Αποτύπωση μιας σοσιαλιστικής πόλης στην Αλβανία το παράδειγμα της Κορυτσάς
ΠΟΡΕΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ - ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ


Επιβλέπων:
Micocci Fabiano2022
Περίληψη