετηθεί η μικρότερη ή μεγαλύτερη επικάλυψη της ιδεολογίας του σχεδιασμού με γενικότερα ιδεολογικά και καλλιτεχνικά ρεύματα, που δύναται με επάρκεια να περιγράφει τις δομές του αρχιτεκτονικού λόγου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στην ευ-ρύτερη περίοδο από τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα.
Η ερευνητική αυτή εργασία θα ακολουθήσει μια γενεαλογική ανάλυση του πεδίου στο οποίο αναφέρεται, σύμφωνα με το ακόλουθα στάδια:
Σύνταξη αρχείου: Για την πλήρη κατανόηση του συστήματος στο οποίο ανα-φέρεται η έρευνα, κρίνεται σκόπιμη η συστηματική και η κατά το δυνατόν πληρέστερη σύνταξη ενός αρχείου.
Ανάλυση αρχείου: Η χαρτογράφηση του αρχείου θα γίνει μέσα από την κατα-γραφή, την οργάνωση, την ιεράρχηση και την ταξινόμηση των εγγραφών, και θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει κατανοητή η δομή, πάνω στην οποία ανα-πτύσσεται η έρευνα. Ομαδοποιήσεις και συσχετισμοί των εγγραφών θα θέ-σουν υπό εξέταση το πεδίο της έρευνας (λίστα περιοδικών, εκδόσεων κ.τ.ό.) ως τμήματα ενός ευρύτερου αστερισμού των μηχανισμών διάδοσης (dissemination) της αρχιτεκτονικής γνώσης και των τρόπων μετάδοσης (transmission) του αρχιτεκτονικού νοήματος.
Πλαίσιο “Ανακάλυψης”: Η έρευνα θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στους τρό-πους με τους οποίους οργανώθηκαν και εξελίχθηκαν οι αρχιτεκτονικές εκ-δοτικές πρακτικές και οι λοιπές διαδικασίες διάδοσης της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Σε αυτό το στάδιο θα γίνει η προσπάθεια, μέσα από συνε-ντεύξεις με πρωταγωνιστές ή/και ανθρώπους που ενεπλάκησαν ενεργητικά στην παραγωγή των εκδόσεων, να ανιχνεύσουμε και να κατανοήσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες τέθηκαν τα ερωτήματα που οργάνωσαν την ύλη των εκδόσεων, καθώς και τις στρατηγικές που ακολούθησαν τα εκδοτικά διαβή-ματα ώστε να παρουσιάσουν την αρχιτεκτονική ως λόγο, ως κείμενο και ως αναπαράσταση.
Πλαίσιο “Δικαιολόγησης”: Μια προσπάθεια εξαντλητικής περιγραφής του αρ-χείου θα ήταν χωρίς νόημα, καθώς αυτό πλαισιώνεται από ένα συνεχώς με-ταλλασσόμενο δίκτυο από συγκείμενα. Αντίθετα, η επιστράτευση τόσο των εννοιών και των εργαλείων ερμηνείας τής Ιστορίας τής Αρχιτεκτονικής, όσο και σύγχρονων εννοιολογικών εργαλείων τής θεωρίας της, αλλά και μέ-σα από την πιθανή δημιουργία νέων εννοιών προβληματοθεσίας, δύνανται να καθοδηγήσουν την έρευνα σε μια διαδικασία συγκρότησης του αρχιτεκτονι-κού νοήματος στις διαφορετικές χρονικές περιόδους, υπό το πρίσμα διαφο-ρετικών θεωρήσεων. Η πολυεπίπεδη αυτή ανάγνωση θα οδηγήσει από την ανά-λυση των μοντέλων των εκδοτικών πρακτικών στην κατανόηση του τρόπου με-τασχηματισμού του αρχιτεκτονικού λόγου.
 

e-mail

yorgos.rimenidis@gmail.com