Geometric Encounters at lake Karla


Supervisors:
Manolidis Kostas
Kouzoupi Aspasia2023
Abstract