Landscape's recompose through the train's motion. Focusing on the railway line Lamia - Tithorea.Supervisor:
Kouzoupi Aspasia2009
Abstract