Για την έννοια της διαφάνειας. Παρατηρήσεις πάνω στο έργο “Trauspareucy literal and Phenomenal” των Colin Rowe και Robert Siutzky.
ΤΟΜΠΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2006
Περίληψη