Supervisors:
Kanarelis Theoklis
Kouzoupi Aspasia2023
Abstract