Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Δράκου Αικατερίνη / Υποψήφια διδάκτορας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Βιογραφικό

Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Μηχανικής του πανεπιστημίου University College London (UCL). Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ. Η διδακτορική της διατριβή πραγματεύεται την ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στο ελληνικό κλίμα με στόχο την ανάπτυξη προτύπου παθητικής κατοικίας. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και σε μελέτες φωτισμού. Έχει διακριθεί ως σύμβουλος βιοκλιματικού σχεδιασμού σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: συμπεριφορά χρηστών, περιβαλλοντική ποιότητα του εσωτερικού χώρου, ενεργειακή προσομοίωση κτηρίων, ανάπτυξη τεχνικών σχεδιασμού παθητικών κατοικιών σε μεσογειακό κλίμα, θερμική άνεση και φυσικό φωτισμό. Είναι υπότροφος του ιδρύματος Μποδοσάκη.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ανάλυση παραμέτρων σχεδιασμού κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στο ελληνικό κλίμα: Ανάπτυξη προτύπου παθητικής κατοικίας

Η εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει πλέον στους αρχιτέκτονες, τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να κτίσουν κτήρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με περιβαλλοντικά κριτήρια και να μεγιστοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο τόσο τα οικονομικά όσο και τα περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αυτό το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον για την αειφόρα και ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, αναπτύχθηκε ένα σύγχρονο πρότυπο παθητικού σχεδιασμού κτηρίων, το οποίο έχει τις ρίζες του στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το πρότυπο αυτό με την εξαιρετική ενεργειακή απόδοση χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα μονωμένο κέλυφος, μηχανικό σύστημα αερισμού και μηδαμινή αλληλεπίδραση του χρήστη με το κτηριακό κέλυφος με στόχο τις ελάχιστες θερμικές απώλειες και την επίτευξη σταθερότερων και περισσότερο ελεγχόμενων συνθηκών.

Στο ελληνικό κλίμα ωστόσο οι ανάγκες αλλά και οι συνθήκες διαφοροποιούνται σημαντικά. Ενώ ένα υψηλό φορτίο θέρμανσης μπορεί να ικανοποιηθεί εύκολα, ο συνδυασμός με ένα σημαντικό φορτίο δροσισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθιστά την εξοικονόμηση ενέργειας έναν ιδιαίτερα απαιτητικό στόχο. Ελλείψει δε μηχανικού συστήματος αερισμού, οι χρήστες τείνουν να αλληλεπιδρούν με το κτηριακό κέλυφος και τα συστήματα του με σκοπό να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για θερμική και οπτική άνεση. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί είτε να αποφέρει μέγιστα οφέλη από τον αειφόρο σχεδιασμό του κτηρίου είτε να καταλήξει σε υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση λόγω του τρόπου ζωής. Επομένως, διαφορετικά μοντέλα συμπεριφοράς χρηστών, που σχετίζονται άμεσα με το κλίμα αλλά και με τοπικούς και κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες, μπορούν να εμποδίσουν την εφαρμογή ορισμένων αρχιτεκτονικών αλλά και περιβαλλοντικών στρατηγικών.

Στο πλαίσιο αυτό σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του κανονισμού παθητικού σχεδιασμού στα νέα κτίρια κατοικιών στην Ελλάδα και η δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου κατευθυντήριων αρχών για το σχεδιασμό κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στο ελληνικό κλίμα, που θα έχουν όμως ως θεμελιώδη αρχή την ικανοποίηση του χρήστη, επιτυγχάνοντας συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης και προσφέροντας του ένα διεγερτικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα επιμέρους στόχοι της διατριβής είναι:

• Η διερεύνηση (μέσω ενεργειακών προσομοιώσεων) των παραμέτρων σχεδιασμού και κατασκευής που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση μιας καινούριας κατοικίας στο ελληνικό κλίμα
• Ο προσδιορισμός (μέσω ενεργειακών προσομοιώσεων) του μεγέθους επιρροής αυτών των παραμέτρων στην ενεργειακή κατανάλωση και η δημιουργία ενός πλαισίου ελάχιστων απαιτήσεων.
• Η καταγραφή (μελέτες πεδίου) και αξιολόγηση των υπαρχόντων συνθηκών φυσικού φωτισμού στις κατοικίες και η διερεύνηση των προτιμήσεων των χρηστών (μέσω ερωτηματολογίων).
• Μετρήσεις αεροστεγανότητας (blower door test) με ειδικό, πιστοποιημένο μετρητικό εξοπλισμό σε κατοικίες διαφορετικής μορφολογίας και κατασκευαστικής πρακτικής.
• Προσδιορισμός του τυπικού μοντέλου συμπεριφοράς των χρηστών στις κατοικίες (με τη χρήση ερωτηματολογίων και μελετών πεδίου), καθώς και καταγραφή των πραγματικών εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τη θερινή περίοδο.
• Η διερεύνηση της επιρροής της συμπεριφοράς του χρήστη στη διαμόρφωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.
 

e-mail

ekdrakou@arch.uth.gr