Χώρος φιλοξενίας και ανάρρωσης στον παραδοσιακό οικισμό Μαρούλα
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Επιβλέποντες:
Καναρέλης Θεοκλής
Φιλιππιτζής Δημήτρης2012
Περίληψη