Νερό και Κτίριο. Συλλογή, ανακύκλωση και διαχείριση νερού στο δομημένο περιβάλλον.
ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2008
Περίληψη