Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Παπασαράντου Χρύσα / Υποψήφια διδάκτορας
ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Βιογραφικό

 Γεννήθηκε το 1983. Είναι κάτοχος πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008), και μεταπτυχιακού διπλώματος της Bartlett School of Graduate Studies, UCL(MSc in Advanced Architectural Studies, 2009 ), ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.

Η έρευνα της εστιάζει στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης, ανάλυσης και σχεδιασμού περιβαλλόντων υπό το πρίσμα της σωματικότητας.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και workshopενώ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου» (2011-2015) με την ερευνητική ομάδα του Ε.Π.Ε.Ο.Τ (Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης). 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο συχνή η εμφάνιση ψηφιακών εφαρμογών στο κτηριακό πρόγραμμα χώρων ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Σύγχρονες εγκαταστάσεις ενσωματώνουν στον πραγματικό χώρο στοιχεία δυνητικής (virtual) πραγματικότητας, με στόχο την ενίσχυση της διαδραστικότητας του χωρικού συμπλέγματος. Αυτό το φαινόμενο υβριδοποίησης του χώρου παρατηρείται και σε μουσεία και εκθέσεις του ελλαδικού χώρου. Το παράρτημα Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, και το Πολυμήχανον, που λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα, αποτελούν δύο από τα καλύτερα παραδείγματα τέτοιων χώρων στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε αυτά τα κτήρια –και κυρίως στο Πολυμήχανον- είναι μεικτά (υβριδικά) συμπλέγματα που προκύπτουν ως σύνθεση φυσικών και ψηφιακών στοιχείων και παροτρύνουν τον χρήστη –ως ενσώματη οντότητα- να λειτουργήσει ως μέσω διασύνδεσης και διάδρασης των δύο αυτών καταστάσεων. Υποστηρίζεται ότι ο χώρος των περιβαλλόντων αυτών γίνεται αντιληπτός ως μια μεικτή (υβριδική) εμπειρία της ανθρώπινης παρουσίας και σχετίζεται με την ενσώματη νόηση, δηλαδή με τις ανθρώπινες αισθήσεις, τη μνήμη και την κιναισθησία.

 

Έτσι, η συγκεκριμένη διατριβή αποσκοπεί να ερευνήσει πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και βιώνει την παρουσία του σε ένα υβριδικό χωρικό σύμπλεγμα, και κατά πόσο ο συνδυασμός ορισμένων αισθήσεων αυξάνει τη σωματική εμπειρία της παρουσίας του ατόμου στο σύνθετο αυτό περιβάλλον. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα επιχειρηθεί να δοθεί μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των παραμέτρων που συνδέονται με τη σωματικότητα, την παρουσία, καθώς και την αισθητηριακή και κιναισθητική συμμετοχή αλλά και τους μηχανισμούς που συμμετέχουν στο σχηματισμό της αντίληψης. Σκοπός είναι η διατύπωση ενός ορισμού για την έννοια της παρουσίας στο υβριδικό περιβάλλον που να δίνει έμφαση στη σωματική/ενσώματη παράμετρο. Απώτερος στόχος είναι να διαπιστωθεί αν είναι δυνατή η δημιουργία ενός εναλλακτικού σχεδιαστικού πλαισίου για τα υβριδικά/μεικτά περιβάλλοντα αφηγηματικού ή άτυπα μαθησιακού χαρακτήρα που να βασίζεται στη σωματική και αντιληπτική εμπλοκή και διάδραση.

 

Μεθοδολογία: Αρχικά γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω σε ήδη υπάρχουσες θεωρίες και έρευνες για την έννοια της παρουσίας τόσο σε πραγματικά όσο και σε ψηφιακά περιβάλλοντα, καθώς και για τις έννοιες της σωματικότητας, της αντίληψης και της κιναισθησίας με στόχο την εξαγωγή των παραμέτρων εκείνων που συστήνουν ένα κοινό πεδίο για τις έννοιες αυτές. Στη συνέχεια, οι παράμετροι αυτές ταξινομούνται και οδηγούν στη διατύπωση ενός πρώτου ορισμού της ενσώματης μεικτής παρουσίας (όπως ονομάζεται η έννοια της παρουσίας στο υβριδικό/μεικτό περιβάλλον) και στους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται.  Έπειτα, ο ορισμός αυτός, και οι παράμετροι που τον απαρτίζουν, ελέγχονται σε μια σειρά μεικτών περιβαλλόντων στα οποία κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της διάδρασης έχει η άμεση ή έμμεση σωματική συμμετοχή. Μέσα από αυτή την ανάλυση θα γίνει προσπάθεια συγκρότησης μιας νέας θεωρίας που στόχο θα έχει να γεφυρώνει τα δύο περιβάλλοντα υπό το πρίσμα της ενσώματης συμμετοχής και νόησης.  

e-mail

chrisapapa40u@yahoo.gr

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Papasarantou, C. and Bourdakis, V. (2012) "Represent-ing presence", In V!rus Journal, RE:PRE:SENT, Issue 8, Dec.2012. http://www.nomads.usp.br/virus/virus08/?sec=4&item=4&lang=en

Πρακτικά Συνεδρίων

Chronaki, A., Papasarantou, C.,Manioti, E., Lazaridi, I., Koumparelou, M. and Giannikis, G. (2017) "AnthropoGeometries in the UrbanScape: Interrogating the Echo of Geometry", in proceedings of the 9th International Mathematics Educationa and Society (MES9) Conference, 7-12 April, Volos, p. 305-311

Παπασαράντου, Χ. και  Μπουρδάκης, Β. (2016) “Η ενσώματη μεικτή παρουσία ως εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης και προσέγγισης των ‘φυσικοψηφιακών’ περιβαλλόντων”, 3ο διεθνές συνέδριο ‘Ατμόσφαιρες αύριο’ , Σεπτέμβριος, Βόλος, τ. 1, σελ. 503- 508

Papasarantou, C., Kalaouzis, G. and Bourdakis, V. (2015) “Spatio-temporal 3d structures: visualizing the historic dataset”, in proceedings of “Museums in Motion” conference, University of Thessaly Press Volos, Greece, 3-4 July, p. 157-161

Papasarantou, C. and Rizopoulos, C. (2015) “Designing for Mixed Embodied Presence in a virtual setting”, in proceedings of the international biennial conference Hybrid City 2015 – Data to the People, 17-19 September, p. 298-305

Papasarantou, C., Kalaouzis, G., Pentazou, I. and Bourdakis, V. (2015) “A Spatio-Temporal 3D representation of a Historic Dataset”, Real Time – in proceedings of the 33rd International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe), Vienna, Austria, 16-18th September 2015, Vol. 1, Vienna: Faculty of Architecture and Urban Planning, TU Wien, p. 701-708 http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/Show?_id=ecaade2015_161&sort=DEFAULT&search=Bourdakis&hits=23

Papasarantou, C., Rizopoulos, C., Bourdakis, V., and Charitos,D. (2014) “Analysing mixed embodied presence through the lens of embodiment and social presence”, in proceedings of the international Society for Presence Research 2014 “Challenging Presence”, Vienna,17-19 March, p. 73-79 https://astro.temple.edu/~lombard/ISPR/Proceedings/2014/Papasarantou_EtAl.pdf

Παπασαράντου, Χ., και Γαβρήλου, Ε. (2014) “Συν-παρουσίες: αναπαραστατικές προσεγγίσεις της σωματικής συνύπαρξης σε μεικτά περιβάλλοντα”, πρακτικά διήμερου διεθνούς επιστημονικού συμποσίου “Μεταμορφώσεις της σωματικότητας: Τέχνη – Σώμα – Τεχνολογία” στα πλαίσια του 8ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, 14-18 Μαΐου, Κέρκυρα, σελ. 118-150

Papasarantou, C (2013) “Hybrid Spatial Complexes: the notion of mixed embodied presence”, in proceedings of the international Biennial Conference Hybrid City 2013 – Subtle Revolution, 23-25 May, p. 117-124

Papasarantou, C., Kalaouzis, G., and Bourdakis, V. (2013) “Info-data Constructions: From data to spatialized info-visualization”, in proceedings of the 31st eCAADe Conferences, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology, 2013, Vol. 1,  p. 185-192 http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/Show?ecaade2013_238